Статут закладу дошкільної освіти

 "Затверджено"

 Управління освіти виконавчого комітету

Рівненської міської ради    

Наказ № 516-осн. від 01.11.2018р.

                                                                                                                            

І. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1.Заклад дошкільної освіти (ясла-садок) компенсуючого типу (санаторний)№ 27 Рівненської міської ради (далі – заклад дошкільної освіти) є правонаступником Дошкільного навчального закладу ясел - садка №27 компенсуючого типу (для ослаблених та частохворіючих дітей)

Скорочене найменування закладу дошкільної освіти: ЗДО №27.

Тип закладу дошкільної освіти – ясла – садок компенсуючого типу: санаторний для дітей з неспецифічними захворюваннями органів дихання.

Організаційно-правова форма: комунальний заклад. 

1.2. Місце знаходження закладу дошкільної освіти: 

                  33014, Рівненська область

                  м. Рівне, вул. Княгині Ольги, 14 В,

                   телефони: 63-48-04, 63-49-28

1.3.Засновником закладу дошкільної освіти є територіальна громада міста Рівного в особі Рівненської міської ради. Уповноваженим органом засновника з питань освіти є управління освіти виконавчого комітету Рівненської міської ради.

1.4.Заклад дошкільної освіти в своїй діяльності керується Конституцією    України, Законами України "Про освіту", "Про дошкільну освіту", Положенням  про  дошкільний  навчальний  заклад, Базовим компонентом дошкільної освіти   та  іншими нормативно-правовими актами, власним Статутом, Порядком комплектування дошкільних навчальних закладів (груп) компенсуючого типу.

1.5.Заклад дошкільної освіти є юридичною особою, має свій ідентифікаційний код, печатку і штамп   встановленого зразка, бланки з власними  реквізитами, реєстраційний  рахунок  в органах Державного  казначейства.

1.6.Головною метою закладу дошкільної освіти є забезпечення реалізації   права дитини на здобуття дошкільної  освіти;  цілісного розвитку дитини, її фізичних, інтелектуальних і творчих здібностей  шляхом виховання, навчання, соціалізації; максимальна реалізація здібностей і потенціальних можливостей дошкільників; формування необхідних життєвих навичок, готовності продовжувати освіту, зміцнення здоров’я, забезпечення соціально-психологічної  реабілітації шляхом спеціально організованого освітнього  процесу в комплексі з   проведенням  профілактично - оздоровчою роботою.

1.7. Діяльність закладу дошкільної освіти спрямована на реалізацію основних   завдань  дошкільної  освіти:

- збереження  та  зміцнення фізичного, психічного і духовного здоров'я дитини;

- виховання у дітей любові до України, шанобливого ставлення до родини, поваги до народних традицій і звичаїв, державної мови, рідної та регіональних мов, національних цінностей українського народу, а також цінностей інших націй і народів, свідомого ставлення до себе, оточення та довкілля;

-  формування  особистості дитини, розвиток  її творчих  здібностей, набуття нею соціального досвіду;

     - формування духовності, соціальної компетентності, гуманізму;  

- здійснення  оздоровчо - профілактичних заходів спрямованих на зміцнення здоров'я і зниження захворюваності дітей;

- раціональне впровадження інноваційних здоров’язбережуючих технологій, авторських методик оздоровлення .

   -  відновлення   здоров'я,   забезпечення  соціально - психологічної  реабілітації  дітей ;

   - надання кваліфікованої допомоги батькам у корекції відхилень в стані здоров'я дошкільників;

- формування екологічної культури та громадянської позиції щодо екологобезпечної та екологодоцільної поведінки;

- виявлення та розвиток творчого потенціалу обдарованих дітей з врахуванням їх індивідуальних особливостей;

-  надання додаткових освітніх послуг, спрямованих на забезпечення інтересів дітей, розвитку їх природних нахилів і здібностей, які не визначені базовим компонентом дошкільної освіти з врахуванням потреб батьків;

-   виконання вимог Базового компонента дошкільної освіти, забезпечення  соціальної адаптації та готовності продовжувати освіту;

-    здійснення інклюзивної освіти (за потребою  батьків);

-    проведення соціально-педагогічного патронату сімей;

- раціональне використання в освітньому процесі інноваційних педагогічних технологій, авторських методик, кадрового потенціалу, фінансових засобів для успішного засвоєння змісту чинних програм  навчання, виховання та розвитку дітей раннього та передшкільного віку.

