Фінансова звітність 2019

 Додаток 2 до Порядку складання бюджетної звітності розпорядниками

та одержувачами бюджетних коштів, звітності фондами загальнообов'язкового

державного соціального і пенсійного страхування (пункт 1 розділу II)


ЗВІТ

про надходження і використання коштів, отриманих як плата за послуги (форма № 4-1 д, №4-1 м) _за 2019

ЗДО ясла-садок №27 компенсуючого типу_

Орган місцевого самоврядування

Установа

Територія                                                                                              _________________________

Організаційно-правова форма господарювання                  _________________________

Міністерство фінансів Україну

Код та назва відомчої класифікації видатків та кредитування державного бюджету Код та назва програмної класифікації lз-:датків та кредитування державного бюджету Код та назва типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів

Дошкільна освіта

Код та назва програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів (код та назва Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів / Тимчасової класифікації видатків та кредитування для бюджетів місцевого самоврядування, які не застосовують програмно-цільового методу)

Періодичність: місячна, квартальна, річна.

        Залишок на початок звітного року       Касові за звітний період (рік) Фактичні за звітний період (Рік) Залишок на кінець звітного періоду (року)
                    у тому числі        
    Код рядка Затверджено на звітний рік     Перераховано залишок Отримано залишок Надій-шло коштів     спрямовано на погашення заборгованості загального фонду   ут.ч.    
Показники КЕКВ усього у тому числі на рахунках в установах банків за звітний період (рік) усього перерахо­вані 3 рахунків в установах банків усього

у тому числі перера­ховані 3 рахунк-їр

усій**->ва х банків

усього

проведе

ні за видатка ми   ! загально го іонду

усього у тому числі на рахунках в устано-вах банків
1 2 3 4 5 6 7     8 9 10 11 12 і   із 15 16 14 15
Надходження коштів - усього X 010 380 964,00 37 692,82 - - - 416 325,50 X х X X X х   1 88 760,41 -|
За послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю X 020 380 964,00 X X X X 416 325,50 X X X X X X X X
Від додаткової (господарської) діяльності X 030 - X X X х - і     х X X X X X X     j х   1
Від оренди майна бюджетних установ X 040 - X X X X - X X X X X х   і X х  
Від реалізації в установленому поряду майна (крім нерухомого майна) X 050 - X X X X - X X X X X х   і X х   j
Фінансування X 060 - X      X X X і     X X X X X X х   1 X х   1
Видатки - усього X 070 380 964,00 X X X   х        х 1   365 257,91 - -   - -1 X х   1
у тому числі:                                
Поточні видатки 2000 080 380 964,00 X X X    х X |   365 257,91 - -   - - X х   1
Оплата праці і нарахування на заробітну плату 2100 090 32 000,00 X X X   х X І     16 320,43 - -   - X х   1
Оплата праці 2110 100 25 600,00 X X X    х X |   12 399,72 - -   - - X х   1
Заробітна плата 2111 110 25 600,00 X X X    х X І     12 399,72 - -   - - X х   1
Грошове забезпечення військовослужбовців 2112 120 - X X X 1   х X - - - 1 - - X х   1
Нарахування на оплату праці 2120 130 6 400,00 X X X 1     х          X І     3 920,71 - - і - - X х   J
Використання товарів і послуг 2200 140 348 964,00 X X X 1   х X |   348 937,48 - - і - - X х
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар 2210 150 - X X X X       X | - - ! - - X х   1
Медикаменти та перев 'язувальні матеріали 2220 160 - X X X X X \ - - j - - X х   !
Продукти харчування 2230 170 345 000,00 X X X    х X |   344 973,78 - - ; - - X х   J
Оплата послуг (крім комунальних) 2240 180 - X X X    х X - - ;   - X х   1
Видатки на відрядження 2250 190 - X X X   х X - - : - - X X
Видатки та заходи спеціального призначення 2260 200 - X X X       X      X - - - - - X х   1
Оплата комунальних послуг та енергоносіїв 2270 210 3 964,00 X X X     х X 3 963,70 - - - - - X х   1
\ Оплата теплопостачання 221 \ 220 200,00 X X X    х X 200,00 - - : - - X х   1
Оплата водопостачання та водовідведення 2272 230 64,00 X X X   х X 1         63,70 - - - - - X     j х   1
Оплата електроенергії 2273 240 3 700,00 X X X       X     х 3 700,00 - - : - - X х
1 Оплата природного газу 2274 250 - X X        X    х X - - : - - X X
 Оплата інш«.х енергоносіїв ^275 260 - X X X    х X |   - і - - X х   I

