Інформаційна відкритість

img105

 

img106

 

 

 

 

 

 

 

img097

 

 

ЗВІТПРО НАДХОДЖЕННЯ ТА ВИКОРИСТАННЯ КОШТІВ ЗАГАЛЬНОГО ФОНДУ (ФОРМА №2-М) *   за 2018рік

коди

Установа Управління освіти виконавчого комітету Рівненської міської ради ДНЗ №27 за ЄДРПОУ 25675242
Територія М. Рівне вул.Соборна,30 за КОАТУУ 561010000
Організаційно-правова форма господарювання Оргн місцевогосамоврядування за КОПФГ 420
 

 

 

Показники

КЕКВ та/або

ккк

Код рядка Затверджено на звітний рік Затверджено на звітний період (рік)1 Залишок на початок звітного року Надійшло коштів за звітний період (рік) Касові за звітний період (рік) Залишок на 1 кінець звітного періоду (року)
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Видатки та надання кредитів - усього X 010 5 317 075,00 - - 5 279*963.76 5 279 963,76 -1
2000 020 5 317 075,00 - - 5 279 963.76 5 279 963,76
Оплата праці і нарахування на заробітну плату 2100 030 4 173 295,00 - - 4 173 292.64 4 173 292,64 -1
Оплата праці 2110 040 3 423 675,00 - - 3 423 674,54 3 423 674,54 -1
Заробітна плата 2111 050 3 423 675,00 - - 3 423 674.54 3 423 674,54 -1
Грошове забезпечення військовослужбовців 2112 060 - - - - . -1
Нарахування на оплату праці 2120 070 749 620,00 - - 749 618.10 749 618,10 -1
Використання товарів і послуг 2200 080 1 143 780,00 - - 1 106 671.12 1 106 671,12 ІЗ
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар 2210 090 6 900.00 - - 6 158.18 6158,18 -1
Медикаменти та перев ’язувальні матеріали 2220 100 1 200,00 - - 1 200.00 1 200,00 3
Продукти харчування 2230 ПО 513 000,00 - - 478 602.89 478 602,89 -1
Оплата послуг (крім комунальних) 2240 120 26800,00 - - 25 696.25 25 696,25
Видатки на відрядження 2250 130 - - - - _ “І
Видатки та заходи спеціального призначення 2260 140 - - - - _
Оплата комунальних послуг та енергоносіїв 2270 150 593 580.00 - - 592 739.95 592 739,95
Оплата теплопостачання 2271 160 430 495,00 430 491.21 430 491.21 4
Оплата водопостачання та водовідведення 2272 170 ЗО 900,00 30 899.56 30 899,56 -1
Оплата електроенергії 2273 180 92 000,00 - 91 169.04 91 169,04 -1
Оплата природного газу 2274 190 40 185,00 - 40 180.14 40 180,14 -1
Оплата інших енергоносіїв 2275 200 - - . -1
Оплата енергосервісу 2276 210 - - _ -1
Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних (регіональних) ппогпам 2280 220 2 300,00 - - 2 273,85 2 273,85
Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм 2281 230 - - -
Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку 2282 240 2 300,00 - 2 273,85 2 273,85

 

