Фінансова звітність_2020

ЗВІТ    
ПРО НАДХОДЖЕННЯ ТА ВИКОРИСТАННЯ КОШТІВ ЗАГАЛЬНОГО ФОНДУ (ФОРМА №2-М)          
за 2020 р    
                коди    
                     
Установа Управління освіти виконавчого комітету Рівненської міської ради ЗДО № 27 за ЄДРПОУ 25675242    
Територія м.Рівне вул.Соборна,30 за КОАТУУ 561010000    
Організаційно-правова форма господарювання Орган місцевого самоврядування за КОПФГ 420    
Код та назва відомчої класифікації видатків та кредитування державного бюджету  350 Міністерство фінансів      
Код та назва програмної класифікації видатків та кредитування державного бюджету        
Код та назва типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів #REF! #REF!    
Код та назва програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів (код та назва Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів / Тимчасової класифікації видатків та кредитування для бюджетів місцевого самоврядування, які не застосовують програмно-цільового методу) 0611010 Надання дошкільної освіти    
Періодичність: квартальна, річна                    
Одиниця виміру: грн, коп.                    
 
Показники КЕКВ та/або ККК Код рядка Затверджено на звітний рік Затверджено на звітний період (рік)1 Залишок на початок звітного року Надійшло коштів за звітний період (рік) Касові за звітний період (рік) Залишок на кінець звітного періоду (року)    
   
   
1 2 3 4 5 6 7 8 9    
Видатки та надання кредитів -  усього Х 010 6 787 347,86 - - 6 354 968,76 6 354 968,76 -    
у тому числі:
Поточні видатки
2000 020 6 787 347,86 - - 6 354 968,76 6 354 968,76 -    
Оплата праці і нарахування на заробітну плату 2100 030 5 586 400,00 - - 5 586 326,81 5 586 326,81 -    
Оплата праці  2110 040 4 571 200,00 - - 4 571 188,51 4 571 188,51 -    
  Заробітна плата 2111 050 4 571 200,00 - - 4 571 188,51 4 571 188,51 -    
  Грошове  забезпечення військовослужбовців 2112 060 - - - - - -    
Нарахування на оплату праці 2120 070 1 015 200,00 - - 1 015 138,30 1 015 138,30 -    
Використання товарів і послуг 2200 080 1 200 947,86 - - 768 641,95 768 641,95 -    
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар 2210 090 34 000,00 - - 33 930,86 33 930,86 -    
Медикаменти та перев’язувальні матеріали 2220 100 11 812,80 - - 10 307,14 10 307,14 -    
Продукти харчування 2230 110 484 500,00 - - 250 694,98 250 694,98 -    
Оплата послуг (крім комунальних) 2240 120 39 855,06 - - 39 853,93 39 853,93 -    
Видатки на відрядження 2250 130 - - - - - -    
Видатки та заходи спеціального призначення 2260 140 - - - - - -    
Оплата комунальних послуг та енергоносіїв   2270 150 630 300,00 - - 433 375,04 433 375,04 -    
  Оплата теплопостачання 2271 160 407 000,00 - - 291 999,81 291 999,81 -    
  Оплата водопостачання  та водовідведення 2272 170 45 500,00 - - 39 485,04 39 485,04 -    
  Оплата електроенергії 2273 180 115 000,00 - - 67 304,82 67 304,82 -    
  Оплата природного газу 2274 190 42 000,00 - - 20 936,18 20 936,18 -    
  Оплата інших енергоносіїв 2275 200 20 800,00 - - 13 649,19 13 649,19 -    
  Оплата енергосервісу 2276 210 - - - - - -    
Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм 2280 220 480,00 - - 480,00 480,00 -    
  Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм 2281 230 - - - - - -    
  Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку 2282 240 480,00 - - 480,00 480,00 -    
Обслуговування боргових зобов’язань  2400 250 - - - - - -    
Обслуговування внутрішніх боргових зобов’язань  2410 260 - - - - - -    
Обслуговування зовнішніх боргових зобов’язань  2420 270 - - - - - -    
Поточні трансферти 2600 280 - - - - - -    
Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям) 2610 290 - - - - - -    
Поточні трансферти органам державного управління інших рівнів 2620 300 - - - - - -    
Поточні трансферти  урядам іноземних держав та міжнародним організаціям 2630 310 - - - - - -    
Соціальне забезпечення 2700 320 - - - - - -    
Виплата пенсій і допомоги 2710 330 - - - - - -    
Стипендії  2720 340 - - - - - -    
Інші виплати населенню 2730 350 - - - - - -    
Інші поточні видатки 2800 360 - - - - - -    
Капітальні видатки 3000 370 - - - - - -    
Придбання основного капіталу 3100 380 - - - - - -    
Придбання обладнання і предметів довгострокового користування 3110 390 - - - - - -    
Капітальне будівництво (придбання) 3120 400 - - - - - -    
Капітальне будівництво (придбання) житла 3121 410 - - - - - -    
 Капітальне  будівництво (придбання) інших об’єктів  3122 420 - - - - - -    
Капітальний ремонт 3130 430 - - - - - -    
  Капітальний ремонт житлового фонду (приміщень) 3131 440 - - - - - -    
  Капітальний ремонт інших об’єктів  3132 450 - - - - - -    
Реконструкція  та  реставрація  3140 460 - - - - - -    
  Реконструкція житлового фонду (приміщень) 3141 470 - - - - - -    
  Реконструкція та реставрація  інших об’єктів 3142 480 - - - - - -    
  Реставрація пам’яток культури, історії та архітектури 3143 490 - - - - - -    
Створення державних запасів і резервів 3150 500 - - - - - -    
Придбання землі  та нематеріальних активів 3160 510 - - - - - -    
Капітальні трансферти 3200 520 - - - - - -    
Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям) 3210 530 - - - - - -    
Капітальні трансферти органам державного управління інших рівнів 3220 540 - - - - - -    
Капітальні трансферти  урядам іноземних держав та міжнародним організаціям 3230 550 - - - - - -    
Капітальні трансферти населенню 3240 560 - - - - - -    
Внутрішнє кредитування 4100 570 - - - - - -    
Надання внутрішніх кредитів 4110 580 - - - - - -    
  Надання кредитів органам державного управління інших  рівнів 4111 590 - - - - - -    
  Надання кредитів підприємствам, установам, організаціям 4112 600 - - - - - -    
  Надання інших внутрішніх кредитів 4113 610 - - - - - -    
Зовнішнє кредитування 4200 620 - - - - - -    
Надання зовнішніх кредитів 4210 630 - - - - - -    
Інші видатки 5000 640 X - X X X X    
Нерозподілені видатки 9000 650 - - - - - -    
 1 Заповнюється розпорядниками бюджетних коштів.                    
Начальник управління освіти          В.С.Харковець      
      (підпис)   (ініціали, прізвище)      
Головний бухгалтер         Г.Т.Ярмольчук      
___ січня 2021р.     (підпис)   (ініціали, прізвище)      
                   

