Фінансова звітність 2018

ЗВІТПРО НАДХОДЖЕННЯ ТА ВИКОРИСТАННЯ КОШТІВ ЗАГАЛЬНОГО ФОНДУ (ФОРМА №2-М) *   за 2018рік

коди

Установа Управління освіти виконавчого комітету Рівненської міської ради ДНЗ №27 за ЄДРПОУ 25675242
Територія М. Рівне вул.Соборна,30 за КОАТУУ 561010000
Організаційно-правова форма господарювання Оргн місцевогосамоврядування за КОПФГ 420
 

 

 

Показники

КЕКВ та/або

ккк

Код рядка Затверджено на звітний рік Затверджено на звітний період (рік)1 Залишок на початок звітного року Надійшло коштів за звітний період (рік) Касові за звітний період (рік) Залишок на 1 кінець звітного періоду (року)
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Видатки та надання кредитів - усього X 010 5 317 075,00 - - 5 279*963.76 5 279 963,76 -1
2000 020 5 317 075,00 - - 5 279 963.76 5 279 963,76
Оплата праці і нарахування на заробітну плату 2100 030 4 173 295,00 - - 4 173 292.64 4 173 292,64 -1
Оплата праці 2110 040 3 423 675,00 - - 3 423 674,54 3 423 674,54 -1
Заробітна плата 2111 050 3 423 675,00 - - 3 423 674.54 3 423 674,54 -1
Грошове забезпечення військовослужбовців 2112 060 - - - - . -1
Нарахування на оплату праці 2120 070 749 620,00 - - 749 618.10 749 618,10 -1
Використання товарів і послуг 2200 080 1 143 780,00 - - 1 106 671.12 1 106 671,12 ІЗ
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар 2210 090 6 900.00 - - 6 158.18 6158,18 -1
Медикаменти та перев ’язувальні матеріали 2220 100 1 200,00 - - 1 200.00 1 200,00 3
Продукти харчування 2230 ПО 513 000,00 - - 478 602.89 478 602,89 -1
Оплата послуг (крім комунальних) 2240 120 26800,00 - - 25 696.25 25 696,25
Видатки на відрядження 2250 130 - - - - _ “І
Видатки та заходи спеціального призначення 2260 140 - - - - _
Оплата комунальних послуг та енергоносіїв 2270 150 593 580.00 - - 592 739.95 592 739,95
Оплата теплопостачання 2271 160 430 495,00 430 491.21 430 491.21 4
Оплата водопостачання та водовідведення 2272 170 ЗО 900,00 30 899.56 30 899,56 -1
Оплата електроенергії 2273 180 92 000,00 - 91 169.04 91 169,04 -1
Оплата природного газу 2274 190 40 185,00 - 40 180.14 40 180,14 -1
Оплата інших енергоносіїв 2275 200 - - . -1
Оплата енергосервісу 2276 210 - - _ -1
Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних (регіональних) ппогпам 2280 220 2 300,00 - - 2 273,85 2 273,85
Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм 2281 230 - - -
Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку 2282 240 2 300,00 - 2 273,85 2 273,85

 