  2276 270 - X X X L   X X - - -   - - X X
Дослідження     і розробки,   окремі     заходи   по реалізації   державних (регіональних) програм 2280 280 - X X X X X - - -   - - X X
Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм 2281 290 - X X X X X - - -   - - X X
Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку 2282 300 - X X X X X - - -   - - X X
Обслуговування боргових зобов'язань 2400 310 - X X X X X - - -     - X X
Обслуговування внутрішніх боргових зобов 'язань 2410 320 - X X X X x - - -   - - X X
Обслуговування зовнішніх боргових зобов язань 2420 330 - X X X X X - -     - - X X
Поточні трансферти 2600 340 - і_    X X X X x - -   - - X X
Субсидії     та   поточні   трансферти   підприємствам   (установам, організаціям) 2610 350 - X X X X X - - -     - X л
Поточні  трансферти органам державного управління інших рівнів 2620 360 - X X X X X - - -   - - x X
Поточні трансферти урядам іноземних держав та міжнародним організаціям 2630 370 - X X X X X - - -     - X X
Соціальне забезпечення 2700 380 - X X X X L           X -   -   - - X X
Виплата пенсій і допомоги 2710 390 - L         X X X X X - - -     - X L       X
Стипендії 2720 400 - X X X X X - - -   - - X X
Інші виплати населенню 2730 410 - X X X X X - - -   - - X X
Інші поточні видатки 2800 420 - X L         Х X X X - - -   - - X x
Капітальні видатки 3000 430 - X X X X X - - -   - - X X
Придбання основного капіталу 3100 440 - ,_     X X X X і         X - - -   - - X X
Придбання обладнання і предметів довгострокового користування 3110 450 - X X х X X   - -   - - X X
Капітальне будівництво (придбання) 3120 460 - X X X X X -   -   - - X X
Капітальне будівництво (придбання) житла 3121 470 - X X X X x       _____ і - - -   -   X X
Капітальне будівництво (придбання) інших об'єктів 3122 480 -       X X - - -   - - X X
Капітальний ремонт 3130 490 - X X X X X - - -   -   X X
Капітальний ремонт житлового фонду (приміщень) 3131 500 - L   х X X X X - -     - - X X
Капітальний ремонт інших об'єктів 3132 510 - X х   J X X X -         - x X
Реконструкція та реставрація 3140 520 - Г~   х X X X X - - -   - - X X
Реконструкція ЖИТЛС-(примішені ; 3141 :::   X X X   K - -       - X A
Реконстругіія ісі реставрація інших об'єктів 3142 L 540 - X X X L_ x X -     - - X X
Реставрація пам'яток культури, історії та архітектури 3143 1   550 - X X X X X - -   - - X X
Створення державних запасів і резервів 3150 |   560 - X X X X X - -   - - X X
Придбання земчі та нематеріальних активів 3160 |   570 - X і     X X X X - -   - - X       _j ^     X
Капітальні трансферти 3200 |   580 - X X X X X - -     - X X
Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям) 3210 |   590 - X X     j L       х X L         x - -   - - X X
Капітальні трансферти органам державного управління інших рівнів 3220 |   600 - X X X X X - -     - X X
Капітальні трансферти урядам іноземних держав та міжнародним організаціям 3230 610 - X X X X X - -   - - X X
Капітальні трансферти населенню 3240 |   620 - і     X X X L             X X - -   - - X X     j

Керівник                                                                                                                                                                В. C. Харковець                                                                                          

(підпис)                                                     (ініціали, прізвище)

Головний бухгалтер                                                                      ______________________________ Г. Т. Ярмольчук                                                                                         

(підпис)                                                     (ініціали, прізвище)

 

 

 

ЗВІТ 

ПРО НАДХОДЖЕННЯ ТА ВИКОРИСТАННЯ ІНШИХ НАДХОДЖЕНЬ

СПЕЦІАЛЬНОГО ФОНДУ (ФОРМА №4-3-М)


за 2019 рік

Управління освіти виконавчого комітету Рівненської міської ради ЗДО №27

Показники КЕКВ та/або ККК Код рядка Затверджено на звітний рік Затверджено на Залишок на по чаток звітного   Надійшло Касові за звітний період (рік) Фактичні за Залишок на кінець звітного   1
звітний період (рік)1 усього установах банків Перера-ховано залишок коштів за звітний період (рік) усього 1    у тому числі перера-ховані з рахунків в | установах банків звітний період (рік) усього рахунках в установах банків 1
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Видатки та надання кредитів - усього X 010 225 370,00 225 370,00 -     223 622,52 223 622,52   -  
у тому числі:                          
Поточні видатки 2000 020 1 1 -   -

1

.....

1     -  
Оплата праці і нарахування на заробітну плату 2100 030   - -  

       
Оплата праці 2110 040       1 - - - І   - | -    
Заробітна плата 2111 050   -     -        
Грошове забезпечення військовослужбовців 2112 060   -        
      -  
Нарахування на оплату праці 2120 070 - - - - - - - | -   -|
Використання товарів і послуг 2200 080   -       
-   - - -
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар 2210 090 - - - - 1 - - - -   -|
Медикаменти та перев 'язувальні матеріали 2220 100 - - - -
- - - - - -|
Продукти харчування 2230 ПО - - - - - - | -   -|
Оплата послуг (крім комунальних) 2240 120 - - - - - - | -   -|
Видатки на відрядження 2250 130 - - - - - - - -   -|
Видатки та заходи спеціального призначення 2260 140 - - - - - - - - - -  
Оплата комунальних послуг та енергоносіїв 2270 150 - - - - - - - - - - -
Оплата теплопостачання 2271 160   - -           -
Оплата водопостачання та водовідведення 2272 170     -       - -
Оплата електроенергії 2273 180   -           - - \
Оплата природного газу 2274 190   -            -   - \
Оплата інших енергоносіїв 2275 200                      \
Оплата енергосервісу 2276 210             -   \

^слідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних (регіональних)

ХППРППМ

2280 220   - - -   - - - -    
Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних 2281 230   -           -   \
Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до ті в розвитку 2282 240                   \
Обслуговування боргових зобов'язань 2400 250         і            і
Обслуговувану.: знутрішніх боргових зобов 'язань 2410 260 - - 1                   11   -   -    
Обслуговування зовнішніх боргових зобов 'язань 2420 270 -   -     -1

 