 

 

              Додаток 3
до Порядку складання бюджетної звітності розпорядниками та одержувачами бюджетних коштів, звітності фондами загальнообов’язкового державного соціального і пенсійного страхування (пункт 1 розділу ІІ)
 
               
ЗВІТ  
про надходження і використання коштів, отриманих за іншими джерелами власних надходжень  
                                                                                                                                (форма № 4-2д,  № 4-2м),                  
              за 2020 рік  
Установа ЗДО  ясла-садок №27 компенсуючого типу за ЄДРПОУ   37969169
Територія м. Рівне за КОАТУУ   0
Організаційно-правова форма господарювання Орган місцевого самоврядування за КОПФГ   420
Код та назва відомчої класифікації видатків та кредитування державного бюджету  350 Міністерство фінансів України        
Код та назва програмної класифікації видатків та кредитування державного бюджету - -  
Код та назва типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів 01 -  
Код та назва програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів (код та назва Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів / Тимчасової класифікації видатків та кредитування для бюджетів місцевого самоврядування, які не застосовують програмно-цільового методу) 0611010 Дошкільна освіта  
Періодичність: місячна, квартальна, річна.                        
Одиниця виміру: грн, коп.                        
Показники КЕКВ та/або ККК Код рядка Затверджено
на звітний рік
Залишок на початок звітного року Перераховано залишок Надійшло коштів за звітний період (рік) Касові за звітний період (рік) Фактичні за звітний період (рік) Залишок на кінець звітного періоду (року)
усього у тому числі на рахунках в установах банків усього у тому числі перераховані з рахунків в установах банків усього у тому числі на рахунках в установах банків
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 12 11 12
Надходження коштів – усього Х 010 55 600,00 1 137,45 - - 55 599,60 Х Х Х 1 137,45 -
Від отриманих благодійних внесків, грантів та дарунків Х 020 55 600,00 Х Х Х 55 599,60 Х Х Х Х Х
Від підприємств, організацій, фізичних осіб та від інших бюджетних установ для виконання цільових заходів, у тому числі заходів з відчуження для суспільних потреб земельних ділянок та розміщення на них інших об’єктів нерухомого майна, що перебувають у приватній власності фізичних або юридичних осіб Х 030 - Х Х Х - Х Х Х Х Х
Вищих та професійно-технічних навчальних закладів від розміщення на депозитах тимчасово вільних бюджетних коштів, отриманих за надання платних послуг, якщо таким закладам законом надано відповідне право; державних і комунальних вищих навчальних закладів, державних наукових установ, державних і комунальних закладів культури як відсотків, нарахованих на залишок коштів на поточних рахунках, відкритих у банках державного сектору для розміщення власних надходжень, отриманих як плата за послуги, що надаються ними згідно з основною діяльністю, благодійні внески та гранти Х 040 - Х Х Х - Х Х Х Х Х
Від реалізації майнових прав на фільми, вихідні матеріали фільмів та фільмокопій, створені за бюджетні кошти за державним замовленням або на умовах фінансової підтримки Х 050 - Х Х Х - Х Х Х Х Х
Фінансування Х 060 - Х Х Х - Х Х Х Х Х
Видатки та надання кредитів- усього Х 070 55 600,00 Х Х Х Х 55 599,60 - - Х Х
у тому числі:                        
Поточні видатки 2000 080 55 517,00 Х Х Х Х 55 516,62 - - Х Х
Оплата праці і нарахування на заробітну плату 2100 090 - Х Х Х Х - - - Х Х
Оплата праці  2110 100 - Х Х Х Х - - - Х Х
  Заробітна плата 2111 110 - Х Х Х Х - - - Х Х
  Грошове  забезпечення військовослужбовців 2112 120 - Х Х Х Х - - - Х Х
Нарахування на оплату праці 2120 130 - Х Х Х Х - - - Х Х
Використання товарів і послуг 2200 140 55 517,00 Х Х Х Х 55 516,62 - - Х Х
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар 2210 150 46 386,00 Х Х Х Х 46 385,72 - - Х Х
Медикаменти та перев’язувальні матеріали 2220 160 9 131,00 Х Х Х Х 9 130,90 - - Х Х
Продукти харчування 2230 170 - Х Х Х Х - - - Х Х
Оплата послуг (крім комунальних) 2240 180   Х Х Х Х   - - Х Х
Видатки на відрядження 2250 190 - Х Х Х Х - - - Х Х
Видатки та заходи спеціального призначення 2260 200 - Х Х Х Х - - - Х Х
Оплата комунальних послуг та енергоносіїв   2270 210 - Х Х Х Х - - - Х Х
  Оплата теплопостачання 2271 220 - Х Х Х Х - - - Х Х
  Оплата водопостачання  та водовідведення 2272 230 - Х Х Х Х - - - Х Х
  Оплата електроенергії 2273 240 - Х Х Х Х - - - Х Х
  Оплата природного газу 2274 250 - Х Х Х Х - - - Х Х
  Оплата інших енергоносіїв 2275 260 - Х Х Х Х - - - Х Х
  Оплата енргосервісу 2276 270 - Х Х Х Х - - - Х Х
Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм 2280 280 - Х Х Х Х - - - Х Х
  Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм 2281 290 - Х Х Х Х - - - Х Х
  Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку 2282 300 - Х Х Х Х - - - Х Х
Обслуговування боргових зобов’язань  2400 310 - Х Х Х Х - - - Х Х
Обслуговування внутрішніх боргових зобов’язань  2410 320 - Х Х Х Х - - - Х Х
Обслуговування зовнішніх боргових зобов’язань  2420 330 - Х Х Х Х - - - Х Х
Поточні трансферти 2600 340 - Х Х Х Х - - - Х Х
Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям) 2610 350 - Х Х Х Х - - - Х Х
Поточні трансферти органам державного управління інших рівнів 2620 360 - Х Х Х Х - - - Х Х
Поточні трансферти  урядам іноземних держав та міжнародним організаціям 2630 370 - Х Х Х Х - - - Х Х
Соціальне забезпечення 2700 380 - Х Х Х Х - - - Х Х
Виплата пенсій і допомоги 2710 390 - Х Х Х Х - - - Х Х
Стипендії  2720 400 - Х Х Х Х - - - Х Х
Інші виплати населенню 2730 410 - Х Х Х Х - - - Х Х
Інші поточні видатки 2800 420 - Х Х Х Х - - - Х Х
Капітальні видатки 3000 430 83,00 Х Х Х Х 82,98 - - Х Х
Придбання основного капіталу 3100 440 83,00 Х Х Х Х 82,98 - - Х Х
Придбання обладнання і предметів довгострокового користування 3110 450 83,00 Х Х Х Х 82,98 - - Х Х
Капітальне будівництво (придбання) 3120 460 - Х Х Х Х - - - Х Х
Капітальне будівництво (придбання) житла 3121 470 - Х Х Х Х - - - Х Х
 Капітальне  будівництво (придбання) інших об’єктів  3122 480 - Х Х Х Х - - - Х Х
Капітальний ремонт 3130 490 - Х Х Х Х - - - Х Х
  Капітальний ремонт житлового фонду (приміщень) 3131 500 - Х Х Х Х - - - Х Х
  Капітальний ремонт інших об’єктів  3132 510 - Х Х Х Х - - - Х Х
Реконструкція  та  реставрація  3140 520 - Х Х Х Х - - - Х Х
  Реконструкція житлового фонду (приміщень) 3141 530 - Х Х Х Х - - - Х Х
  Реконструкція та реставрація  інших об’єктів 3142 540 - Х Х Х Х - - - Х Х
  Реставрація пам’яток культури, історії та архітектури 3143 550 - Х Х Х Х - - - Х Х
Створення державних запасів і резервів 3150 560 - Х Х Х Х - - - Х Х
Придбання землі  та нематеріальних активів 3160 570 - Х Х Х Х - - - Х Х
Капітальні трансферти 3200 580 - Х Х Х Х - - - Х Х
Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям) 3210 590 - Х Х Х Х - - - Х Х
Капітальні трансферти органам державного управління інших рівнів 3220 600 - Х Х Х Х - - - Х Х
Капітальні трансферти  урядам іноземних держав та міжнародним організаціям 3230 610 - Х Х Х Х - - - Х Х
Капітальні трансферти населенню 3240 620 - Х Х Х Х - - - Х Х
Внутрішнє кредитування 4100 630 - Х Х Х Х - - - Х Х
Надання внутрішніх кредитів 4110 640 - Х Х Х Х - - - Х Х
  Надання кредитів органам державного управління інших  рівнів 4111 650 - Х Х Х Х - - - Х Х
  Надання кредитів підприємствам, установам, організаціям 4112 660 - Х Х Х Х - - - Х Х
  Надання інших внутрішніх кредитів 4113 670 - Х Х Х Х - - - Х Х
Зовнішнє кредитування 4200 680 - Х Х Х Х - - - Х Х
Надання зовнішніх кредитів 4210 690 - Х Х Х Х - - - Х Х
                         