1.8. Заклад дошкільної освіти здійснює свою діяльність за ліцензією на право провадження освітньої діяльності у сфері дошкільної освіти, виданої у встановленому законодавством України порядку.

          1.9. Заклад дошкільної освіти має такі повноваження:

-        задовольняє потреби громадян відповідної території у здобутті дошкільної освіти;

-        забезпечує відповідність рівня дошкільної освіти вимогам Базового компонента дошкільної освіти;

-        створює безпечні та нешкідливі умови розвитку, виховання та навчання дітей, режим роботи, умови для фізичного розвитку та зміцнення здоров'я відповідно до санітарно-гігієнічних вимог та забезпечує їх дотримання;

-        формує у дітей гігієнічні навички та основи здорового способу життя, норми безпечної поведінки;

-        сприяє збереженню та зміцненню здоров'я, розумовому, психологічному і фізичному розвитку дітей;

-        здійснює оздоровчо - профілактичну роботу з дітьми;

-        здійснює соціально-педагогічний патронат, взаємодію з сім'єю;

-        є осередком поширення серед батьків психолого-педагогічних та фізіологічних знань про дітей дошкільного віку;

-        планує свою діяльність та формує стратегію розвитку закладу освіти;

-        формує освітню програму закладу освіти;

-        забезпечує добір і розстановку кадрів;

-        відповідно до установчих документів утворює, реорганізує та ліквідує структурні підрозділи (відділення, групи);

-        додержується фінансової дисципліни, зберігає матеріально-технічну базу;

-        визначає форми, методи та засоби організації освітнього процесу за погодженням із засновником;

-        залишає у своєму розпорядженні і використовує власні надходження у порядку визначеному законодавством;

-        використовує різні форми морального та матеріального заохочення учасників освітнього процесу;

-        здійснює інші повноваження відповідно до даного статуту.

        1.10.Заклад дошкільної освіти самостійно приймає рішення і здійснює діяльність в межах  компетенції, передбаченої чинним законодавством, та  цим Статутом.

        1.11.Заклад дошкільної освіти несе відповідальність перед здобувачами освіти,  територіальною громадою міста, суспільством і державою за:

     - створення   безпечних   та   якісних   умов   для   усіх  учасників  освітнього процесу; 

     - реалізацію   головних   завдань   дошкільної освіти,визначених Законом України «Про дошкільну освіту» ;

    - забезпечення  рівня дошкільної освіти   у   межах    виконання    вимог Базового компонента дошкільної освіти;

    - додержання     фінансової    дисципліни     та    збереження матеріально-технічної бази;

    - дотримання договірних зобов’язань з іншими суб’єктами освітньої діяльності.

     1.12. Взаємодія сім'ї  і закладу дошкільної освіти:

   - сім'я зобов'язана сприяти здобуттю дитиною освіти у закладі дошкільної освіти або забезпечити дошкільну освіту в сім'ї відповідно до вимог Базового компонента дошкільної освіти;

   - відвідування дитиною закладу дошкільної освіти не звільняє сім'ю від обов'язку виховувати, розвивати і навчати її в родинному колі;

   - батьки або особи, які їх замінюють, несуть відповідальність перед суспільством і державою за розвиток, виховання і навчання дітей, а також збереження їх життя, здоров'я, людської гідності.

 За бажанням батьків або осіб, які їх замінюють, діти можуть здобувати дошкільну освіту:

   - у закладах дошкільної освіти незалежно від підпорядкування, типів і форми власності;

   - у структурних підрозділах юридичних осіб приватного і публічного права, у тому числі закладів освіти;

  - у сім’ї - за сімейною (домашньою) формою здобуття дошкільної освіти;

    - за допомогою фізичних осіб, які мають педагогічну освіту або професійну кваліфікацію педагогічного працівника, у тому числі які провадять незалежну професійну діяльність;

    - за допомогою фізичних осіб - підприємців, основним видом діяльності яких є освітня діяльність.

1.13.Для створення освітніх, соціальних потреб, організації корекційно-розвиткової роботи у складі закладу дошкільної освіти можуть створюватися спеціальні та інклюзивні групи для виховання і навчання дітей з особливими освітніми потребами.

1.14.Взаємовідносини між закладом освіти  з юридичними і фізичними особами визначаються угодами, що укладені між ними.

1.15.Заклад дошкільної освіти є некомерційним і неприбутковим закладом.

 

II.КОМПЛЕКТУВАННЯ ЗАКЛАДУ ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ

2.1. Заклад дошкільної освіти розрахований на 195 місць.