Іоточні трансферти 2600 280                   -  
Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям) 2610 290 - - - - - - - - г - -
Іоточні трансферти органам державного управління інших рівнів 2620 300 - - - - - - - - - - -
Іоточні трансферти урядам іноземних держав та міжнародним організаціям 2630 310       \ - - - - - - - - - - -
Соціальне забезпечення 2700 і     320 - - - - - - - - - - -
иплата пенсій і допомоги 2710 330 - - - - - - - - - - -
типендії 2720 340 - - - - - - - - - - -
іші виплати населенню 2730 350 - - - - - - - - -   -
іші поточні видатки 2800 360 L - - - - - - - -
Капітальні видатки 3000 370 225 370.00 - - -  

1   223 622,52

223 622,52 - -

ридбання основного капіталу 3100    
380 225 370,00 - - - - 223 622,52 223 622,52 - -    
ридбання обладнання і предметів довгострокового користування і     3110 390 35 370,00 - - - - 35 370,00 35 370,00 - - - -
япітальне будівництво (придбання) 3120 400 - - - - - - - - -   -
іпітальне будівництво (придбання) житла 3121 410   ; - -   - - - - - -   -
апітальне будівництво (придбання) інших об'єктів і     3122 420 - -   - - - - - -   -
іпітальний ремонт і     3130 430 190 000,00 - - - - 188 252,52 188 252,52 - -   -
Сапітальний ремонт житлового фонду (приміщень) 3131 440 - - - - - - - - -   -
капітальний ремонт інших об'єктів 3132 450 190 000,00 - - - - 188 252,52 188 252,52 - - - -
конструкція та реставрація 3140     \ 460 - - - - - - - - - - -
^конструкція житлового фонду (приміщень) 3141 470 - - - - - -   - - - -
'еконструкція та реставрація інших об'єктів 3142 480     1   - - - - - - - -   -
'еставрація пам'яток культури, історії та архітектури                                         j 3143 490 - - - - - - - - - - -
чворення державних запасів і резервів 3150     \ 500 - - - - - - - - -   -
чідбання землі та нематеріальних активів 3160 510   - - - - -    
іпітальні трансферти 3200 !       520   - - - - - - -  
пітальні трансфепти підприємствам (установам, організаціям) 3210 530   - - -     - - 4 -
пітальні трансферти органам державного управління інших рівнів                 І 3220 і     540 - -   - - - - - -   -
пітальні трансферти урядам іноземних держав та міжнародним організаціям 3230 550 - - - -   -   - - - -
пітальні трансферти населенню 3240 560       \ - - - - - - - - -   -
Внутрішнє кредитування 4100 570 - - - - - - - - -   -
дання внутрішніх кредитів 4110 580 - - -   - - - -     -
адання кредитів органам державного управління інших рівнів Г     4111 590 - - - - - - - - -   -
ідання кредитів підприємствам, установам, організаціям                                 і 4112 600 - - - - - - - - -   -
Іадання інших внутрішніх кредитів 4113 610 - - -   - - - -     -
Зовнішнє кредитування 4200 620 - - - - - - - - -   -
їання зовнішніх кредитів 4210 630 - - - - - - - - -   -
іі видатки 5000 640 X 225 370,00 X X X X X X X X X

начальник управління освіти                                                                                                                                                                В.С.Харковець

(підпис)                                                  (ініціали, прізвище)

головний бухгалтер                                                                                                                                                               Г.Т.Ярмольчук

(підпис)                                                  (ініціали, прізвище)

січня 2020 р.

 

 

Додаток 1

до Порядку складання бюджетної звітності розпорядниками та одержувачами бюджетних коштів,

 

ЗВІТ

ПРО НАДХОДЖЕННЯ ТА ВИКОРИСТАННЯ КОШТІВ ЗАГАЛЬНОГО ФОНДУ (ФОРМА №2-М)

за 2019рік

  коди
Установа Управління освіти виконавчого комітету Рівненської міської раои ЗДОМг 27 за ЄДРПОУ 25675zt2
Територія М.Рівне вул.Соборна,50 за КОАТУУ 561010000
Організаційно- правова форма господарювання                                                                     Орган місцевого самоврядування заКОПФГ 420

Код та назва відомчої класифікації видатків та кредитування державного бюджету                                              350                                                                                                                                                                      Міністерство фінансів

Код та назва програмної класифікації видатків та кредитування державного бюджету

Код та назва типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів                                      0                                                                                                                                                                              0

Код та назва програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів (код та

назва Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів /                                    0611010   Надання дошкільної освіти

Показники

КЕКВ та/або

ккк

Код рядка J

і

Затверджено на звітний рік

І__

Затверджено на звітний період (рік)1

Залишок на

початок звітного року

Надійшло коштів за звітний період (рік) Касові за звітний період (рік)

Залишок на кінець звітного періоду (року)