Керівник      В. С. Харковець          
  (підпис)   (ініціали, прізвище)            
Головний бухгалтер     Г. Т. Ярмольчук          
  (підпис)   (ініціали, прізвище)            
                         


ЗВІТ ПРО НАДХОДЖЕННЯ  МАТЕРІАЛЬНИХ ЦІННОСТЕЙ ЗДО№27
за  батьківські кошти
 з січня по грудень 2020 року
     
   
     
Найменування ТМЦ, одиниці вимірювання Кількість Сума
1 2 3
Посібник  Шкала оцінювання якості освіт проц ЗДО, шт. 1,000 82,98
аромамасло, шт. 4,000 216,00
аромомасло, шт. 10,000 450,00
аромомасло  апельсин, шт. 2,000 96,00
білизна, шт. 5,000 72,50
будиночок іграшковий, шт. 2,000 100,00
відбілювач, шт. 58,000 1 282,20
відбілювач  кисневий, кг 5,000 350,00
візочок, шт. 1,000 130,00
вітаміни   ревіт, шт. 48,000 576,00
вага електронна, шт. 1,000 221,00
гель, шт. 2,000 183,40
гель для миття посуду, шт. 24,000 704,00
губки  кухонні, шт 14,000 190,40
доместос, шт. 24,000 1 224,32
дошка  навчальна, шт. 1,000 50,00
засіб для миття посуду, шт 19,000 342,00
засіб для чищення, шт 4,000 146,00
календула, шт. 2,000 50,50
ковдра дитяча, шт 8,000 2 000,00
коляска дитяча, шт. 2,000 196,00
комплект дитячий, шт. 30,000 6 450,00
комплект постільної білизни, шт. 23,000 5 750,00
конструктор, шт. 1,000 160,00
контейнер, шт 3,000 90,00
контейнер для  муз,інструментів, шт. 1,000 250,00
корзина д/іграшок, шт. 1,000 60,00
коробка/іграшок, шт. 1,000 100,00
косинки, шт. 10,000 150,00
літачки, шт. 2,000 100,00
логічні ігри, шт. 5,000 150,00
луга 0,75л, шт 3,000 135,00
мікрохвильовка, шт. 1,000 120,00
машинка швейна дитяча, шт. 1,000 55,00
мило, шт 5,000 236,00
мило  рідке, шт. 23,000 649,60
мило господарче, шт. 31,000 350,40
миючий засiб, шт. 1,000 44,00
мочалка, шт. 4,000 41,60
набiр сенсорика, шт. 2,000 500,00
набiр тварин, шт. 1,000 55,00
набiр фрукти,овочі, шт. 1,000 75,00
набір театр, шт. 1,000 500,00
олійка для масажу, шт. 16,000 1 792,00
підкрохмалювач, л 2,000 112,00
підодіяльник  дитячий, шт. 7,000 910,00
піраміда  деревяна, шт. 1,000 90,00
пакети для смiття, шт. 61,000 1 216,40
паперотримач, шт. 10,000 400,00
порошок  чистячий, шт. 8,000 158,40
порошок пральний, кг 8,000 240,00
пральний порошок, шт. 15,000 2 230,00
простинь, шт 5,000 350,00
ромашки квіти, уп. 3,000 74,40
рушник махровий, шт. 31,000 930,00
свічки  ароматичні, шт. 160,000 320,00
сервіз дитячий, шт. 2,000 300,00
серветка волога, шт 8,000 136,00
серветка для посуду, шт 6,000 210,00
серветки, шт. 52,000 1 475,60
сироп Шиповнік, шт. 32,000 616,00
сироп кореня солодки, шт. 32,000 2 080,00
смітнички, шт 10,000 410,00
стілець   дитячий, шт. 30,000 5 700,00
степ-платформа, шт. 12,000 600,00
столик для занять, шт. 1,000 150,00
стопочки однор.(уп.), шт. 48,000 864,00
туал.папiр, шт. 68,000 374,00
туалетний папiр, шт. 20,000 760,00
тюль, шт 6,000 6 100,00
уплон  1л, шт. 5,000 179,90
фізрозчин, шт. 8,000 112,00
фіточай  ключі здоровя, шт 48,000 1 884,00
ширма для театру, шт. 3,000 90,00
ящик для спорт інвентаря, шт. 1,000 50,00
ВСЬОГО:   55 599,60
     