Обслуговування боргових зобов’язань   2400 250   - - -  
Обслуговування внутрішніх боргових зобов ’язань   2410 І 260 II -   -1 -II -| - 1 -1
Обслуговування зовнішніх боргових зобов ’язань 2420 І 270 II -   -1 -II -| - 1_____ -1
ІПоточні трансферти   2600 4 1 280 _________ і___ -1 -II !□ __________________ Л_____ -1
1 Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)   2610 І 290 II -   -1   -| - 1 -1
[Поточні трансферти органам державного управління інших рівнів   2620 300 -   -1 -II -| - 1 -1
І Поточні трансферти урядам іноземних держав та міжнародним організаціям 2630 І зю II -   -1 -II -| - 1 -1
ІСоціальне забезпечення   2700 1 320 II -   -1 -II - 1 -1
|Виплата пенсій і допомоги   2710 І 330 II -   -1 -II   - 1 -1
І Стипендії   2720 1 340 II -   -1 -II -| - 1 -1
|Інші виплати населенню   2730 | 350 II -   -1 -II -| - 1 -1
ІІнші поточні видатки   2800 І 360 || _________ Л__ -1 -II -| - 1 -1
і Капітальні видатки   3000 І 370 II -   -1 -II -| - 1 -1
ІПридбаннн основного капіталу   3100 І 380 -   -1 -II -| - 1 -1
\Придбання обладнання і предметів довгострокового користування   3110 І 390 II -   -1   -| - 1 -1
\Капітальне будівництво (придбання)   3120 | 400 -   -1 -II -| - 1 -1
ІКапітальне будівництво (придбання) житла   3121 1 410 II 11= -1 -II -1   1 -1
1 Капітальне будівництво (придбання) інших об’єктів   3122 і 420 -   -1 -II   - 1 -1
капітальний ремонт   3130 1 430 II -   -1 -II -| - 1 -1
І Капітальний ремонт житлового фонду (приміщень)   3131 | 440 II -   -1 -II -| __________________ - 1_____ -1
І Капітальний ремонт інших об’єктів   3132 | 450 _________ л___ -1 -II - -1 -II -1
реконструкція та реставрація   3140 і 460 II -   -1 -II   - 1 -1
1 Реконструкція житлового фонду (приміщень)   3141 і 470 _________ л___ -1 -II - 1 -1
1 Реконструкція та реставрація інших об’єктів   3142 480 II -   -1 -II -| - 1 -1
І Реставрація пам’яток культури, історії та архітектури   3143 І 490 II -------------- ЗІ— -1 т -| - 1 -1
1Створення державних запасів і резервів   3150 І 500 II -   -1 -II -| - 1 -1
Придбання землі та нематеріальних активів   3160 І 510 II -   -1 -II -| - 1 -1
ІКапітальні трансферти   3200 І 520 II -   -1 -ІІ -1 - 1 -1
І Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)   3210 І 530 II -   -1 -II   - 1 -1
1Капітальні трансферти органам державного управління інших рівнів   3220 І 540 II -   -1 -II -| - 1 -1
1Капітальні трансферти урядам іноземних держав та міжнародним організаціям 3230 | 550 II -   -1 -II -| - 1 -1
\Капітальні трансферти населенню   3240 І 560 -   -1 -II -| - 1 -1
Внутрішнє кредитування   4100 І 570 II -   -1 -II -| - 1 -1
|Надання внутрішніх кредитів   4110 і 580 -   -1 -II -| - 1 -1
І Надання кредитів органам державного управління інших рівнів   4111 І 590 II -   -1 -II -| - 1 -1
1 Надання кредитів підприємствам, установам, організаціям   4112 | 600 -   -1 -II -| - 1 -1
1 Надання інших внутрішніх кредитів   4113 610 II -   -1 -II -1 - 1 -1
І Зовнішнє кредитування   4200 І 620 II -   -1 -II -| - 1 -1
1Надання зовнішніх кредитів   4210 630 II -   -1 -II -| - 1_____ -1
ІІнші видатки   5000 | 640 II _________ Й___ -1 х|| х| ХІІ XI
ІНерозподілені видатки   9000 650 і   1 -1 -II -1 - 1 ~]

 

 

Додаток 2 до Порядку складання бюджетної звітності розпорядниками та одержувачами бюджетних коштів, звітності фондами загальнообов’язкового державного соціального і пенсійного страхування (пункт 1 розділу II)

ЗВІТ

про надходження і використання коштів, отриманих як плата за послуги (форма № 4-1д, №4-1м)____

за 2018 рік                                                                                    ____

37969169
0

420

Код та назва відомчої класифікації видатків та кредитування державного бюджету                                                                        ___ 350______ Міністерство фінансів України                                                                                                                                                                ______

Код та назва програмної класифікації видатків та кредитування державного бюджету                                                                        _______________________

Код та назва типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів                                                                       _____ 01_______________                                                                                       _______________________                                                                                       _______________________

Код та назва програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів (код та назва Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів / Тимчасової класифікації видатків

та кредитування для бюджетів місцевого самоврядування, які не застосовують програмно-цільового                                                            -  'ЩШЩ&'&Ш

методу)                                                                         ____ 06011010___ Дошкільна освіта___

 
   


Періодичність: місячна, квартальна, річна.

Показники КЕКВ

Код

рядка

Затверджено на звітний рік

'

Залишок на початок звітного року

Перераховано

залишок

Отримано

залишок

Надій-шло коштів за звітний період (рік) Касові за звітний період (рік) Фактичні за звітний період (рік) Залишок на кінець звітного періоду (року)
усього у тому числі на рахунках в установах банків ] у тому числі усього

у Т.Ч. проведе ні за видатка ми

загально го фонду

перерахо­вані 3

усього

рахунків в установах банків

спрямовано на погашення заборгованості загального фонду усього утому числі на рахунках в устано­вах банків