■1

і 2 !     3     і 4 5 о 7 8  
Видатки та надання кредитів - усього X 010 5 804 118,14 - - 5 642 488,95 5 642 488,95 -
у тому числі: 2000 020 5 804 118,14 - - 5 642 488,95 5 642 488,95 -
Оплата праці і нарахування на заробітну плату 2100 030 4 547 451,38 - - 4 546 717,82 4 546 717,82 -
Оплата праці 2110 040 3 72 7 451,38 - - 3 727 451,38 3 72 7 451,38 -
Заробітна плата 2111 050 3 727 451,38 - - 3 727 451,38 і 121 451,38 -
Грошове забезпечення військовослужбовців 2112 060 - - - - - -
Нарахування на оплату праці 2120 070 820 000,00   - 819 266,44 819 266,44 -
використання товарів і послуг 2200 080 1 256 666,76 - - 1 095 771,13 1 095 771,13 -
Іредмети, матеріали, обладнання та інвентар 2210 090 // 000,00 - - // 000,00 11 000,00 -
Медикаменти та перев 'язувальні матеріали 2220 100 1 200,00 - - 1 200,00 1 200,00 -
Іродукти харчування 2230 ПО 555 000,00 - - 536 304,18 536 304,18 -
Оплата послуг (крім комунальних) 2240 120 18 200,00 - - 16 467,43 16 467,43 -
їидаткн на відрядження 2250 130 - - - - - -
видатки та заходи спеціального призначення 2260 140 - - - - - -
Оплата комунальних послуг та енергоносіїв 2270 150 669 900,00 - - 529 432,76 529 432.76 -
Оплата теплопостачання 221 \ 160 433 600,00 - - 343 065,31 343 065,31 -
Оплата водопостачання та водовідведення 2272 170 48 000,00   - 37 068,50 37 068,50 -
Оплата електроенергії 2273 180 109 200,00 - - 99 477.42 99 477.42 -
Оплата природного газу 2274 190 60 100,00 - - 31 648,82 31 648,82 -
Оплата інших енергоносіїв 2275 200 19 000,00     18 172,71 18 172,71 -
Оплата єнергосервісу 2276 210 - -     - -
Дослідження і розробки, окремі с.іходи по реалізації державних (регіональних) •ппгппм 2280 220 1 366,76 - - 1366,76 / 366,76 -

 

Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм | 2281 230 - -
Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку | 2282 240 1 366,76 1 366,76
Обслуговування боргових зобов'язань 2400 250 - -
Обслуговування внутрішніх боргових зобов 'язань 2410 260        - -
Обслуговування зовнішніх боргових зобов 'язань 2420       270        - -
Поточні трансферти 2600 280       
- -
Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям) 2610       290         - -
Іоточні трансферти органам державного управління інших рівнів 2620 300        - -
Істсчиі трансферти урядам іноземних держав та міжнародним організаціям 2630      310        - -
Соціальне забезпечення 2700      320        - -
виплата пенсій і допомоги 2710       330   - - -
Стипендії 2720       340 - - - -
нші виплати населенню 2730       350 - - - -
нші поточні видатки 2800 360 - - - -
Капітальні видатки 3000 370 - - - -
Іридбання основного капіталу 3100 380 - - -
Тридбання обладнання і предметів довгострокового користування 3110 390 - - - -
капітальне будівництво (придбання) 3120 400 - - -
"апітальне будівництво (придбання) житла 3121 410 - - -
капітальне будівництво (придбання) інших об'єктів 3122 420 - - - -
капітальний ремонт 3130 430 - - - -
Капітальний ремонт житлового фонду (приміщень) 3131 440 - - -
Капітальний ремонт інших об'єктів 3132       450 - - - -
еконструкція та реставрація 3140 460 - - -
Реконструкція житлового фонду (приміщень)                                                      і 3141             470 -     - -

 

 

 

 

   

 

ЗВІТ ПРО НАДХОДЖЕННЯ  МАТЕРІАЛЬНИХ ЦІННОСТЕЙ  ЗДО№27
за батьківські кошти
 з січня по вересень 2019 року
     
