Увага! Відкрито в новому вікні. PDFДрук

2. Мета, завдання і принципи діяльності піклувальної ради

2.1. Метою діяльності ПР ДНЗ є забезпечення доступності дошкільної освіти для всіх громадян, задоволення освітніх потреб особи, залучення широкої громадськості до вирішення проблем навчання і виховання

2.2. Основними завданнями ПК є:

 • співпраця  з органами виконавчої влади, організаціями, підприємствами, установами, навчальними закладами, окремими громадянами, спрямована на поліпшення умов навчання і виховання дітей у ДНЗ;
 • сприяння зміцненню матеріально-технічної, культурно-спортивної, корекційно-відновлювальної та лікувально-оздоровчої бази ДНЗ;
 • сприяння організації та проведенню заходів спрямованих на охорону життя та здоров’я учасників навчального процесу;
 • організація дозвілля (конкурси, вечори, спортивні змагання тощо) та оздоровлення вихованців, педагогічних працівників;
 • стимулювання творчої праці педагогічних працівників, вихованців;
 • всебічне зміцнення зв’язків між родинами вихованців та ДНЗ;
 • сприяння соціально-правовому захисту учасників навчально-виховного процесу;

2.3. ПР діє на засадах:

 • пріоритету прав людини;
 • колегіальності ухвалення рішень;
 • добровільності й рівноправності членства;
 • законності, гласності.

3. Створення піклувальної ради та організація її діяльності

3.1. ПР створюється за рішенням загальних зборів (конференцій) ДНЗ.

3.2. ПР формується у складі 3-7 осіб з представників місцевих органів виконавчої влади, підприємств, установ, організацій, навчальних закладів, окремих громадян, у тому числі іноземних.

До складу ПР входить керівник ДНЗ згідно з посадою.

3.3. ПР може створювати комісії, ініціативні групи, до складу яких входять представники громадськості, педагогічного колективу, батьки або особи які їх замінюють.

3.4.Члени ПР обираються на загальних зборах (конференції) ДНЗ шляхом голосування простою більшістю голосів. Склад членів ПР є постійним.

3.5. Члени ПР працюють на громадських засадх.

3.6. У випадках, коли хтось із членів ПР вибуває, на загальних зборах (конференції) на його місце обирається інша особа.

3.7. Очолює ПР голова, який обирається шляхом голосування на її засіданні з числа членів ПР. З числа членів ПР також обирається заступник та секретар.

3.8. Голова ПР:

3.8.1. Скликає та координує роботу ПР;

3.8.2. Готує і проводить засідання, затверджує рішення ПР;

3.8.3. Визначає функції заступника, секретаря та інших членів, представляє ПР в установах, підприємствах та організаціях з питань віднесених до її повноважень;

3.8.4.Голова ПР має право делегувати свої повноваження членам ПР.

3.9. Робота ПР планується довільно. Кількість засідань визначається їх доцільністю. Засідання ПР проводяться чотири рази на навчальний рік (вересень, січень, квітень, червень). Засідання можуть проводитись також на вимогу третини і більше її членів.

Засідання ПР є правомочним, якщо на ньому присутні не менше двох третин її членів.

Рішення ПР приймається простою більшістю голосів.

3.10. ПР інформує про свою діяльність у доступній формі на зборах, у засобах масової інформації, через спеціальні стенди тощо.

3.11. Рішення ПР в7-денний термін доводять до відома колективу ДНЗ, батьків, громадськості. Їх виконання організовується членами ПР.

3.12. Не допускається втручання членів ПР в навчально-виховний процес (відвідування занять тощо) без згоди керівника ДНЗ.

4. Права піклувальної ради

4.1. ПР має право:

4.1.1. Вносити на розгляд виконавчої влади, керівника ДНЗ, загальних зборів (конференції)

 4.1.2. пропозиції щодо зміцнення матеріально-технічної, навчально-виховної, корекційно- відновлювальної та лікувально-оздоровчої бази ДНЗ;

4.1.3. Сприяти залученню та обліку додаткових джерел фінансування ДНЗ;

4.1.4. Вживати заходи щодо зміцнення матеріально-технічної і начально-виховної бази ДНЗ;

4.1.5. Сприяти стимулюванню творчої праці педагогічних працівників;

4.1.6 Вносити пропозиції стосовно розподілу надходжень за адресою ДНЗ коштів, у тому числі щодо заохочень учасників навчально-виховного процесу;

4.1.7 Контролювати використання добровільних грошових внесків, переданих матеріальних цінностей;

4.1.8. Брати участь у розгляді звернень громадян з питань , що стосуються роботи ДНЗ, з метою сприяння їх вирішення у встановленому порядку.