усього

утому числі перера­ховані 3 рахунків в

установа х банків

і 2 3 4 5 6 7 8 9 ю 1 11 12 13 15 16 14 15 1
Надходження коштів - усього X 010 376 565,00 1 804,52 - . . 376 564,40 х II X X X X X 37 692,82 -
За послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною                 II            
  X 020 376 565,00 X X X X 376 564,40 X X   X X X X X
діяльністю                              
Від додаткової (господарської) діяльності X 030 - X X X X . х II х X X X X X х 1
Від оренди майна бюджетних установ X 040 - X X X X - X II X X X X X X X
Від реалізації в установленому поряду майна (крім нерухомого майна) X 050 - X X X X - X II X X X X X X X
Фінансування X 060 - X X X X X X X X X X X X X
Видатки - усього X 070 340 677,00 X X X X X 340 676,101 - 5 : -   X
у тому числі: |               II   II    
Поточні видатки 2000 080 340 677,00 X X X X X 340 676Л0ІІ -   - - X X
Оплата праці і нарахування на заробітну плату 2100 090 - X X X X X -II - -II - X X
Оплата праці 2110 100 - X X X X X -II - -II - X X
Заробітна плата 2111 110 - X X X X X -II - -її - X X
Грошове забезпечення військовослужбовців 2112 120 - X X X X X -II - -II - X X
Нарахування на оплату праці 2120 130 - X X X X X -II - -II - X X
Використання товарів і послуг 2200 140 340 677,00 X X X X X 340 676,10|| - -II - X X
Предмета, матеріали, обладнання та інвентар 2210 150 - X X X X X - -II - X X
Медикаменти та перев ’язувальні матеріали 2220 160 - X X X X X -1 - -II - X X
Продукти харчування 2230 170 340 677,00 X X X X X 340 676,10% - -II - X X
Отата послуг (крім комунальних) 2240 180 - X X X X   -II - -II - X X
Видатки на відрядження 2250 190 - X X X X X -II - -1 - X X
Видатки та заходи спеціального призначення 2260 200   X X X X X -II   -1 ТІ   X X
Оплата комунальних послуг та енергоносіїв 2270 210 - X X X X X -II - 1 “ -   X X
Оплата теплопостачання 2271 220 - X X X X і х   - -II - X X
Оплата водопостачання та воловідведення 2272 230 - X X X X X -II - -II - X X
Оплата електроенергії 2273 240 - X X X X X -II - -|| -■ X X
Оплата природного газу 2274 250 - X X X X X -II - -II 1 X X
Оплата інших енергоносіїв 2275 260 - X X X X X -II - -II 1 X X
 
   

Управління освіти виконавчого комітету Рівненської міської ради

ЗВІТ ПРО НАДХОДЖЕННЯ МАТЕРІАЛЬНИХ ЦІННОСТЕЙ ДНЗ № 27

за батьківські кошти

з січня по грудень 2018 року

Найменування ТМЦ, одиниці вимірювання

Кількість

іЧ

Сума
1 2 3
ігропазли, шт 1,000 197,38
Акваріум, шт. 1,000 350,00
Столик дитячий, шт. 10,000 11 100,00
акрил, шт. 1,000 236,00
аромомасло, шт. 9,000 302,00
білизна, шт. 8,000 45,84
  9,000 77,50
  17,000 123,34
багети, шт 2,000 14,00
бокси для іграшок, шт. 2,000 352,00
відбілювач, шт. 2,000 140,00
  13,000 259,00
  15,000 399,00
вікно пластикове, шт. 2,000 15 500,00
вітаміни ревіт, шт. 28,000 282,40
валік, шт. 15,000 461,91
вимикач, шт. 2,000 88,00
ганчірки для посуду, шт. 2,000 24,00
>  4,000 99,00
  6,000 І23.00
гель, шт. 2,000 73,00
гель для посуду, шт 2,000 60,00
гель для туалету, шт. 1,000 30,00
грунт, шт 1,000 208,99
губка для миття, шт 3,000 30,00
губка для посуду, шт. 2,000 29,00
губка кухонна, шт. 4,000 60,52
доместос, шт. 4,000 191,99
  11,000 570,20
  15,000 762,19
засіб для туалету, шт. 2,000 220,00
  2,000 172,00
  4,000 392,00
килим, шт 1,000 5 000,00
килимова доріжка м/п, в м 4,000 1 160,00
клей, шт. 1,000 31,00
клей для шпалер, кг 1,000 50,00
ковдра дитяча, шт 94,000 23 500,00
консруктор, шт. 1,000 180,50
контейнер універсальний, шт 12,000 288,00
контейнер для іграшок, шт. 9,000 738,00
 
   

ЗВІТ

про надходження і використання коштів, отриманих як плата за послуги (форма № 4-Ід, №4-1м)

за III квартал

Установа ДНЗ ясла -садок№27 компенсуючого типу за ЄДРПОУ 37969169
Територія   м. Рівне за КОАТУУ 0
Організаційно-правова форма господарювання Орган місцевого самоврядування за КОПФГ 420
Код та назва відомчої класифікації видатків та кредитування державного бюджету 350 Міністерство фінансів України    
Код та назва програмної класифікації видатків та кредитування державного бюджету        
Код та назва типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів 01      
Код та назва програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів (код та назва Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів / Тимчасової класифікації видатків та кредитування для бюджегів місцевого самоврядування, які не застосовують програмно-цільового методу) 06011010 Дошкільна освіта    