Найменування ТМЦ, одиниці вимірювання Кількість Сума
1 2 3
іграшка  сніговик, шт. 1,000 150,00
акрил, шт. 2,000 280,60
  3,000 90,00
  5,000 370,60
аромомасло, шт. 8,000 292,00
бізіборд, шт. 8,000 3 360,00
білизна, шт. 6,000 111,00
білизна 1 л., шт 7,000 105,00
барвник, шт. 30,000 860,00
відбілювач, шт. 28,000 574,00
вікно пластикове, шт. 3,000 11 250,00
вітаміни   ревіт, шт. 24,000 276,00
валік, шт. 23,000 972,00
ганчірки  для посуду, шт. 3,000 60,00
гель 1л, шт 2,000 70,00
гель для миття посуду, шт. 7,000 182,00
гель для туалету, шт. 2,000 95,00
грунтівка, шт. 6,000 156,00
губка для миття, шт 7,000 93,45
доместос, шт. 14,000 631,80
емаль ПФ-115 біла, кг 11,000 1 167,25
емаль ПФ-115 голуба, кг 6,000 282,00
емаль ПФ-115 темно-коричнева, кг 1,000 51,35
емаль ПФ-115 червона, кг. 8,000 424,00
емаль ПФ-115К зелена, кг 7,000 542,75
емаль ПФ-266 жовто-коричнева, кг 18,000 2 102,00
емаль жовта, шт 9,000 544,60
емаль кг., кг 3,000 185,55
емаль коричнева, кг 1,000 150,00
емаль помаранч 2,8кг, шт 1,000 154,60
емаль св.блакитна, шт. 2,000 236,40
емаль синя, шт 2,000 102,70
емаль червона, шт 1,000 134,00
емаль чорна, кг 2,000 93,60
засіб д/миття посуду 500мл, шт 8,000 148,00
змішувач на умив., шт. 2,000 700,00
качеля, шт. 1,000 2 300,00
килим, шт 2,000 8 600,00
клей  монтажний, шт 5,000 322,20
колонка, шт. 3,000 1 500,00
крохмал, кг 3,000 42,00
лазурь, шт. 1,000 280,00
лак, шт. 6,000 1 768,00
лак паркетний, кг 17,000 3 078,27
макловиця, шт. 4,000 252,00
мило  рідке, шт. 5,000 119,00
мило господарче, шт. 20,000 412,80
мило-крем, шт. 5,000 58,00
миючий засiб, шт. 1,000 99,00
миючий засіб, шт. 2,000 107,00
мочалка, шт. 3,000 45,90
обезжирювач, шт. 1,000 39,00
олійка для масажу, шт. 8,000 880,00
оліфа, кг 2,000 76,00
підкрохмалювач, шт. 3,000 155,00
пакети для смiття, шт. 21,000 398,40
пензлик, шт. 56,000 1 039,50
поліроль, шт. 2,000 100,00
поличка  для  кухоних  дошок, шт. 1,000 150,00
поличка  для кухоного  інвентаря, шт. 1,000 250,00
поличка для  ножів, шт. 1,000 100,00
порошок, шт. 3,000 216,00
порошок  чистячий, шт. 3,000 49,50
порошок гель (л.), шт. 1,000 75,00
порошок пральний, кг 2,000 1 090,00
пральний порошок, шт. 3,000 460,00
рідке мило, шт. 3,000 63,00
рідкий  порошок, шт. 1,000 100,00
решітка вентиляційна, шт. 51,000 3 370,00
розчинник, шт. 8,000 216,00
ростомір, шт. 1,000 1 000,00
рукавиці гумові, шт. 23,000 207,00
рушник паперовий, шт. 1,000 18,00
свічки  ароматичні, шт. 80,000 160,00
серветки, шт. 24,000 380,00
сироп Шиповнік, шт. 16,000 304,00
сироп кореня солодки, шт. 16,000 832,00
скребки, пач 1,000 10,87
снежка, шт. 9,000 2 529,20
стіл 1-тумбовий, шт. 1,000 1 200,00
стопочки однор.(уп.), шт. 24,000 408,00
туалетний папiр, шт. 20,000 227,20
уплон  1л, шт. 1,000 33,30
фізрозчин, шт. 8,000 136,00
фіточай, шт. 24,000 924,00
фейрі, шт. 12,000 392,00
чайник, шт. 1,000 225,00
чашка, шт. 15,000 270,00
чистящ.засіб SARMA, шт. 2,000 35,00
шафа  5-ти мiстна, шт. 6,000 3 000,00
шпаклівка стартова, шт 5,000 615,00
шпаклівка фініш, шт 4,000 256,00
штукатурка, шт. 3,000 549,00
ВСЬОГО:   68 150,79
     
     
Головний бухгалтер управління освіти   Г.Ярмольчук
     

 

              Додаток 3
до Порядку складання бюджетної звітності розпорядниками та одержувачами бюджетних коштів, звітності фондами загальнообов’язкового державного соціального і пенсійного страхування (пункт 1 розділу ІІ)
 