   
Управління освіти  виконавчого комітету    
   
Рівненської міської ради    
     
     
     
ЗВІТ ПРО НАДХОДЖЕННЯ  МАТЕРІАЛЬНИХ ЦІННОСТЕЙ  ЗДО№27
за батьківські кошти
 з січня по вересень 2020 року
     
   
     
Найменування ТМЦ, одиниці вимірювання Кількість Сума
1 2 3
аромомасло, шт. 10,000 450,00
аромомасло  апельсин, шт. 2,000 96,00
білизна, шт. 5,000 72,50
будиночок іграшковий, шт. 2,000 100,00
відбілювач, шт. 44,000 1 012,00
відбілювач  кисневий, шт. 1,000 110,00
візочок, шт. 1,000 130,00
вітаміни   ревіт, шт. 36,000 432,00
гель для миття посуду, шт. 16,000 480,00
губки  кухонні, шт 6,000 96,00
доместос, шт. 16,000 918,72
дошка  навчальна, шт. 1,000 50,00
засіб для миття посуду, шт 19,000 342,00
засіб для чищення, шт 4,000 146,00
календула, шт. 2,000 50,50
ковдра дитяча, шт 8,000 2 000,00
коляска дитяча, шт. 2,000 196,00
комплект дитячий, шт. 30,000 6 450,00
конструктор, шт. 1,000 160,00
контейнер, шт 3,000 90,00
контейнер для  муз,інструментів, шт. 1,000 250,00
корзина д/іграшок, шт. 1,000 60,00
коробка/іграшок, шт. 1,000 100,00
косинки, шт. 10,000 150,00
літачки, шт. 2,000 100,00
логічні ігри, шт. 5,000 150,00
мікрохвильовка, шт. 1,000 120,00
машинка швейна дитяча, шт. 1,000 55,00
мило, шт 5,000 236,00
мило  рідке, шт. 23,000 649,60
мило господарче, шт. 19,000 242,40
миючий засiб, шт. 1,000 44,00
мочалка, шт. 4,000 41,60
набiр сенсорика, шт. 2,000 500,00
набiр тварин, шт. 1,000 55,00
набiр фрукти,овочі, шт. 1,000 75,00
набір театр, шт. 1,000 500,00
олійка для масажу, шт. 12,000 1 320,00
підкрохмалювач, л 2,000 112,00
піраміда  деревяна, шт. 1,000 90,00
пакети для смiття, шт. 42,000 826,40
порошок пральний, кг 8,000 240,00
пральний порошок, шт. 13,000 1 560,00
ромашки квіти, уп. 3,000 74,40
рушник махровий, шт. 18,000 540,00
свічки  ароматичні, шт. 120,000 240,00
сервіз дитячий, шт. 2,000 300,00
серветка волога, шт 8,000 136,00
серветка для посуду, шт 6,000 210,00
серветки, шт. 36,000 925,20
сироп Шиповнік, шт. 24,000 456,00
сироп кореня солодки, шт. 24,000 1 560,00
степ-платформа, шт. 12,000 600,00
столик для занять, шт. 1,000 150,00
стопочки однор.(уп.), шт. 36,000 648,00
туалетний папiр, шт. 20,000 760,00
тюль, шт 4,000 2 600,00
уплон  1л, шт. 3,000 99,90
фізрозчин, шт. 8,000 112,00
фіточай  ключі здоровя, шт 36,000 1 296,00
ширма для театру, шт. 3,000 90,00
ящик для спорт інвентаря, шт. 1,000 50,00
ВСЬОГО:   31 706,22
     
     
     
     
     
Головний бухгалтер управління освіти   Г.Ярмольчук
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
ЗВІТ    
ПРО НАДХОДЖЕННЯ ТА ВИКОРИСТАННЯ КОШТІВ ЗАГАЛЬНОГО ФОНДУ (ФОРМА №2-М)          
за ІІІ квартал 2020 р    
                коди    
                     
Установа Управління освіти виконавчого комітету Рівненської міської ради ЗДО № 27 за ЄДРПОУ 25675242    
Територія м.Рівне вул.Соборна,30 за КОАТУУ 561010000    
Організаційно-правова форма господарювання Орган місцевого самоврядування за КОПФГ 420    
Код та назва відомчої класифікації видатків та кредитування державного бюджету 350 Міністерство фінансів      
Код та назва програмної класифікації видатків та кредитування державного бюджету        
Код та назва типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів 0 0    
Код та назва програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів (код та назва Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів / Тимчасової класифікації видатків та кредитування для бюджетів місцевого самоврядування, які не застосовують програмно-цільового методу) 0611010 Надання дошкільної освіти    
Періодичність: квартальна, річна                    
Одиниця виміру: грн, коп.                    
 
Показники КЕКВ та/або ККК Код рядка Затверджено на звітний рік Затверджено на звітний період (рік)1 Залишок на початок звітного року Надійшло коштів за звітний період (рік) Касові за звітний період (рік) Залишок на кінець звітного періоду (року)    
   