 

Періодичність: місячна, квартальна, річна. Одиниця виміру: гри, коп     

Показники КЕКВ

Код

рядка

Затверджено на звітний рік Залишок на початок звітного року  

Отримано

залишок

Надій-шло коштів за звітний період (рік) Касові за звітний період (рік) Фактичні за звітний період (рік) Залишок не звітного пері кінець злу(року)
усього у тому ЧИСЛІ на рахунках в установах банків

Перераховано

залишок

усього у тому числі усього

у т.ч проведе

НІМ

видатка

ми

загально го фонду

 
перерахо­вані 3 рахунків в установах банків спрямовано на погашення заборгованості загального фонду усього

у тому числі на рахунках в устано­вах

банків

л

усього.

у тому ЧИСЛІ

перера­ховані з рахунків в

установа х банків

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 15 16 14 15
Надходження коштів - усього X 010 424 000,00 1 804,52 - - .. 247 524,52 X X X X X X 8 088.98 _

За послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною

ДІЯЛЬНІСТЮ

X 020 424 000,00 X X X X 247 524,52 X X X X X X X X
Від додаткової (господарської) діяльності X 030 - X X X X - X X X X X X X X
Від оренди майна бюджетних установ X 040 - X X X X - 1 х X X X X X X X
Від реалізації в установленому поряду майна (крім нерухомого майна) ' X 050 - X і X X X   1 х X X X X X X X
Фінансувапня X 060 - X X X X X X X X X X X X х І
Вида тки - усього X 070 424 000,00 X X X X X 241 240,06 - . . _ _ X X
у тому числі:                                
Поточні видатки 2000 080 424 000,00 X X X X X 241 240,06 - - . _ _ X X
Оплата праці і нарахування на заробітну плазу 2100 090 - X X X X X - - _ . . _ X X
Оплата праці 2 ПО /00   X X X X X     -     _ X X
Заробітна плата 2111 ПО   X X X X X -   -     - X X
Грошове забезпечення військовослужбовців 21 12 120   X X X X X   - -   - . X X
Нарахування на оплату праці 2/20 /ЗО   X X X X X   -         X X
Використання товарів і послуг 2200 140 424 000,00 X X X X X 241 240,06 - . . . . X X
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар 22/0 150   X X X X X   -         X X
Медикаменти та перев 'язувальні матеріали 2220 /60   X X X X X     -       X X
Продукт н харчувания 2230 /70 424 000,00 X X X X X 24/ 240,06   -       X X
()плата послуг (крім комунальних) 2240 180   X X X X X     -       X X
Ниоатки на відрядження 2250 НА)   X X X X X   -   . .   X X
Ніккітки та заходи спеціального призначення 2260 200   X X X X X   - -       X X
Оплата комунальних послуг та енергоносіїв 2270 210   X X X X X   -         X X
Оплата теплопостачання 2271 220   X X X X X           . X X
Оплата водопостачання та водовідведення 2272 230   X X X X X       -     X X
Оплата електроенергії 2273 240   X X X X X             X X

 