2.2. Групи у закладі дошкільної освіти комплектуються за віковими  ознаками.

       Групи комплектуються відповідно до нормативів наповнюваності, санітарно-гігієнічних норм і правил утримання дітей у закладі дошкільної освіти.

2.3.За  бажанням батьків або осіб, які їх замінюють, у закладі дошкільної освіти може встановлюватися гнучкий режим роботи, який передбачає організацію різнотривалого, цілодобового перебування дітей, а також чергові групи у вихідні, неробочі та святкові дні.

2.4.Переведення дітей з однієї вікової групи до іншої, формування новостворених груп здійснюється наприкінці оздоровчого періоду (серпень).

2.5. У  закладі дошкільної освіти функціонує 8 груп з денним режимом перебування.

2.6.Наповнюваність груп дітьми становить:

- для дітей віком від 1 до 3 років – до 15 осіб;

- для дітей віком від 3 до 6 (7) років – до 20 осіб;

- різновікові – до 15 осіб;

- з короткотривалим і цілодобовим перебуванням дітей - до 10 осіб;

- в оздоровчий період – до 15 осіб;

- в інклюзивних групах – до 15 осіб (з них не більше 3-х дітей з особливими освітніми потребами).

2.7. Для  зарахування  дитини  у  заклад дошкільної освіти необхідно пред'явити:

- заяву батьків або осіб, які їх замінюють;

- медичну довідку про стан здоров'я дитини з висновком лікаря,про        можливість відвідування закладу освіти;

- медичну довідку дільничного лікаря про епідеміологічне оточення;

- свідоцтво про народження дитини;

- документ, який підтверджує статус пільгової категорії сім’ї; 

- направлення управління освіти;

-висновок  лікувально-консультаційної комісії;

- карта щеплень (копія).

2.8.  За  дитиною  зберігається  місце  у закладі дошкільної освіти у разі:

-   її  хвороби, карантину;

-   санаторно-курортного  лікування та реабілітації;

-   на  час відпустки батьків або осіб, які їх замінюють;

-   у літній оздоровчий період (75 днів).

  2.9. Відрахування   дітей   із   закладу дошкільної освіти може здійснюватись: 

-  за бажанням батьків, або осіб, які їх замінюють ;

- на підставі медичного висновку про стан здоров'я дитини, що виключає можливість  її  подальшого  перебування в закладі дошкільної освіти цього типу;

- у разі несплати без поважних причин батьками або особами, які їх  замінюють, коштів за харчування дитини протягом 2-х місяців;

-якщо дитина не відвідує заклад дошкільної освіти без поважних причин
  більше 2-х місяців.

2.10.Адміністрація закладу дошкільної освіти  письмово  повідомляє батьків або осіб, які їх замінюють, про відрахування дитини не менш  як за 10 календарних днів.

2.11.Забороняється безпідставне відрахування дитини із закладу дошкільної освіти.

 

III. РЕЖИМ РОБОТИ ЗАКЛАДУ ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ

3.1.Режим роботи закладу встановлюється засновником відповідно до законодавства України.

3.2. Заклад дошкільної освіти працює за: п'ятиденним робочим тижнем.

Вихідні дні:  субота, неділя, святкові та неробочі дні впродовж календарного року.

3.3. Щоденний графік роботи закладу дошкільної освіти: з 7.00 до 19.00 годин.

 

IV. ОРГАНІЗАЦІЯ ОСВІТНЬОГО ПРОЦЕСУ В ЗАКЛАДІДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ

4.1. Навчальний рік у закладі дошкільної освіти починається 1 вересня і закінчується 31 травня наступного року, а оздоровчий період - з 1 червня по 31 серпня.

4.2.Заклад дошкільної освіти здійснює свою діяльність відповідно до річного плану,  який  складається  на  навчальний  рік  та  оздоровчий період.  

4.3. План роботи закладу дошкільної освіти схвалюється  педагогічною радою закладу, затверджується директором закладу дошкільної освіти.

4.4  Освітній процес  проводиться українською мовою.

4.5.Зміст дошкільної освіти визначається Базовим компонентом та реалізується згідно з чинною програмою (програмами) розвитку дітей та навчально-методичними посібниками, затвердженими в установленому порядку МОН України.