   
1 2 3 4 5 6 7 8 9    
Видатки та надання кредитів - усього Х 010 6 506 465,56 - - 4 362 324,56 4 362 324,56 -    
у тому числі:
Поточні видатки
2000 020 6 506 465,56 - - 4 362 324,56 4 362 324,56 -    
Оплата праці і нарахування на заробітну плату 2100 030 5 322 000,00 - - 3 950 878,60 3 950 878,60 -    
Оплата праці 2110 040 4 362 000,00 - - 3 235 267,86 3 235 267,86 -    
Заробітна плата 2111 050 4 362 000,00 - - 3 235 267,86 3 235 267,86 -    
Грошове забезпечення військовослужбовців 2112 060 - - - - - -    
Нарахування на оплату праці 2120 070 960 000,00 - - 715 610,74 715 610,74 -    
Використання товарів і послуг 2200 080 1 184 465,56 - - 411 445,96 411 445,96 -    
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар 2210 090 37 507,70 - - 19 462,30 19 462,30 -    
Медикаменти та перев’язувальні матеріали 2220 100 6 052,80 - - 4 547,14 4 547,14 -    
Продукти харчування 2230 110 484 500,00 - - 100 632,27 100 632,27 -    
Оплата послуг (крім комунальних) 2240 120 25 625,06 - - 16 889,26 16 889,26 -    
Видатки на відрядження 2250 130 - - - - - -    
Видатки та заходи спеціального призначення 2260 140 - - - - - -    
Оплата комунальних послуг та енергоносіїв   2270 150 630 300,00 - - 269 434,99 269 434,99 -    
Оплата теплопостачання 2271 160 407 000,00 - - 192 203,40 192 203,40 -    
Оплата водопостачання та водовідведення 2272 170 45 500,00 - - 27 569,74 27 569,74 -    
Оплата електроенергії 2273 180 115 000,00 - - 34 387,77 34 387,77 -    
Оплата природного газу 2274 190 42 000,00 - - 7 682,49 7 682,49 -    
Оплата інших енергоносіїв 2275 200 20 800,00 - - 7 591,59 7 591,59 -    
Оплата енергосервісу 2276 210 - - - - - -    
Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм 2280 220 480,00 - - 480,00 480,00 -    
Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм 2281 230 - - - - - -    
Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку 2282 240 480,00 - - 480,00 480,00 -    
Обслуговування боргових зобов’язань 2400 250 - - - - - -    
Обслуговування внутрішніх боргових зобов’язань 2410 260 - - - - - -    
Обслуговування зовнішніх боргових зобов’язань 2420 270 - - - - - -    
Поточні трансферти 2600 280 - - - - - -    
Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям) 2610 290 - - - - - -    
Поточні трансферти органам державного управління інших рівнів 2620 300 - - - - - -    
Поточні трансферти урядам іноземних держав та міжнародним організаціям 2630 310 - - - - - -    
Соціальне забезпечення 2700 320 - - - - - -    
Виплата пенсій і допомоги 2710 330 - - - - - -    
Стипендії 2720 340 - - - - - -    
Інші виплати населенню 2730 350 - - - - - -    
Інші поточні видатки 2800 360 - - - - - -    
Капітальні видатки 3000 370 - - - - - -    
Придбання основного капіталу 3100 380 - - - - - -    
Придбання обладнання і предметів довгострокового користування 3110 390 - - - - - -    
Капітальне будівництво (придбання) 3120 400 - - - - - -    
Капітальне будівництво (придбання) житла 3121 410 - - - - - -    
Капітальне будівництво (придбання) інших об’єктів 3122 420 - - - - - -    
Капітальний ремонт 3130 430 - - - - - -    
Капітальний ремонт житлового фонду (приміщень) 3131 440 - - - - - -    
Капітальний ремонт інших об’єктів 3132 450 - - - - - -    
Реконструкція та реставрація 3140 460 - - - - - -    
Реконструкція житлового фонду (приміщень) 3141 470 - - - - - -    
Реконструкція та реставрація інших об’єктів 3142 480 - - - - - -    
Реставрація пам’яток культури, історії та архітектури 3143 490 - - - - - -    
Створення державних запасів і резервів 3150 500 - - - - - -    
Придбання землі та нематеріальних активів 3160 510 - - - - - -    
Капітальні трансферти 3200 520 - - - - - -    
Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям) 3210 530 - - - - - -    
Капітальні трансферти органам державного управління інших рівнів 3220 540 - - - - - -    
Капітальні трансферти урядам іноземних держав та міжнародним організаціям 3230 550 - - - - - -    
Капітальні трансферти населенню 3240 560 - - - - - -    
Внутрішнє кредитування 4100 570 - - - - - -    
Надання внутрішніх кредитів 4110 580 - - - - - -    
Надання кредитів органам державного управління інших рівнів 4111 590 - - - - - -    
Надання кредитів підприємствам, установам, організаціям 4112 600 - - - - - -    
Надання інших внутрішніх кредитів 4113 610 - - - - - -    
Зовнішнє кредитування 4200 620 - - - - - -    
Надання зовнішніх кредитів 4210 630 - - - - - -    
Інші видатки 5000 640 X - X X X X    
Нерозподілені видатки 9000 650 - - - - - -    
1 Заповнюється розпорядниками бюджетних коштів.                    
Начальник управління освіти         В.С.Харковець      
      (підпис)   (ініціали, прізвище)      
ЗВІТ  
про надходження і використання коштів, отриманих за іншими джерелами власних надходжень  
                                                                                                                                 (форма № 4-2д, № 4-2м),        
             за ІІІ квартал 2020 року  
Установа ЗДО   ясла-садок №27 компенсуючого типу    
Територія м. Рівне    
Організаційно-правова форма господарювання Орган місцевого самоврядування    
Код та назва відомчої класифікації видатків та кредитування державного бюджету 350 Міністерство фінансів України    
Код та назва програмної класифікації видатків та кредитування державного бюджету - -  
Код та назва типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів 01 -  
Код та назва програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів (код та назва Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів / Тимчасової класифікації видатків та кредитування для бюджетів місцевого самоврядування, які не застосовують програмно-цільового методу) 0611010 Дошкільна освіта  
Періодичність: місячна, квартальна, річна.              
Одиниця виміру: грн, коп.              
Показники КЕКВ та/або ККК Код рядка Затверджено
на звітний рік
Залишок на початок звітного року    
   