               
ЗВІТ  
про надходження і використання коштів, отриманих за іншими джерелами власних надходжень  
                                                                                                                                (форма № 4-2д,  № 4-2м),                  
              за ІІІ квартал 2019 р  
Установа ЗДО  ясла-садок №27 компенсуючого типу за ЄДРПОУ   37969169
Територія м. Рівне за КОАТУУ   0
Організаційно-правова форма господарювання Орган місцевого самоврядування за КОПФГ   420
Код та назва відомчої класифікації видатків та кредитування державного бюджету  350 Міністерство фінансів України        
Код та назва програмної класифікації видатків та кредитування державного бюджету - -  
Код та назва типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів 01 -  
Код та назва програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів (код та назва Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів / Тимчасової класифікації видатків та кредитування для бюджетів місцевого самоврядування, які не застосовують програмно-цільового методу) 0611010 Дошкільна освіта  
Періодичність: місячна, квартальна, річна.                        
Одиниця виміру: грн, коп.                        
Показники КЕКВ та/або ККК Код рядка Затверджено
на звітний рік
Залишок на початок звітного року Перераховано залишок Надійшло коштів за звітний період (рік) Касові за звітний період (рік) Фактичні за звітний період (рік) Залишок на кінець звітного періоду (року)
усього у тому числі на рахунках в установах банків усього у тому числі перераховані з рахунків в установах банків усього у тому числі на рахунках в установах банків
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 12 11 12
Надходження коштів – усього Х 010 68 151,00 2 927,35 - - 68 150,79 Х Х Х 2 927,35 -
Від отриманих благодійних внесків, грантів та дарунків Х 020 68 151,00 Х Х Х 68 150,79 Х Х Х Х Х
Від підприємств, організацій, фізичних осіб та від інших бюджетних установ для виконання цільових заходів, у тому числі заходів з відчуження для суспільних потреб земельних ділянок та розміщення на них інших об’єктів нерухомого майна, що перебувають у приватній власності фізичних або юридичних осіб Х 030 - Х Х Х - Х Х Х Х Х
Вищих та професійно-технічних навчальних закладів від розміщення на депозитах тимчасово вільних бюджетних коштів, отриманих за надання платних послуг, якщо таким закладам законом надано відповідне право; державних і комунальних вищих навчальних закладів, державних наукових установ, державних і комунальних закладів культури як відсотків, нарахованих на залишок коштів на поточних рахунках, відкритих у банках державного сектору для розміщення власних надходжень, отриманих як плата за послуги, що надаються ними згідно з основною діяльністю, благодійні внески та гранти Х 040 - Х Х Х - Х Х Х Х Х
Від реалізації майнових прав на фільми, вихідні матеріали фільмів та фільмокопій, створені за бюджетні кошти за державним замовленням або на умовах фінансової підтримки Х 050 - Х Х Х - Х Х Х Х Х
Фінансування Х 060 - Х Х Х - Х Х Х Х Х
Видатки та надання кредитів- усього Х 070 68 151,00 Х Х Х Х 68 150,79 - - Х Х
у тому числі:                        
Поточні видатки 2000 080 68 151,00 Х Х Х Х 68 150,79 - - Х Х
Оплата праці і нарахування на заробітну плату 2100 090 - Х Х Х Х - - - Х Х
Оплата праці  2110 100 - Х Х Х Х - - - Х Х
  Заробітна плата 2111 110 - Х Х Х Х - - - Х Х
  Грошове  забезпечення військовослужбовців 2112 120 - Х Х Х Х - - - Х Х
Нарахування на оплату праці 2120 130 - Х Х Х Х - - - Х Х
Використання товарів і послуг 2200 140 68 151,00 Х Х Х Х 68 150,79 - - Х Х
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар 2210 150 63 939,00 Х Х Х Х 63 938,79 - - Х Х
Медикаменти та перев’язувальні матеріали 2220 160 4 212,00 Х Х Х Х 4 212,00 - - Х Х
Продукти харчування 2230 170 - Х Х Х Х - - - Х Х
Оплата послуг (крім комунальних) 2240 180   Х Х Х Х   - - Х Х
Видатки на відрядження 2250 190 - Х Х Х Х - - - Х Х
Видатки та заходи спеціального призначення 2260 200 - Х Х Х Х - - - Х Х
Оплата комунальних послуг та енергоносіїв   2270 210 - Х Х Х Х - - - Х Х
  Оплата теплопостачання 2271 220 - Х Х Х Х - - - Х Х
  Оплата водопостачання  та водовідведення 2272 230 - Х Х Х Х - - - Х Х
  Оплата електроенергії 2273 240 - Х Х Х Х - - - Х Х
  Оплата природного газу 2274 250 - Х Х Х Х - - - Х Х
  Оплата інших енергоносіїв 2275 260 - Х Х Х Х - - - Х Х
  Оплата енргосервісу 2276 270 - Х Х Х Х - - - Х Х
Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм 2280 280 - Х Х Х Х - - - Х Х
  Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм 2281 290 - Х Х Х Х - - - Х Х
  Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку 2282 300 - Х Х Х Х - - - Х Х
Обслуговування боргових зобов’язань  2400 310 - Х Х Х Х - - - Х Х
Обслуговування внутрішніх боргових зобов’язань  2410 320 - Х Х Х Х - - - Х Х
Обслуговування зовнішніх боргових зобов’язань  2420 330 - Х Х Х Х - - - Х Х
Поточні трансферти 2600 340 - Х Х Х Х - - - Х Х
Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям) 2610 350 - Х Х Х Х - - - Х Х
Поточні трансферти органам державного управління інших рівнів 2620 360 - Х Х Х Х - - - Х Х
Поточні трансферти  урядам іноземних держав та міжнародним організаціям 2630 370 - Х Х Х Х - - - Х Х
Соціальне забезпечення 2700 380 - Х Х Х Х - - - Х Х
Виплата пенсій і допомоги 2710 390 - Х Х Х Х - - - Х Х
Стипендії  2720 400 - Х Х Х Х - - - Х Х
Інші виплати населенню 2730 410 - Х Х Х Х - - - Х Х
Інші поточні видатки 2800 420 - Х Х Х Х - - - Х Х
Капітальні видатки 3000 430 - Х Х Х Х - - - Х Х
Придбання основного капіталу 3100 440 - Х Х Х Х - - - Х Х
Придбання обладнання і предметів довгострокового користування 3110 450 - Х Х Х Х - - - Х Х
Капітальне будівництво (придбання) 3120 460 - Х Х Х Х - - - Х Х
Капітальне будівництво (придбання) житла 3121 470 - Х Х Х Х - - - Х Х
 Капітальне  будівництво (придбання) інших об’єктів  3122 480 - Х Х Х Х - - - Х Х
Капітальний ремонт 3130 490 - Х Х Х Х - - - Х Х
  Капітальний ремонт житлового фонду (приміщень) 3131 500 - Х Х Х Х - - - Х Х
  Капітальний ремонт інших об’єктів  3132 510 - Х Х Х Х - - - Х Х
Реконструкція  та  реставрація  3140 520 - Х Х Х Х - - - Х Х
  Реконструкція житлового фонду (приміщень) 3141 530 - Х Х Х Х - - - Х Х
  Реконструкція та реставрація  інших об’єктів 3142 540 - Х Х Х Х - - - Х Х
  Реставрація пам’яток культури, історії та архітектури 3143 550 - Х Х Х Х - - - Х Х
Створення державних запасів і резервів 3150 560 - Х Х Х Х - - - Х Х
Придбання землі  та нематеріальних активів 3160 570 - Х Х Х Х - - - Х Х
Капітальні трансферти 3200 580 - Х Х Х Х - - - Х Х
Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям) 3210 590 - Х Х Х Х - - - Х Х
Капітальні трансферти органам державного управління інших рівнів 3220 600 - Х Х Х Х - - - Х Х
Капітальні трансферти  урядам іноземних держав та міжнародним організаціям 3230 610 - Х Х Х Х - - - Х Х
Капітальні трансферти населенню 3240 620 - Х Х Х Х - - - Х Х
Внутрішнє кредитування 4100 630 - Х Х Х Х - - - Х Х
Надання внутрішніх кредитів 4110 640 - Х Х Х Х - - - Х Х
  Надання кредитів органам державного управління інших  рівнів 4111 650 - Х Х Х Х - - - Х Х
  Надання кредитів підприємствам, установам, організаціям 4112 660 - Х Х Х Х - - - Х Х
  Надання інших внутрішніх кредитів 4113 670 - Х Х Х Х - - - Х Х
Зовнішнє кредитування 4200 680 - Х Х Х Х - - - Х Х
Надання зовнішніх кредитів 4210 690 - Х Х Х Х - - - Х Х
                         