Оплата природного газу 2274 250   X X X X X - -     - - X X
Оплата інших енергоносіїв 2275 260   X X X X X - -   -     X X
І Оплата енергосервісу ,2276 .. 270 - X X X X X - - -   - - X X
Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм 2280 280 - X X X X X - -   - - - X X
Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм 2281 290 - X X X X X - - -   - - X X
Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку 2282 300 - X X X X X - - -   - - X X
Обслуговування боргових зобов'язань 2400 310 - X X X X X - - - -     X X
Обслуговування внутрішніх боргових забав 'язань 2410 320 - X X X X X   - - - - - X X
Обслуговування зовнішніх боргових зобов 'язань 2420 330 - X X X X X   - - - - - X X
Поточні трансферти 2600 340 - X X X X X - - - - - - X X
Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям) 2610 350 X X X X X   -   - - - X X
Поточні трансферти органам державного управління інших рівнів 2620 360 - X X X X X - - - - - - X X
Поточні трансферти урядам іноземних (кзржив та міжнародним організаціям 2630 370 X X X X X - - - - - - X X
Соціальне забезпечення 2700 380 - X X X X X - ■- - - - - X X
Виплата пенсіїІ і допомоги 2710 390 - X X X X X   - -   -   X X
Стипендії 2720 400 - X X X X X   - . - - - X X
Інші виплати населенню 2730 4/0   X X X X X   -   - - - X X
Інші поточні видатки 2800 420 - X . X X X X - - - - . - X X
Капітальні видатки 3000 430 - X X X X X - - - - - - X X
Придбання основного капіталу 3100 440 - X X X X X - - . _ _ _ X X
Придбання обладнання і предметів довгострокового користування 3110 450 - X X X X X     -     - X X
Капітальне будівництво (придбання) 3120 460   X X X X X   -     - . X X
Капітальне будівництво (придбання) житла 3121 470   X X X X X   -   - -   X X
Капітальне будівництво (придбання) інших об'єктів 3122 480   X X X X X         - - X X
Капітал ьнни ремонт 3/30 490   X X X X X   -     -   X X
Капітальний ремонт житлового фонду (приміщень) 3131 500 - X X X X X - -   - - - X X
Капітальний ремонт інших об'єктів 3132 510 - X X X X X   -     - - X X
Реконструкція та реставрація Зі 40 520.   X X X X X         і-   X X
Реконструкція житлового фонду (приміщень) 3141 530   X X X X X     -   -   X X
Реконструкція та реставрація інших об’єктів 3142 540   X X X X X     - - . - X X
Реставрація пам'яток культури, історії та архітектури 3143 550   X X X X X         -   X X
Створення державних запасів і резервів 3/50 560   X х X X X             X X
Придбання землі та нематеріальних активів 3160 570   X X X X X -       -   X X
Капітальні трансферти 3200 580 - X X X X X - - - - . - X X
Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям) 32/0 590   X X X X X             X X
Капітальні трансферти органам ііержавного управління інших рівнів 3220 600   X X X X X   -         X X
Капітальні трансферти урядам іно земних (кзржав та міжнародним організаціям 3230 Ш .|   X X X X X             X X
Капітальні трансферти населенню 3240 т . X X X X X   -         X X


   
Управління освіти виконавчого комітету Рівненської міської ради    
   
     
     
     
     
ЗВІТ ПРО НАДХОДЖЕННЯ  МАТЕРІАЛЬНИХ ЦІННОСТЕЙ   ДНЗ№27
за   батьківські   кошти
 з січня по вересень 2018 року
     
   
     
Найменування ТМЦ, одиниці вимірювання Кількість Сума
1 2 3
Акварiум, шт. 1,000 350,00
Столик дитячий, шт. 10,000 11 100,00
аромомасло, шт. 5,000 162,00
білизна, шт. 8,000 45,84
  5,000 45,50
  13,000 91,34
бокси  для іграшок, шт. 2,000 352,00
відбілювач, шт. 2,000 140,00
  1,000 19,00
  3,000 159,00
вітаміни   ревіт, шт. 16,000 150,40
ганчірки  для посуду, шт. 2,000 24,00
  1,000 27,00
  3,000 51,00
гель, шт. 2,000 73,00
губка для миття, шт 3,000 30,00
губка кухонна, шт. 4,000 60,52
доместос, шт. 4,000 191,99
  6,000 250,20
  10,000 442,19
засіб для туалету, шт. 2,000 220,00
  2,000 172,00
  4,000 392,00
консруктор, шт. 1,000 180,50
крем 0,5л  сіф, шт 2,000 69,00
мило, шт 2,000 76,00
мило  рідке, шт. 11,000 187,00
мило господарче, шт. 2,000 47,60
миска пласмасова, шт. 1,000 37,00
миюче  для  килимів, шт. 1,000 73,00
миючий   засіб  фері, шт. 4,000 111,90
  8,000 351,60
  12,000 463,50
миючий засiб, шт. 2,000 150,00
  1,000 30,00
  3,000 180,00
набір кастрюль, шт. 1,000 1 000,00
олійка для масажу, шт. 4,000 420,00
підкрохмалювач, шт. 1,000 45,00
пакети для смiття, шт. 4,000 39,60
  17,000 318,75
  21,000 358,35
папiр туалетний, шт. 28,000 116,76
плямовивiдник, шт. 4,000 76,00
порошок, шт. 1,000 100,00
порошок пральний, кг 2,000 310,00
  2,000 560,00
  4,000 870,00
рідина миюча 0,5л, шт 8,000 292,00
рідке мило, шт. 8,000 266,00
рідкий  порошок, шт. 1,000 280,00
  1,000 180,00
  2,000 460,00
рукавички, шт. 2,000 40,50
свічки  ароматичні, шт. 30,000 60,00
серветки, шт. 10,000 190,00
сироп Шиповнік, шт. 10,000 186,00
сироп кореня солодки, шт. 8,000 423,00
скребки, пач 1,000 12,00
сода, шт. 3,000 63,00
сода харчова пч, шт 4,000 41,00
спрей  для  чищення, шт. 1,000 62,90
стілець  дорослий, шт. 1,000 435,00
стінкаб/в, шт. 1,000 3 000,00
стопочки однор.(уп.), шт. 8,000 110,00
телевізор "Лібертон", шт. 1,000 5 861,00
туалетний папiр, шт. 14,000 270,20
уплон  1л, шт. 3,000 99,00
  1,000 31,50
  4,000 130,50
фізрозчин, шт. 10,000 144,10
фіточай, шт. 14,000 581,00
чайник нерж, шт. 2,000 900,00
чистячий порошок, шт. 1,000 30,00
чистящий порошок, шт. 6,000 79,68
шафа  4-х  місна, шт. 1,000 2 280,00
ВСЬОГО:   33 631,04
     