Обслуговування боргових зобов’язань   2400 250   - - -  
Обслуговування внутрішніх боргових зобов ’язань   2410 І 260 II -   -1 -II -| - 1 -1
Обслуговування зовнішніх боргових зобов ’язань 2420 І 270 II -   -1 -II -| - 1_____ -1
ІПоточні трансферти   2600 4 1 280 _________ і___ -1 -II !□ __________________ Л_____ -1
1 Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)   2610 І 290 II -   -1   -| - 1 -1
[Поточні трансферти органам державного управління інших рівнів   2620 300 -   -1 -II -| - 1 -1
І Поточні трансферти урядам іноземних держав та міжнародним організаціям 2630 І зю II -   -1 -II -| - 1 -1
ІСоціальне забезпечення   2700 1 320 II -   -1 -II - 1 -1
|Виплата пенсій і допомоги   2710 І 330 II -   -1 -II   - 1 -1
І Стипендії   2720 1 340 II -   -1 -II -| - 1 -1
|Інші виплати населенню   2730 | 350 II -   -1 -II -| - 1 -1
ІІнші поточні видатки   2800 І 360 || _________ Л__ -1 -II -| - 1 -1
і Капітальні видатки   3000 І 370 II -   -1 -II -| - 1 -1
ІПридбаннн основного капіталу   3100 І 380 -   -1 -II -| - 1 -1
\Придбання обладнання і предметів довгострокового користування   3110 І 390 II -   -1   -| - 1 -1
\Капітальне будівництво (придбання)   3120 | 400 -   -1 -II -| - 1 -1
ІКапітальне будівництво (придбання) житла   3121 1 410 II 11= -1 -II -1   1 -1
1 Капітальне будівництво (придбання) інших об’єктів   3122 і 420 -   -1 -II   - 1 -1
капітальний ремонт   3130 1 430 II -   -1 -II -| - 1 -1
І Капітальний ремонт житлового фонду (приміщень)   3131 | 440 II -   -1 -II -| __________________ - 1_____ -1
І Капітальний ремонт інших об’єктів   3132 | 450 _________ л___ -1 -II - -1 -II -1
реконструкція та реставрація   3140 і 460 II -   -1 -II   - 1 -1
1 Реконструкція житлового фонду (приміщень)   3141 і 470 _________ л___ -1 -II - 1 -1
1 Реконструкція та реставрація інших об’єктів   3142 480 II -   -1 -II -| - 1 -1
І Реставрація пам’яток культури, історії та архітектури   3143 І 490 II -------------- ЗІ— -1 т -| - 1 -1
1Створення державних запасів і резервів   3150 І 500 II -   -1 -II -| - 1 -1
Придбання землі та нематеріальних активів   3160 І 510 II -   -1 -II -| - 1 -1
ІКапітальні трансферти   3200 І 520 II -   -1 -ІІ -1 - 1 -1
І Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)   3210 І 530 II -   -1 -II   - 1 -1
1Капітальні трансферти органам державного управління інших рівнів   3220 І 540 II -   -1 -II -| - 1 -1
1Капітальні трансферти урядам іноземних держав та міжнародним організаціям 3230 | 550 II -   -1 -II -| - 1 -1
\Капітальні трансферти населенню   3240 І 560 -   -1 -II -| - 1 -1
Внутрішнє кредитування   4100 І 570 II -   -1 -II -| - 1 -1
|Надання внутрішніх кредитів   4110 і 580 -   -1 -II -| - 1 -1
І Надання кредитів органам державного управління інших рівнів   4111 І 590 II -   -1 -II -| - 1 -1
1 Надання кредитів підприємствам, установам, організаціям   4112 | 600 -   -1 -II -| - 1 -1
1 Надання інших внутрішніх кредитів   4113 610 II -   -1 -II -1 - 1 -1
І Зовнішнє кредитування   4200 І 620 II -   -1 -II -| - 1 -1
1Надання зовнішніх кредитів   4210 630 II -   -1 -II -| - 1_____ -1
ІІнші видатки   5000 | 640 II _________ Й___ -1 х|| х| ХІІ XI
ІНерозподілені видатки   9000 650 і   1 -1 -II -1 - 1 ~]

 

 

Додаток 2 до Порядку складання бюджетної звітності розпорядниками та одержувачами бюджетних коштів, звітності фондами загальнообов’язкового державного соціального і пенсійного страхування (пункт 1 розділу II)

ЗВІТ

про надходження і використання коштів, отриманих як плата за послуги (форма № 4-1д, №4-1м)____

за 2018 рік                                                                                    ____

37969169
0

420

Код та назва відомчої класифікації видатків та кредитування державного бюджету                                                                        ___ 350______ Міністерство фінансів України                                                                                                                                                                ______

Код та назва програмної класифікації видатків та кредитування державного бюджету                                                                        _______________________

Код та назва типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів                                                                       _____ 01_______________                                                                                       _______________________                                                                                       _______________________

Код та назва програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів (код та назва Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів / Тимчасової класифікації видатків

та кредитування для бюджетів місцевого самоврядування, які не застосовують програмно-цільового                                                            -  'ЩШЩ&'&Ш

методу)                                                                         ____ 06011010___ Дошкільна освіта___

 
   


Періодичність: місячна, квартальна, річна.