усього у тому числі на рахунках в установах банків    
1 2 3 4 5 6    
Надходження коштів – усього Х 010 31 707,00 1 137,45 -    
Від отриманих благодійних внесків, грантів та дарунків Х 020 31 707,00 Х Х    
Від підприємств, організацій, фізичних осіб та від інших бюджетних установ для виконання цільових заходів, у тому числі заходів з відчуження для суспільних потреб земельних ділянок та розміщення на них інших об’єктів нерухомого майна, що перебувають у приватній власності фізичних або юридичних осіб Х 030 - Х Х    
Вищих та професійно-технічних навчальних закладів від розміщення на депозитах тимчасово вільних бюджетних коштів, отриманих за надання платних послуг, якщо таким закладам законом надано відповідне право; державних і комунальних вищих навчальних закладів, державних наукових установ, державних і комунальних закладів культури як відсотків, нарахованих на залишок коштів на поточних рахунках, відкритих у банках державного сектору для розміщення власних надходжень, отриманих як плата за послуги, що надаються ними згідно з основною діяльністю, благодійні внески та гранти Х 040 - Х Х    
Від реалізації майнових прав на фільми, вихідні матеріали фільмів та фільмокопій, створені за бюджетні кошти за державним замовленням або на умовах фінансової підтримки Х 050 - Х Х    
Фінансування Х 060 - Х Х    
Видатки та надання кредитів- усього Х 070 31 707,00 Х Х    
у тому числі:              
Поточні видатки 2000 080 31 707,00 Х Х    
Оплата праці і нарахування на заробітну плату 2100 090 - Х Х    
Оплата праці 2110 100 - Х Х    
Заробітна плата 2111 110 - Х Х    
Грошове забезпечення військовослужбовців 2112 120 - Х Х    
Нарахування на оплату праці 2120 130 - Х Х    
Використання товарів і послуг 2200 140 31 707,00 Х Х    
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар 2210 150 24 972,00 Х Х    
Медикаменти та перев’язувальні матеріали 2220 160 6 735,00 Х Х    
Продукти харчування 2230 170 - Х Х    
Оплата послуг (крім комунальних) 2240 180   Х Х    
Видатки на відрядження 2250 190 - Х Х    
Видатки та заходи спеціального призначення 2260 200 - Х Х    
Оплата комунальних послуг та енергоносіїв   2270 210 - Х Х    
Оплата теплопостачання 2271 220 - Х Х    
Оплата водопостачання та водовідведення 2272 230 - Х Х    
Оплата електроенергії 2273 240 - Х Х    
Оплата природного газу 2274 250 - Х Х    
Оплата інших енергоносіїв 2275 260 - Х Х    
Оплата енргосервісу 2276 270 - Х Х    
Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм 2280 280 - Х Х    
Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм 2281 290 - Х Х    
Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку 2282 300 - Х Х    
Обслуговування боргових зобов’язань 2400 310 - Х Х    
Обслуговування внутрішніх боргових зобов’язань 2410 320 - Х Х    
Обслуговування зовнішніх боргових зобов’язань 2420 330 - Х Х    
Поточні трансферти 2600 340 - Х Х    
Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям) 2610 350 - Х Х    
Поточні трансферти органам державного управління інших рівнів 2620 360 - Х Х    
Поточні трансферти урядам іноземних держав та міжнародним організаціям 2630 370 - Х Х    
Соціальне забезпечення 2700 380 - Х Х    
Виплата пенсій і допомоги 2710 390 - Х Х    
Стипендії 2720 400 - Х Х    
Інші виплати населенню 2730 410 - Х Х    
Інші поточні видатки 2800 420 - Х Х    
Капітальні видатки 3000 430 - Х Х    
Придбання основного капіталу 3100 440 - Х Х    
Придбання обладнання і предметів довгострокового користування 3110 450 - Х Х    
Капітальне будівництво (придбання) 3120 460 - Х Х    
Капітальне будівництво (придбання) житла 3121 470 - Х Х    
Капітальне будівництво (придбання) інших об’єктів 3122 480 - Х Х    
Капітальний ремонт 3130 490 - Х Х    
Капітальний ремонт житлового фонду (приміщень) 3131 500 - Х Х    
Капітальний ремонт інших об’єктів 3132 510 - Х Х    
Реконструкція та реставрація 3140 520 - Х Х    
Реконструкція житлового фонду (приміщень) 3141 530 - Х Х    
Реконструкція та реставрація інших об’єктів 3142 540 - Х Х    
Реставрація пам’яток культури, історії та архітектури 3143 550 - Х Х    
Створення державних запасів і резервів 3150 560 - Х Х    
Придбання землі та нематеріальних активів 3160 570 - Х Х    
Капітальні трансферти 3200 580 - Х Х    
Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям) 3210 590 - Х Х    
Капітальні трансферти органам державного управління інших рівнів 3220 600 - Х Х    
Капітальні трансферти урядам іноземних держав та міжнародним організаціям 3230 610 - Х Х    
Капітальні трансферти населенню 3240 620 - Х Х    
Внутрішнє кредитування 4100 630 - Х Х    
Надання внутрішніх кредитів 4110 640 - Х Х    
Надання кредитів органам державного управління інших рівнів 4111 650 - Х Х    
Надання кредитів підприємствам, установам, організаціям 4112 660 - Х Х    
Надання інших внутрішніх кредитів 4113 670 - Х Х    
Зовнішнє кредитування 4200 680 - Х Х    
Надання зовнішніх кредитів 4210 690 - Х Х    
               
Керівник     В. С. Харковець    
  (підпис)   (ініціали, прізвище)    
Головний бухгалтер     Г. Т. Ярмольчук    
  (підпис)   (ініціали, прізвище)    
               
               
               
               
               

img 0001

img 0003

   

Благодійні внески батьків за 2019- 2020 р

Найменування товарів вартість  
1 Інтернет за вересень 209.00  
2 Контейнер для замочування посуди 149.00  
3 Заправка картріджа 99.00  
4 Ремонт крана в 5 групі 164.00  
5 Канцтовари психологу 135.00  
6 Кабель до компютера 50.00  
7 Миючі засоби для харчоблоку. Коридору 190.20  
8 Ремонт багатофункціонального пристрою в меодкабінеті 750.00  
9 Ремонт кабінету завгоспа(шпалери) 702.00  
10 Придбання матеріалів для шпаклювання юле після встановлення вікон. 449.00  
11 Шпалери , клей в кабінет діловода 480.00  
12 Книги зшивання наказів (2шт) 145.00  
13 Інтернет за жовтень 209.00  
14 канцтовари 186.37  
15 канцтовари 299.90  
16 Діагностика ноутбука, заміна завісів та ремонт ноутбука