Керівник      В. С. Харковець          
  (підпис)   (ініціали, прізвище)            
Головний бухгалтер     Г. Т. Ярмольчук          
  (підпис)   (ініціали, прізвище)            
                         

 ЗВІТ
ПРО НАДХОДЖЕННЯ ТА ВИКОРИСТАННЯ КОШТІВ ЗАГАЛЬНОГО ФОНДУ (ФОРМА №2-М)
за 9 місяців 2019рік
                коди
                 
Установа Управління освіти виконавчого комітету Рівненської міської ради ДНЗ № 27 за ЄДРПОУ 25675242
Територія м.Рівне вул.Соборна,30 за КОАТУУ 561010000
Організаційно-правова форма господарювання Орган місцевого самоврядування за КОПФГ 420
Код та назва відомчої класифікації видатків та кредитування державного бюджету  350 Міністерство фінансів  
Код та назва програмної класифікації видатків та кредитування державного бюджету    
Код та назва типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів 0 0
Код та назва програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів (код та назва Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів / Тимчасової класифікації видатків та кредитування для бюджетів місцевого самоврядування, які не застосовують програмно-цільового методу) 0611010 Надання дошкільної освіти
Періодичність: квартальна, річна                
Одиниця виміру: грн, коп.                
Показники КЕКВ та/або ККК Код рядка Затверджено на звітний рік Затверджено на звітний період (рік)1 Залишок на початок звітного року Надійшло коштів за звітний період (рік) Касові за звітний період (рік) Залишок на кінець звітного періоду (року)
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Видатки та надання кредитів -  усього Х 010 5 788 466,76 - - 4 005 971,17 4 005 971,17 -
у тому числі:
Поточні видатки
2000 020 5 788 466,76 - - 4 005 971,17 4 005 971,17 -
Оплата праці і нарахування на заробітну плату 2100 030 4 506 700,00 - - 3 322 663,03 3 322 663,03 -
Оплата праці  2110 040 3 694 000,00 - - 2 723 866,65 2 723 866,65 -
  Заробітна плата 2111 050 3 694 000,00 - - 2 723 866,65 2 723 866,65 -
  Грошове  забезпечення військовослужбовців 2112 060 - - - - - -
Нарахування на оплату праці 2120 070 812 700,00 - - 598 796,38 598 796,38 -
Використання товарів і послуг 2200 080 1 281 766,76 - - 683 308,14 683 308,14 -
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар 2210 090 11 000,00 - - 6 877,00 6 877,00 -
Медикаменти та перев’язувальні матеріали 2220 100 1 200,00 - -   - -
Продукти харчування 2230 110 595 000,00 - - 288 835,78 288 835,78 -
Оплата послуг (крім комунальних) 2240 120 18 200,00 - - 7 376,90 7 376,90 -
Видатки на відрядження 2250 130 - - - - - -
Видатки та заходи спеціального призначення 2260 140 - - - - - -
Оплата комунальних послуг та енергоносіїв   2270 150 655 000,00 - - 378 851,70 378 851,70 -
  Оплата теплопостачання 2271 160 433 600,00 - - 252 366,47 252 366,47 -
  Оплата водопостачання  та водовідведення 2272 170 48 000,00 - - 28 231,17 28 231,17 -
  Оплата електроенергії 2273 180 109 200,00 - - 63 786,26 63 786,26 -
  Оплата природного газу 2274 190 46 500,00 - - 20 968,10 20 968,10 -
  Оплата інших енергоносіїв 2275 200 17 700,00 - - 13 499,70 13 499,70 -
  Оплата енергосервісу 2276 210 - - - - - -
Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм 2280 220 1 366,76 - - 1 366,76 1 366,76 -
  Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм 2281 230 - - - - - -
  Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку 2282 240 1 366,76 - - 1 366,76 1 366,76 -
Обслуговування боргових зобов’язань  2400 250 - - - - - -
Обслуговування внутрішніх боргових зобов’язань  2410 260 - - - - - -
Обслуговування зовнішніх боргових зобов’язань  2420 270 - - - - - -
Поточні трансферти 2600 280 - - - - - -
Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям) 2610 290 - - - - - -
Поточні трансферти органам державного управління інших рівнів 2620 300 - - - - - -
Поточні трансферти  урядам іноземних держав та міжнародним організаціям 2630 310 - - - - - -
Соціальне забезпечення 2700 320 - - - - - -
Виплата пенсій і допомоги 2710 330 - - - - - -
Стипендії  2720 340 - - - - - -
Інші виплати населенню 2730 350 - - - - - -
Інші поточні видатки 2800 360 - - - - - -
Капітальні видатки 3000 370 - - - - - -
Придбання основного капіталу 3100 380 - - - - - -
Придбання обладнання і предметів довгострокового користування 3110 390 - - - - - -
Капітальне будівництво (придбання) 3120 400 - - - - - -
Капітальне будівництво (придбання) житла 3121 410 - - - - - -
 Капітальне  будівництво (придбання) інших об’єктів  3122 420 - - - - - -
Капітальний ремонт 3130 430 - - - - - -
  Капітальний ремонт житлового фонду (приміщень) 3131 440 - - - - - -
  Капітальний ремонт інших об’єктів  3132 450 - - - - - -
Реконструкція  та  реставрація  3140 460 - - - - - -
  Реконструкція житлового фонду (приміщень) 3141 470 - - - - - -
  Реконструкція та реставрація  інших об’єктів 3142 480 - - - - - -
  Реставрація пам’яток культури, історії та архітектури 3143 490 - - - - - -
Створення державних запасів і резервів 3150 500 - - - - - -
Придбання землі  та нематеріальних активів 3160 510 - - - - - -
Капітальні трансферти 3200 520 - - - - - -
Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям) 3210 530 - - - - - -
Капітальні трансферти органам державного управління інших рівнів 3220 540 - - - - - -
Капітальні трансферти  урядам іноземних держав та міжнародним організаціям 3230 550 - - - - - -
Капітальні трансферти населенню 3240 560 - - - - - -
Внутрішнє кредитування 4100 570 - - - - - -
Надання внутрішніх кредитів 4110 580 - - - - - -
  Надання кредитів органам державного управління інших  рівнів 4111 590 - - - - - -
  Надання кредитів підприємствам, установам, організаціям 4112 600 - - - - - -
  Надання інших внутрішніх кредитів 4113 610 - - - - - -
Зовнішнє кредитування 4200 620 - - - - - -
Надання зовнішніх кредитів 4210 630 - - - - - -
Інші видатки 5000 640 X - X X X X
Нерозподілені видатки 9000 650 - - - - - -
 1 Заповнюється розпорядниками бюджетних коштів.                
Начальник управління освіти          В.С.Харковець  
      (підпис)   (ініціали, прізвище)  
Головний бухгалтер         Г.Т.Ярмольчук  
___ жовтня 2019р.     (підпис)   (ініціали, прізвище)  
                 