Показники КЕКВ

Код

рядка

Затверджено на звітний рік

'

Залишок на початок звітного року

Перераховано

залишок

Отримано

залишок

Надій-шло коштів за звітний період (рік) Касові за звітний період (рік) Фактичні за звітний період (рік) Залишок на кінець звітного періоду (року)
усього у тому числі на рахунках в установах банків ] у тому числі усього

у Т.Ч. проведе ні за видатка ми

загально го фонду

перерахо­вані 3

усього

рахунків в установах банків

спрямовано на погашення заборгованості загального фонду усього утому числі на рахунках в устано­вах банків

усього

утому числі перера­ховані 3 рахунків в

установа х банків

і 2 3 4 5 6 7 8 9 ю 1 11 12 13 15 16 14 15 1
Надходження коштів - усього X 010 376 565,00 1 804,52 - . . 376 564,40 х II X X X X X 37 692,82 -
За послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною                 II            
  X 020 376 565,00 X X X X 376 564,40 X X   X X X X X
діяльністю                              
Від додаткової (господарської) діяльності X 030 - X X X X . х II х X X X X X х 1
Від оренди майна бюджетних установ X 040 - X X X X - X II X X X X X X X
Від реалізації в установленому поряду майна (крім нерухомого майна) X 050 - X X X X - X II X X X X X X X
Фінансування X 060 - X X X X X X X X X X X X X
Видатки - усього X 070 340 677,00 X X X X X 340 676,101 - 5 : -   X
у тому числі: |               II   II    
Поточні видатки 2000 080 340 677,00 X X X X X 340 676Л0ІІ -   - - X X
Оплата праці і нарахування на заробітну плату 2100 090 - X X X X X -II - -II - X X
Оплата праці 2110 100 - X X X X X -II - -II - X X
Заробітна плата 2111 110 - X X X X X -II - -її - X X
Грошове забезпечення військовослужбовців 2112 120 - X X X X X -II - -II - X X
Нарахування на оплату праці 2120 130 - X X X X X -II - -II - X X
Використання товарів і послуг 2200 140 340 677,00 X X X X X 340 676,10|| - -II - X X
Предмета, матеріали, обладнання та інвентар 2210 150 - X X X X X - -II - X X
Медикаменти та перев ’язувальні матеріали 2220 160 - X X X X X -1 - -II - X X
Продукти харчування 2230 170 340 677,00 X X X X X 340 676,10% - -II - X X
Отата послуг (крім комунальних) 2240 180 - X X X X   -II - -II - X X
Видатки на відрядження 2250 190 - X X X X X -II - -1 - X X
Видатки та заходи спеціального призначення 2260 200   X X X X X -II   -1 ТІ   X X
Оплата комунальних послуг та енергоносіїв 2270 210 - X X X X X -II - 1 “ -   X X
Оплата теплопостачання 2271 220 - X X X X і х   - -II - X X
Оплата водопостачання та воловідведення 2272 230 - X X X X X -II - -II - X X
Оплата електроенергії 2273 240 - X X X X X -II - -|| -■ X X
Оплата природного газу 2274 250 - X X X X X -II - -II 1 X X
Оплата інших енергоносіїв 2275 260 - X X X X X -II - -II 1 X X
 
   