84.00

1707.00

 
17 Заправка картріджа 99.00  
18 Мишка оптична, мережевий фільтр до комп’ютера в психологічний кабінет 262.00  
19 Інтернет (листопад, грудень) 411.00  
20 Кульки новорічні на ялинку 257.90  
21 Переноска 179.90  
22 Білизна (4 шт) 36.00  
23 Ремонт пожежного рукава (матеріали та зварювальні роботи) 395.00+ 78.09+400  
24 Відро, цемент для стяжки та штукатурки стін і підлоги в котельні 510.00  
25 Миючі засоби 360.00  
26 Миюче для посуду та білизна 178.00  
27 Голки 15.00  
28 ватман 27.00  
29 Заправка картріджа 144.00  
30 Ніж канцелярський 6.99  
31 плакат 70.00  
32 Синтапон 6 м 150.00  
33 Папір для друку 119.00  
34 Книга складського обліку 53.00  
35 Сніжка для фарбування фізкабінету 595.08  
36 Папки в методкабінет (11 шт) 539.00  
37 Друковані журнали з НАССР 207.00  
38 Ремонт опалювальної системи (труба ,кран, робота) 394+300  
39 Ксерокопії юлетенів по   коронавірусу 72.00  
40 Антибактеріальне мило для дітей 10 шт 220.00  
41 Ваніш для чистки коврів 78.00  
42 Скоби до стиплера для маркування дерев 144.00  
43 Бензин для косіння трави 234.90  
44 Папір для друку 80.00  
45 Миючі засоби 113.00  
46 Ремонт кранів на харчоблоці 243.00  
47 Колорекси для розфарбовування коридору та побілки 240.00 +273.00  
48 Масло ,бензин для косілки 159.00+244.90  
49 Ремонт труби в котельні 30+500.00  
50 Ремонт даху над 5 гр(заміна шиферу, робота,вишка) 1400  
51 Мочалки,серветки,пакети для сміття, шкребки. 123.80  
52 Леска для косілки, сілікон. Вапно для бордюр,щітка, віник 463.99.  
53 Лак,емаль 403.99+400.00  
54 Валіки, пензлі, уайтспирит 130.00  
55 Емаль в кабінет анг.мови 226.00  
56 Чистка коврів 355+168+154+327  
57 Емаль помаранчева на майданчики, малюнків на асфальті 103.00  
58 Рукавиці двірнику, миючі засоби 92.90  
59 Віники двірнику 10шт 200.00  
60 Бензин для косіння 214.50  
61 Батарейка до часів 20.00  
62 Миючі засоби, туалетний папір 115.00  
63 барвник 42.00  
64 Миючі засоби 52.20  
65 Заправка картриджів 2 шт 99+144  
66 Заміна гофри до унітаза 226.00  
67 Виготовлення ключа до вхідних дерей 50.00  
68 канцтовари 82.14  
69 Емаль для доріжок на асфальті 125.00  
70 Папір для друку 85.00  
71 Миючі засоби 160.20  
72 Утеплення труб в підвалі 471.23  
73 Посуд на харчоблок 501.00  
74 Ремонт музичного центру 350.00  
75 Вода на пінки 26.60  
76 Послуги пожежників 102.01  
77 Ремонт прінтера 300.00  
78 Ремонт даху над муззалом (заміна3   шиферин, робота, вишка) 2000.00  
79 Зрізання та вивезення сухого дерева на майданчику 1 групи. 1000грн  
80 Оцет столовий 8.70  
81 Папір для друку, ручки, коректор 123.85  
82 Електронна вага на харчоблок 220 .00  
83 Смітнички, держаки для паперових рушників, лотки 953.90  
84 Миючі засоби на пральню за 6 міс 3300 грн  
85 Медпрепарати для оздоровлення дітей усіх груп 6тис 735грн  
86 Тюль на коридор 1 500 грн  
86 Грамоти до дня дошкілля 70.00  
87      
  Дякуємо: Рибаку Ю.В. за зрізання сухого дерева    
                     Стрільчуку М. М. за завезення піску    
  Всього використано: 38. 050  
  Зібрано: 39.500  
  Залишок 1 450  
   
ЗВІТ    
ПРО НАДХОДЖЕННЯ ТА ВИКОРИСТАННЯ КОШТІВ ЗАГАЛЬНОГО ФОНДУ (ФОРМА №2-М)          
за ІІ квартал 2020 р    
                коди    
                     
Установа Управління освіти виконавчого комітету Рівненської міської ради ЗДО № 27 за ЄДРПОУ 25675242    
Територія м.Рівне вул.Соборна,30 за КОАТУУ 561010000    
Організаційно-правова форма господарювання Орган місцевого самоврядування за КОПФГ 420    
Код та назва відомчої класифікації видатків та кредитування державного бюджету 350 Міністерство фінансів      
Код та назва програмної класифікації видатків та кредитування державного бюджету        
Код та назва типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів 0 0    
Код та назва програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів (код та назва Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів / Тимчасової класифікації видатків та кредитування для бюджетів місцевого самоврядування, які не застосовують програмно-цільового методу) 0611010 Надання дошкільної освіти    
Періодичність: квартальна, річна                    
Одиниця виміру: грн, коп.                    
 
Показники КЕКВ та/або ККК Код рядка Затверджено на звітний рік Затверджено на звітний період (рік)1 Залишок на початок звітного року Надійшло коштів за звітний період (рік) Касові за звітний період (рік) Залишок на кінець звітного періоду (року)    
   