4.6. Базовий компонент дошкільної освіти - це державний стандарт, що містить норми і положення, які визначають державні вимоги до рівня розвиненості та вихованості дитини раннього та передшкільного віку, а також умови, за яких вони можуть бути досягнуті. Виконання вимог Базового компонента дошкільної освіти є обов’язковим. Процедура досягнення  здобувачами дошкільної освіти результатів навчання (набуття компетентностей), передбачених Базовим компонентом дошкільної освіти, визначається освітньою програмою закладу освіти.

4.7. Навчально-методичне забезпечення реалізації Базового компонента дошкільної освіти здійснюється центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері освіти

4.8. Освітня програма - це єдиний комплекс освітніх компонентів, спланованих і організованих закладом дошкільної освіти для досягнення вихованцями результатів навчання (набуття компетентностей), визначених Базовим компонентом дошкільної освіти.

4.9. Освітня програма схвалюється педагогічною радою закладу освіти та затверджується його керівником.

4.10. Освітні програми, що розробляються на основі типових освітніх програм, не потребують окремого затвердження центральним органом забезпечення якості освіти.

4.11. Додаткові освітні платні послуги, які не визначені Базовим компонентом дошкільної освіти, вводяться лише за згодою батьків дитини або осіб, які їх замінюють, за рахунок коштів батьків або осіб, які їх замінюють, фізичних та юридичних осіб на основі угоди між батьками або особами, які їх замінюють, та закладом дошкільної освіти у межах гранично допустимого навантаження дитини.

Відмова батьків або осіб, які їх замінюють, від запропонованих додаткових освітніх платних послуг не може бути підставою для відрахування дитини з закладу дошкільної освіти.

Платні послуги не можуть надаватися замість або в рамках Державної програми, за якою працює заклад дошкільної освіти.

4.12. Заклад дошкільної освіти для здійснення освітнього процесу має право обирати  чинну програму (програми) розвитку дітей із затверджених в установленому порядку МОН України.

 

V. УЧАСНИКИ ОСВІТНЬОГО ПРОЦЕСУ

5.1. Учасниками  освітнього  процесу  у закладі дошкільної освіти є:

- діти раннього та передшкільного віку;   

- педагогічні працівники : директор, вихователь -методист,вихователі,

практичний психолог, інструктор з фізкультури, музичні керівники, асистенти вихователів…..

-керівники гуртків, студій, секцій, вчителі – логопеди, інші спеціалісти;

- медичні працівники;

- помічники вихователів;

-  батьки  або особи, які їх замінюють;

- соціальний педагог;

- асистенти  дітей з особливими освітніми потребами;

- фізичні особи, які мають право здійснювати освітню діяльність у сфері дошкільної освіти.

5.2. Права і обов’язки дитини визначені Конституцією УкраїниЗаконом України "Про освіту", Законом України «Про дошкільну освіту» та іншими нормативно-правовими актами, охороняються конвенцією ООН «Про права дитини», чинним законодавством, а також угодою між  закладом дошкільної освіти і батьками.

5.3.Кожна дитина, що виховується в закладі дошкільної освіти, має гарантоване державою право на:

- безоплатну дошкільну освіту в державних і комунальних закладах дошкільної освіти;

- безпечні та нешкідливі для здоров'я умови утримання, розвитку, виховання і навчання;

- захист від будь-якої інформації, пропаганди та агітації, що завдає шкоди її здоров'ю, моральному та духовному розвитку;

- безоплатне медичне обслуговування;

- захист від будь-яких форм експлуатації та дій, які шкодять здоров'ю дитини, а також від фізичного та психологічного насильства, приниження її гідності;

- здоровий спосіб життя.

5.4. Права батьків або осіб, які їх замінюють:

- вибирати заклад освіти та форму здобуття дитиною дошкільної освіти;

-   обирати і бути обраним до органів громадського самоврядування  
закладу дошкільної освіти;

-   звертатися до директора закладу дошкільної освіти, відповідних органів управління освіти з питань розвитку, виховання і навчання своїх дітей;

-   брати участь в покращенні організації освітнього процесу
та зміцненні матеріально-технічної бази закладу дошкільної освіти;

- отримувати систематичну інформацію про розвиток дитини, її
здоров'я, особливості поведінки в колективі однолітків;

- завчасно отримувати інформацію про всі заплановані у закладі дошкільної освіти та позапланові педагогічні, психологічні, медичні, соціологічні заходи, дослідження, обстеження, педагогічні експерименти та надавати згоду на участь у них дитини;

- захищати відповідно до законодавства права та  законні інтереси своїх дітей;   

- бути на громадських засадах асистентом дитини з особливими освітніми потребами або визначати особу, яка виконуватиме обов’язки асистента дитини;

- інші права, що не суперечать Законодавству України.