Управління освіти виконавчого комітету Рівненської міської ради

ЗВІТ ПРО НАДХОДЖЕННЯ МАТЕРІАЛЬНИХ ЦІННОСТЕЙ ДНЗ № 27

за батьківські кошти

з січня по грудень 2018 року

Найменування ТМЦ, одиниці вимірювання

Кількість

іЧ

Сума
1 2 3
ігропазли, шт 1,000 197,38
Акваріум, шт. 1,000 350,00
Столик дитячий, шт. 10,000 11 100,00
акрил, шт. 1,000 236,00
аромомасло, шт. 9,000 302,00
білизна, шт. 8,000 45,84
  9,000 77,50
  17,000 123,34
багети, шт 2,000 14,00
бокси для іграшок, шт. 2,000 352,00
відбілювач, шт. 2,000 140,00
  13,000 259,00
  15,000 399,00
вікно пластикове, шт. 2,000 15 500,00
вітаміни ревіт, шт. 28,000 282,40
валік, шт. 15,000 461,91
вимикач, шт. 2,000 88,00
ганчірки для посуду, шт. 2,000 24,00
>  4,000 99,00
  6,000 І23.00
гель, шт. 2,000 73,00
гель для посуду, шт 2,000 60,00
гель для туалету, шт. 1,000 30,00
грунт, шт 1,000 208,99
губка для миття, шт 3,000 30,00
губка для посуду, шт. 2,000 29,00
губка кухонна, шт. 4,000 60,52
доместос, шт. 4,000 191,99
  11,000 570,20
  15,000 762,19
засіб для туалету, шт. 2,000 220,00
  2,000 172,00
  4,000 392,00
килим, шт 1,000 5 000,00
килимова доріжка м/п, в м 4,000 1 160,00
клей, шт. 1,000 31,00
клей для шпалер, кг 1,000 50,00
ковдра дитяча, шт 94,000 23 500,00
консруктор, шт. 1,000 180,50
контейнер універсальний, шт 12,000 288,00
контейнер для іграшок, шт. 9,000 738,00
 
 

ЗВІТ

про надходження і використання коштів, отриманих як плата за послуги (форма № 4-Ід, №4-1м)

за III квартал

Установа ДНЗ ясла -садок№27 компенсуючого типу за ЄДРПОУ 37969169
Територія   м. Рівне за КОАТУУ 0
Організаційно-правова форма господарювання Орган місцевого самоврядування за КОПФГ 420
Код та назва відомчої класифікації видатків та кредитування державного бюджету 350 Міністерство фінансів України    
Код та назва програмної класифікації видатків та кредитування державного бюджету        
Код та назва типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів 01      
Код та назва програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів (код та назва Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів / Тимчасової класифікації видатків та кредитування для бюджегів місцевого самоврядування, які не застосовують програмно-цільового методу) 06011010 Дошкільна освіта    

 

Періодичність: місячна, квартальна, річна. Одиниця виміру: гри, коп     

Показники КЕКВ

Код

рядка

Затверджено на звітний рік Залишок на початок звітного року  

Отримано

залишок

Надій-шло коштів за звітний період (рік) Касові за звітний період (рік) Фактичні за звітний період (рік) Залишок не звітного пері кінець злу(року)
усього у тому ЧИСЛІ на рахунках в установах банків

Перераховано

залишок

усього у тому числі усього

у т.ч проведе

НІМ

видатка

ми

загально го фонду

 
перерахо­вані 3 рахунків в установах банків спрямовано на погашення заборгованості загального фонду усього

у тому числі на рахунках в устано­вах

банків

л

усього.

у тому ЧИСЛІ

перера­ховані з рахунків в

установа х банків

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 15 16 14 15
Надходження коштів - усього X 010 424 000,00 1 804,52 - - .. 247 524,52 X X X X X X 8 088.98 _

За послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною

ДІЯЛЬНІСТЮ

X 020 424 000,00 X X X X 247 524,52 X X X X X X X X
Від додаткової (господарської) діяльності X 030 - X X X X - X X X X X X X X
Від оренди майна бюджетних установ X 040 - X X X X - 1 х X X X X X X X
Від реалізації в установленому поряду майна (крім нерухомого майна) ' X 050 - X і X X X   1 х X X X X X X X
Фінансувапня X 060 - X X X X X X X X X X X X х І
Вида тки - усього X 070 424 000,00 X X X X X 241 240,06 - . . _ _ X X
у тому числі:                                
Поточні видатки 2000 080 424 000,00 X X X X X 241 240,06 - - . _ _ X X
Оплата праці і нарахування на заробітну плазу 2100 090 - X X X X X - - _ . . _ X X
Оплата праці 2 ПО /00   X X X X X     -     _ X X
Заробітна плата 2111 ПО   X X X X X -   -     - X X
Грошове забезпечення військовослужбовців 21 12 120   X X X X X   - -   - . X X
Нарахування на оплату праці 2/20 /ЗО   X X X X X   -         X X
Використання товарів і послуг 2200 140 424 000,00 X X X X X 241 240,06 - . . . . X X
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар 22/0 150   X X X X X   -         X X
Медикаменти та перев 'язувальні матеріали 2220 /60   X X X X X     -       X X
Продукт н харчувания 2230 /70 424 000,00 X X X X X 24/ 240,06   -       X X
()плата послуг (крім комунальних) 2240 180   X X X X X     -       X X
Ниоатки на відрядження 2250 НА)   X X X X X   -   . .   X X
Ніккітки та заходи спеціального призначення 2260 200   X X X X X   - -       X X
Оплата комунальних послуг та енергоносіїв 2270 210   X X X X X   -         X X
Оплата теплопостачання 2271 220   X X X X X           . X X
Оплата водопостачання та водовідведення 2272 230   X X X X X       -     X X
Оплата електроенергії 2273 240   X X X X X             X X