   
1 2 3 4 5 6 7 8 9    
Видатки та надання кредитів - усього Х 010 6 492 717,44 - - 3 170 079,50 3 170 079,50 -    
у тому числі:
Поточні видатки
2000 020 6 492 717,44 - - 3 170 079,50 3 170 079,50 -    
Оплата праці і нарахування на заробітну плату 2100 030 5 322 000,00 - - 2 831 075,85 2 831 075,85 -    
Оплата праці 2110 040 4 362 000,00 - - 2 318 372,94 2 318 372,94 -    
Заробітна плата 2111 050 4 362 000,00 - - 2 318 372,94 2 318 372,94 -    
Грошове забезпечення військовослужбовців 2112 060 - - - - - -    
Нарахування на оплату праці 2120 070 960 000,00 - - 512 702,91 512 702,91 -    
Використання товарів і послуг 2200 080 1 170 717,44 - - 339 003,65 339 003,65 -    
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар 2210 090 29 514,64 - - 11 449,24 11 449,24 -    
Медикаменти та перев’язувальні матеріали 2220 100 4 402,80 - - 2 897,14 2 897,14 -    
Продукти харчування 2230 110 484 500,00 - - 69 606,84 69 606,84 -    
Оплата послуг (крім комунальних) 2240 120 22 000,00 - - 6 324,40 6 324,40 -    
Видатки на відрядження 2250 130 - - - - - -    
Видатки та заходи спеціального призначення 2260 140 - - - - - -    
Оплата комунальних послуг та енергоносіїв   2270 150 630 300,00 - - 248 726,03 248 726,03 -    
Оплата теплопостачання 2271 160 407 000,00 - - 192 203,40 192 203,40 -    
Оплата водопостачання та водовідведення 2272 170 45 500,00 - - 16 219,14 16 219,14 -    
Оплата електроенергії 2273 180 115 000,00 - - 28 621,69 28 621,69 -    
Оплата природного газу 2274 190 42 000,00 - - 7 181,87 7 181,87 -    
Оплата інших енергоносіїв 2275 200 20 800,00 - - 4 499,93 4 499,93 -    
Оплата енергосервісу 2276 210 - - - - - -    
Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм 2280 220 - - - - - -    
Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм 2281 230 - - - - - -    
Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку 2282 240   - -   - -    
Обслуговування боргових зобов’язань 2400 250 - - - - - -    
Обслуговування внутрішніх боргових зобов’язань 2410 260 - - - - - -    
Обслуговування зовнішніх боргових зобов’язань 2420 270 - - - - - -    
Поточні трансферти 2600 280 - - - - - -    
Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям) 2610 290 - - - - - -    
Поточні трансферти органам державного управління інших рівнів 2620 300 - - - - - -    
Поточні трансферти урядам іноземних держав та міжнародним організаціям 2630 310 - - - - - -    
Соціальне забезпечення 2700 320 - - - - - -    
Виплата пенсій і допомоги 2710 330 - - - - - -    
Стипендії 2720 340 - - - - - -    
Інші виплати населенню 2730 350 - - - - - -    
Інші поточні видатки 2800 360 - - - - - -    
Капітальні видатки 3000 370 - - - - - -    
Придбання основного капіталу 3100 380 - - - - - -    
Придбання обладнання і предметів довгострокового користування 3110 390 - - - - - -    
Капітальне будівництво (придбання) 3120 400 - - - - - -    
Капітальне будівництво (придбання) житла 3121 410 - - - - - -    
Капітальне будівництво (придбання) інших об’єктів 3122 420 - - - - - -    
Капітальний ремонт 3130 430 - - - - - -    
Капітальний ремонт житлового фонду (приміщень) 3131 440 - - - - - -    
Капітальний ремонт інших об’єктів 3132 450 - - - - - -    
Реконструкція та реставрація 3140 460 - - - - - -    
Реконструкція житлового фонду (приміщень) 3141 470 - - - - - -    
Реконструкція та реставрація інших об’єктів 3142 480 - - - - - -    
Реставрація пам’яток культури, історії та архітектури 3143 490 - - - - - -    
Створення державних запасів і резервів 3150 500 - - - - - -    
Придбання землі та нематеріальних активів 3160 510 - - - - - -    
Капітальні трансферти 3200 520 - - - - - -    
Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям) 3210 530 - - - - - -    
Капітальні трансферти органам державного управління інших рівнів 3220 540 - - - - - -    
Капітальні трансферти урядам іноземних держав та міжнародним організаціям 3230 550 - - - - - -    
Капітальні трансферти населенню 3240 560 - - - - - -    
Внутрішнє кредитування 4100 570 - - - - - -    
Надання внутрішніх кредитів 4110 580 - - - - - -    
Надання кредитів органам державного управління інших рівнів 4111 590 - - - - - -    
Надання кредитів підприємствам, установам, організаціям 4112 600 - - - - - -    
Надання інших внутрішніх кредитів 4113 610 - - - - - -    
Зовнішнє кредитування 4200 620 - - - - - -    
Надання зовнішніх кредитів 4210 630 - - - - - -    
Інші видатки 5000 640 X - X X X X    
Нерозподілені видатки 9000 650 - - - - - -    
1 Заповнюється розпорядниками бюджетних коштів.                    
Начальник управління освіти         В.С.Харковець      
      (підпис)   (ініціали, прізвище)      
Головний бухгалтер         Г.Т.Ярмольчук      
___ липня 2020р.     (підпис)   (ініціали, прізвище)      
                     

 

 

ЗВІТ    
ПРО НАДХОДЖЕННЯ ТА ВИКОРИСТАННЯ КОШТІВ ЗАГАЛЬНОГО ФОНДУ (ФОРМА №2-М)          
за ІІ квартал 2020 р    
                коди    
                     
Установа Управління освіти виконавчого комітету Рівненської міської ради ЗДО № 27 за ЄДРПОУ 25675242    
Територія м.Рівне вул.Соборна,30 за КОАТУУ 561010000    
Організаційно-правова форма господарювання Орган місцевого самоврядування за КОПФГ 420    
Код та назва відомчої класифікації видатків та кредитування державного бюджету 350 Міністерство фінансів      
Код та назва програмної класифікації видатків та кредитування державного бюджету        
Код та назва типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів 0 0    
Код та назва програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів (код та назва Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів / Тимчасової класифікації видатків та кредитування для бюджетів місцевого самоврядування, які не застосовують програмно-цільового методу) 0611010 Надання дошкільної освіти    
Періодичність: квартальна, річна                    
Одиниця виміру: грн, коп.                    
 
Показники КЕКВ та/або ККК Код рядка Затверджено на звітний рік Затверджено на звітний період (рік)1 Залишок на початок звітного року Надійшло коштів за звітний період (рік) Касові за звітний період (рік) Залишок на кінець звітного періоду (року)    
   
   
1 2 3 4 5 6 7 8 9    
Видатки та надання кредитів -  усього Х 010 6 492 717,44 - - 3 170 079,50 3 170 079,50 -    
у тому числі:
Поточні видатки
2000 020 6 492 717,44 - - 3 170 079,50 3 170 079,50 -    
Оплата праці і нарахування на заробітну плату 2100 030 5 322 000,00 - - 2 831 075,85 2 831 075,85 -    
Оплата праці 2110 040 4 362 000,00 - - 2 318 372,94 2 318 372,94 -    
  Заробітна плата 2111 050 4 362 000,00 - - 2 318 372,94 2 318 372,94 -    
  Грошове  забезпечення військовослужбовців 2112 060 - - - - - -    
Нарахування на оплату праці 2120 070 960 000,00 - - 512 702,91 512 702,91 -    
Використання товарів і послуг 2200 080 1 170 717,44 - - 339 003,65 339 003,65 -    
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар 2210 090 29 514,64 - - 11 449,24 11 449,24 -    
Медикаменти та перев’язувальні матеріали 2220 100 4 402,80 - - 2 897,14 2 897,14 -    
Продукти харчування 2230 110 484 500,00 - - 69 606,84 69 606,84 -    
Оплата послуг (крім комунальних) 2240 120 22 000,00 - - 6 324,40 6 324,40 -    
Видатки на відрядження 2250 130 - - - - - -    
Видатки та заходи спеціального призначення 2260 140 - - - - - -    
Оплата комунальних послуг та енергоносіїв  2270 150 630 300,00 - - 248 726,03 248 726,03 -    
  Оплата теплопостачання 2271 160 407 000,00 - - 192 203,40 192 203,40 -    
  Оплата водопостачання  та водовідведення 2272 170 45 500,00 - - 16 219,14 16 219,14