     
 Головний  бухгалтер   Г,Ярмольчук
     
     
   

Звіт про використання  благодійних батьківських коштів  на групах за вересень-жовтень 2018р.

Найменування матеріалів Кількість Ціна,грн Сума
1 Світильник 2 390.00 780.00
2 Килимова доріжка м/п 4м/п 290.00 1160.00
3 Килим 1 5000.00 5000.00
4 Пилосмок 1 2680.00 2680.00
5 Вікно метаклопластикове 2 7750.00 15500.00
6 Іграшки     2855.00
7 Канцтовари     2376.00
8 Методична література     417.00
9 Миючі засоби     364.88
10 Контейнери для іграшок     707.00
11 Господарчі товари     168.00
12 Осінній віночок 1   150.00
13 Дитячі стільчики 15 180.00 2700.00

Всього придбано на суму: 34857,88 грн.

   

Звіт про використання благодійних внесків за вересень та жовтень 2018р

Найменування товару Кількість ціна
1 Сантехніка для встановлення та підключення нових мийок на харчоблоці та робота майстра 2 мийки змішувачі,шланги та ін.. 2121грн
1 Акт виміру опору, ізоляції проводів, заземлення   1002грн
2 Перемикачі до електроплити на харчоблок 3 шт 440грн
3 Перевірка діалектичних рукавиць та чобіт 2шт 150грн
4 грамоти 2шт 11.98
5 Оплата за інтернет (серпень)   191грн
6 Інтернет (вересень)   188грн
7 Прорив опалення  на 8гр (зварювальні роботи , заміна крана та ін..)   571грн
8 Ремонт принтера 1 300грн
9 Заміна крана у фізкабінеті 1 265
10 віники 10 150грн
  Всього придбано на суму   5398 грн

За вересень та жовтень 2018р в касу Благодійного фонду  поступило : 4850грн

  • Використано на потреби днз: 5398 грн.   

Звіт про використання благодійних внесків на розвиток днз за період з 1.06.18р по 1.09.18р

Найменування товару,виконання робіт кількість вартість
1 Стінка в психологічний кабінет 1 3000грн
2 Будматеріли на ремонт кабінету костеляни та ізолятора   962грн
3 Будматеріали на ремонт музичного залу   1589грн
4 Миючі засоби   370.20грн
5 Будматеріали на ремонт фізкультурного залу та сенсорної кімнати   1165грн
6

Ремонт старої пральної машинки:

Листок металу 1,5м

Підшипники,сальники, прокладки)

Виконані роботи майстрів

 

1110 грн

1210грн

3000грн

7 Зрізання сухих дерев та підрізання гілок на туях   3000грн
8 Заміна крана та барашки на харчоблоці   355грн
9 Будматеріали на всі коридори закладу, сходинкові марші   4033грн
10 Виконання ремонтних робіт майстрами   1300 грн
11 6 лавок в музичний зал   2400грн
12 Фарби на спортивний майданчик та ін..   697
13 Грунт для вазонів   30
14 Світильники на харчоблок 4шт 360грн
15 Обручі,мячі,кеглі. бадмінтон в спортзал   680.50
16 Шафа у фізкабінет 1 3300грн
17 Натяжна стеля, глазур для покриття стін,карніз в 7 грн   946грн
18 Пошиття ламбрекену,гачки   434.50грн
19 Медпрепарати в аптечку медкабінету   70грн
20 Сніжка на побілку 6 групи   458.40грн
21 Будматеріали на ремонт центрального входу,стіни для виставки дит робіт та фундаменту садочка.   2660.80грн
22 Фарба для фарбування цинтрафуги,старої пральної машинки, підлоги на пральні   318грн
23 Бензин для косіння території   319 грн
24 Інтернет 3 місяці 524грн
  Всього придбано матеріалів на суму   34292грн

Батьками надано благодійних внесків на суму:   34900грн

Залишок коштів: 608 грн

   

Звіт про використання благодійних внесків на розвиток днз за період з 1.06.18р по 1.09.18р