 

Оплата природного газу 2274 250   X X X X X - -     - - X X
Оплата інших енергоносіїв 2275 260   X X X X X - -   -     X X
І Оплата енергосервісу ,2276 .. 270 - X X X X X - - -   - - X X
Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм 2280 280 - X X X X X - -   - - - X X
Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм 2281 290 - X X X X X - - -   - - X X
Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку 2282 300 - X X X X X - - -   - - X X
Обслуговування боргових зобов'язань 2400 310 - X X X X X - - - -     X X
Обслуговування внутрішніх боргових забав 'язань 2410 320 - X X X X X   - - - - - X X
Обслуговування зовнішніх боргових зобов 'язань 2420 330 - X X X X X   - - - - - X X
Поточні трансферти 2600 340 - X X X X X - - - - - - X X
Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям) 2610 350 X X X X X   -   - - - X X
Поточні трансферти органам державного управління інших рівнів 2620 360 - X X X X X - - - - - - X X
Поточні трансферти урядам іноземних (кзржив та міжнародним організаціям 2630 370 X X X X X - - - - - - X X
Соціальне забезпечення 2700 380 - X X X X X - ■- - - - - X X
Виплата пенсіїІ і допомоги 2710 390 - X X X X X   - -   -   X X
Стипендії 2720 400 - X X X X X   - . - - - X X
Інші виплати населенню 2730 4/0   X X X X X   -   - - - X X
Інші поточні видатки 2800 420 - X . X X X X - - - - . - X X
Капітальні видатки 3000 430 - X X X X X - - - - - - X X
Придбання основного капіталу 3100 440 - X X X X X - - . _ _ _ X X
Придбання обладнання і предметів довгострокового користування 3110 450 - X X X X X     -     - X X
Капітальне будівництво (придбання) 3120 460   X X X X X   -     - . X X
Капітальне будівництво (придбання) житла 3121 470   X X X X X   -   - -   X X
Капітальне будівництво (придбання) інших об'єктів 3122 480   X X X X X         - - X X
Капітал ьнни ремонт 3/30 490   X X X X X   -     -   X X
Капітальний ремонт житлового фонду (приміщень) 3131 500 - X X X X X - -   - - - X X
Капітальний ремонт інших об'єктів 3132 510 - X X X X X   -     - - X X
Реконструкція та реставрація Зі 40 520.   X X X X X         і-   X X
Реконструкція житлового фонду (приміщень) 3141 530   X X X X X     -   -   X X
Реконструкція та реставрація інших об’єктів 3142 540   X X X X X     - - . - X X
Реставрація пам'яток культури, історії та архітектури 3143 550   X X X X X         -   X X
Створення державних запасів і резервів 3/50 560   X х X X X             X X
Придбання землі та нематеріальних активів 3160 570   X X X X X -       -   X X
Капітальні трансферти 3200 580 - X X X X X - - - - . - X X
Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям) 32/0 590   X X X X X             X X
Капітальні трансферти органам ііержавного управління інших рівнів 3220 600   X X X X X   -         X X
Капітальні трансферти урядам іно земних (кзржав та міжнародним організаціям 3230 Ш .|   X X X X X             X X
Капітальні трансферти населенню 3240 т . X X X X X   -         X X


   

Сторінка 3 з 4