 

Фінансова звітність про використання благодійних внесків батьків на підготовку  закладу  дошкільної освіти  до нового навчального року . (з 1.06.19р по1.09.)

Найменування товару вартість примітка
1 Змішувач та поливочний кран. 333грн  
2 Шланг для мийки на харчоблок (2шт) 121 грн  
3. На ремонт музичної фізкультурної зали та фізкабінету (побілка стін, лакування підлоги) 1607 грн  
4 Пігменти(кольори для сніжки )муз зал,фіззал. Фізкабінет 506грн  
5 Лак акриловий для стін фізкабінету 260 грн  
6  Бензин для косіння трави  (червень) 319грн  
7 Книга складського обігу 67грн  
8 Гачки до тюлі 12.50  
9 Набір ганчірок для миття посуду та білизна. 73.50  
10 Грунт для вазонів 25.00  
11 Леска для косіння трави 250 грн  
12 Оплата за інтернет (травень) 209 грн  
13 Березові віники двірнику (20шт) 300грн  
14 Клей для обоїв 219 грн.  
15 Чистка коврів (муз зал та фізкультурний,коридори) 925 грн  
16 Миючі засоби , білизна для коридорів 112грн  
17 Заміна побитої лицювальної плитки в загальному коридорі (клей, цемент )

294,65

547.00

 
18 Папір для друку (1 уп) 97.49  
19 Фарба для підлоги, кісточки 367 грн  
20 Супер емаль для дверей 160грн  
21 Будматеріали 929 грн  
22  Туалетний папір 29 грн  
23  Оплата за інтернет (червень) 209грн  
24 Горшки для квітів  (5шт) 205.20  
25 Фарби (6 банок), уайтспіріт 568.01  
26 Цемент для ремонту підмурівки та сходинкових маршів  з вулиці (4мішки) 312 грн  
27 Лейкопластир для поповнення аптечки медсестри 27.22  
28 Сміттєві мішки та 6 горшків для вазоів

13.62

221.55

 
29 Подовжувач, лак паркетний, емаль, миючі засоби 632.00  
30 Натяжна стеля в гр. №4 4300грн  
31 Ключ трубний для сантехніка 260грн  
32 Заміна шиферу на даху 2600грн  
33 Чистка коврів  (кабінети) 680грн  
34 Перевірка манометрів , термометрів 440 грн  
35 Бензин для косіння трави (серпень) 300грн  
 36 Канцтовари 52грн  
37 Зарядний пристрій до ноутбука 809грн  
38 Ремонт косілки «Штіль» 1165 грн  
39 Інтернет (Липень,Серпень) 418 грн  
40 Заміна 2 шиферин на даху садочка з вишкою 1500грн  
41 Перевірка діалектичних рукавиць 50грн  
42 Грунт для вазонів 110грн  
43 Тісьма шторна , нитки, голки до швейної машинки

57.50

62.00

 
44 Грамоти  (10шт) 58 грн  
45 Лампочки (3шт) 30грн  
46 Канцтовари 86.50  
47 Декоративне каміння на клумбу 425грн  
  Всього витрачено :    23 353грн  

 Всього поступило благодійних внесків :  24 100грн

Залишок на новий навчальний рік 744грн

 

 

 

   

img105

 

img106

 

 

   

 

 

 

 

img097