Найменування товару,виконання робіт кількість вартість
1 Стінка в психологічний кабінет 1 3000грн
2 Будматеріли на ремонт кабінету костеляни та ізолятора   962грн
3 Будматеріали на ремонт музичного залу   1589грн
4 Миючі засоби   370.20грн
5 Будматеріали на ремонт фізкультурного залу та сенсорної кімнати   1165грн
6

Ремонт старої пральної машинки:

Листок металу 1,5м

Підшипники,сальники, прокладки)

Виконані роботи майстрів

 

1110 грн

1210грн

3000грн

7 Зрізання сухих дерев та підрізання гілок на туях   3000грн
8 Заміна крана та барашки на харчоблоці   355грн
9 Будматеріали на всі коридори закладу, сходинкові марші   4033грн
10 Виконання ремонтних робіт майстрами   1300 грн
11 6 лавок в музичний зал   2400грн
12 Фарби на спортивний майданчик та ін..   697
13 Грунт для вазонів   30
14 Світильники на харчоблок 4шт 360грн
15 Обручі,мячі,кеглі. бадмінтон в спортзал   680.50
16 Шафа у фізкабінет 1 3300грн
17 Натяжна стеля, глазур для покриття стін,карніз в 7 грн   946грн
18 Пошиття ламбрекену,гачки   434.50грн
19 Медпрепарати в аптечку медкабінету   70грн
20 Сніжка на побілку 6 групи   458.40грн
21 Будматеріали на ремонт центрального входу,стіни для виставки дит робіт та фундаменту садочка.   2660.80грн
22 Фарба для фарбування цинтрафуги,старої пральної машинки, підлоги на пральні   318грн
23 Бензин для косіння території   319 грн
24 Інтернет 3 місяці 524грн
  Всього придбано матеріалів на суму   34292грн

Батьками надано благодійних внесків на суму:   34900грн

Залишок коштів: 608 грн

   

Звіти про використання коштів за ІІ квартал 2018року

img088

 

img087img089

img090

img091

img092

Звіт про надходження матеріальних цінностей ДНЗ № 27 за батьківські кошти 

img093

img094

 

 

   

Звіт

батьківського комітету про використання благодійних коштів на групі №1 за лютий березень, квітень 2018р

Найменування товару

Кількість товару

Вартість товару

Поставлено на облік

Миючі  засоби

7шт

132.50

Господарчі товари: пакети для сміття,лампочки,набір для туалету,серветки, тазік, н.ння квітів, розсада на клумби.городи. совок та н...


517 грн

Методична література, ватман, ручки, ксерокси, кінетичний пісок, книга відвідування, матеріал для виготовлення посібників з сенсорики,

10

274грн

Іграшка : кільцекид

1

50

Придбано на пральню миючих засобів на суму


210 грн

Передано потреби днз


450грн

Всього використано


1633грн

Батьківський комітет: Тіт О.І.    Мельничук Н.Ю         Дмітрієва І П

Звіт

батьківського комітету про використання благодійних коштів на групі №2 за лютий березень, квітень 2018р

Найменування товару

Кількість товару

Вартість товару

Поставлено на облік

Миючі засоби

8

240.50

Посуд: набір каструль

чайник

2

1450грн

Дитячі відеречка

6

98грн

Методична література

1

40 грн

лампочки


117 грн

Придбано на пральню миючих засобів на суму


210грн

Передано на потреби днз


500грн

Всього використано


2655грн

Батьківський комітет:   Лавренюк  Т.С.        Колос О.М       Горощук К, М.

Звіт

батьківського комітету про використання благодійних коштів на групі №3 за лютий ,березень, квітень 2018р

Найменування товару

Кількість товару

Вартість товару

Поставлено на облік

Методична література. Ксерокс

3

110грн

Миючі засоби: доместос, рідке мило, засіб для посуду, чистяще для унітазів та н.…

12

320

Господарчі потреби :туалетний папір, серветки, пакети для сміття, насіння  та розсада на город, клумби, совок і щітка та н.…


294

Передано на пральню миючих засобів на суму


210 грн

Передано на потреби днз


0 грн

Всього витрачено


934 грн

Батьківський комітет:   Тимофіюк  О          Дячук О. М

Звіт

батьківського комітету про використання благодійних коштів на групі №4 за лютий березень, квітень 2018р

Найменування товару

Кількість товару

Вартість товару

Поставлено на облік

іграшки

10

486.94


Методична література, демонстраційний матеріал (картини)

4

415


Папір, кольоровий картон,ручки,клей

4

293


Господарчі потреби: розсада квітів, лампочки, земля, батарейка в часи, та ін


132


Миючі засоби

3

98


На пральню закуплено на суму


210грн


Передано на потреби днз


550


Всього витрачено


2184


Батьківський комітет:    Тручок

Звіт

батьківського комітету про використання благодійних коштів на групі №5 за лютий ,березень, квітень 2018р

Найменування товару

Кількість товару

Вартість товару

Поставлено на облік

Миючі засоби

4

166

Господарчі товари: чайник, лампочки, туал.папір, пакети для сміття та ін…


625 грн

Медичні засоби: термометри, шпателі

2+7

135.50

на організацію свята мами: стрічки, резинка, кульки


131

Придбано на пральню миючих на суму


210 грн

Передано на потреби ДНЗ


700грн

Всього витрачено


1967

Батьківський комітет:    Копчинська М        Валерко О

Звіт

батьківського комітету про використання благодійних коштів на групі №6 за лютий ,березень, квітень 2018р

Найменування товару

Кількість товару

Вартість товару

Поставлено на облік

Миючі засоби

3

182


Методична література

3

85


Господарчі потреби: рукавиці, пакети для сміття, спусковий механізм в унітаз, шланг до крану, кран букса,коліно, кран


894


Папка з файлами, пачка паперу, зошит обліку дітей


158


Передано миючих на пральню на суму


210 грн


Передано на потреби днз


500грн


Всього витрачено


2029грн


Батьківський комітет:    Русін С         Совпенець  К     Пивовар А

Звіт

батьківського комітету про використання благодійних коштів на групі №7 за лютий березень, квітень 2018р

Найменування товару

Кількість товару

Вартість товару

Поставлено на облік

Господарчі товари: лампочки, пакети для сміття, насіння та розсада на город , клумби

230.30 грн

Миючі засоби

233 грн

канцтовари

111грн

Передано миючих на пральню на суму

210

Передано на потреби днз

450

Всього витрачено

1234

Батьківський комітет:   Козік В     Волощук К      Зайшла В

Звіт

батьківського комітету про використання благодійних коштів на групі №8 за лютий березень, квітень 2018р

Найменування товару

Кількість товару

Вартість товару

Поставлено на облік

Миючі засоби

4

455

Господарчі потреби


323

Посуд: чашки

7шт

112

Кольоровий папір, лінійка


116

Виплата господарчої шафи у ванну


200

Медичні засоби градусники


41

Дидактичний матеріал


120

Передано миючих на пральню на суму


210

Передано на потреби днз


370

Всього витрачено


1947грн

Батьківський комітет:   Карпюк Ю.І.

   

 

 

 

img082

 

Звіт батьківського комітету про використання благодійних внесків на гр. №8

за січень 2018р

Найменування товарів та послуг Кількість товарів Сума витрачених коштів

Дата постановки на облік

Туалетний папір 6 27грн  
Миючий засіб «бджілка» 4 76грн  
Засіб для миття туалету 130грн  
Рідке мило 4уп 68 грн  
Вологі серветки 2уп 36  
серветки 3уп 18  
Губки для миття посуди 1уп 18  
ганчірки 1уп 12  
Освіжував повітря 1 34  
Пакети для сміття 1 10  
Передано миючих на пральню   70грн  
Всього витрачено   499грн  

Голова батьківського комітету                                             Карпюк Ю.І

Члени батьківського комітету:                                            Українець А.

                                                                                                Гомон О.

Звіт батьківського комітету про використання благодійних внесків на гр. №7

за січень 2018р

Найменування товарів та послуг

Кількість

товарів

Сума витрачених коштів

Дата постановки на облік

Рукавиці резинові 1 9грн  
Іграшки на ялинку 3 30грн  
Кран до води 1 12  
Кольоровий друк 3 15  
Миючий засіб «Фейрі» 33.99  
білизна 7.99  
Губки кухонні 1уп 15.99  
Спрій для чищення 1 62.90  
лампочки 3 23.10  
Передано на пральню миючих на   70грн  
Передано на потреби ЗДО   160 грн  
Всього витрачено   440грн  

Звіт батьківського комітету про використання благодійних внесків на гр. №6

за січень 2018р

Найменування товарів та послуг Кількість товарів Сума витрачених коштів

Дата постановки на облік

Канцтовари:

- ручок,

- стругалки,

- коректор,

-зошит

5

2

1

1

71 грн  

Миючі засоби:

-доместос

-сантрі гель

-фейрі

-ганчірки

1

9шт

124грн

 
Держак для туалетного паперу 1 28  
Кольорові олівці 3 98  
Кольорові олівці 4уп 122  
Спусковий механізм до унітазу 1 215  
Передали миючих засобів на пральню на суму   70грн  
На потреби ЗДО   300грн  
Всього витрачено   728 грн  

Голова батьківського комітету                                          Совпенець К.О

Члени батьківського комітету                                           Русіна С.П

                                                                                              Пивовар ОВ

              

Звіт батьківського комітету про використання благодійних внесків на гр. №5

за січень 2018р

Найменування то