5.5.  Батьки або особи, які їх замінюють, зобов'язані:

виховувати у дітей любов до України, повагу до національних,
історичних, культурних цінностей українського народу, толерантність, дбайливе ставлення до довкілля;

- забезпечувати умови для здобуття дітьми старшого дошкільного віку
дошкільної освіти за будь-якою формою;

постійно дбати про фізичне і психічне здоров'я дитини, сприяти розвитку їх природних задатків, нахилів та здібностей, формувати навички здорового способу життя;

поважати гідність, права, свободи і законні інтереси дитини та інших учасників освітнього процесу;

        - настановленням і особистим прикладом утверджувати повагу до суспільної моралі та суспільних цінностей, зокрема правди, справедливості, патріотизму, гуманізму, толерантності, працелюбства;

        - формувати у дітей усвідомлення необхідності додержуватися Конституції та законів України, захищати суверенітет і територіальну цілісність України;

        -  виховувати у дитини повагу до державної мови та державних символів України, національних, історичних, культурних цінностей України, дбайливе ставлення до історико-культурного надбання України;

-     своєчасно вносити плату за харчування дитини в закладі дошкільної освіти у встановленому порядку (до 15 числа кожного місяця);

-     своєчасно повідомляти заклад дошкільної освіти про можливість
відсутності або хвороби дитини;

-  слідкувати за станом здоров'я дитини;

-  підтримувати наступність у роботі сім’ї і закладу дошкільної освіти з питань виховання і навчання дітей раннього і передшкільного віку;

-  дотримуватись установчих документів, правил внутрішнього розпорядку закладу дошкільної освіти, а також умов договору про надання освітніх послуг (за наявності);

-  інші обов’язки, що не суперечать законодавству України.

       5.6. Педагогічний працівник закладу дошкільної освіти - особа з високими моральними якостями, яка має вищу педагогічну освіту за відповідною спеціальністю та/або професійну кваліфікацію педагогічного працівника, забезпечує результативність та якість роботи, а також фізичний і психічний стан якої дозволяє виконувати професійні обов'язки.

5.7.Педагогічне навантаження педагогічного працівника закладу дошкільної освіти на тиждень, що відповідає тарифній ставці, становить:

- директора - 40 годин;

- вихователя – методиста - 36 годин;

- вихователя групи загального типу – 30 годин;

- вихователя інклюзивної групи, групи компенсуючого  типу – 25годин;

- практичного психолога - 40 годин;

- музичного керівника – 24 години;

- інструктора з фізкультури - 30 годин;

- вчителя – логопеда - 20 годин;

- керівника гуртка – 18 годин;

- соціального педагога – 40 годин;

- асистента вихователя інклюзивної групи – 36 годин.

5.8.Педагогічне навантаження педагогічного працівника закладу дошкільної освіти обсягом менше тарифної ставки, встановлюється лише за його письмовою згодою у порядку, передбаченому законодавством України.

5.9.Оплата праці педагогічних працівників, спеціалістів, обслуговуючого персоналу  та інших працівників закладу дошкільної освіти здійснюються згідно з Кодексом законів про працю України та іншими нормативно-правовими актами.

5.10.Трудові відносини регулюються законодавством України про працю, Законами України "Про освіту", "Про дошкільну освіту" іншими нормативно - правовими актами, прийнятими відповідно до них, Правилами внутрішнього розпорядку закладу дошкільної освіти.

5.11. Педагогічні працівники закладу дошкільної освіти мають право:

- на академічну свободу, включаючи свободу викладання, свободу від втручання в педагогічну, науково-педагогічну та наукову діяльність;

- на  вільний  вибір  педагогічно  доцільних  форм,  методів  і засобів розвитку, виховання та навчання, що відповідають освітній програмі;

- на проходження сертифікації - зовнішнього оцінювання професійних компетентностей педагогічного працівника (у тому числі з педагогіки та психології, практичних вмінь застосування сучасних методів і технологій навчання), що здійснюється шляхом незалежного тестування, самооцінювання та вивчення практичного досвіду роботи;

- запроваджувати в практику роботи з дітьми кращі досягнення педагогів власного закладу дошкільної освіти, міста, області, держави, зарубіжні досягнення;

- на доступ до інформаційних ресурсів і комунікацій, що використовуються в освітньому процесі та науковій діяльності;

- на відзначення успіхів у своїй професійній діяльності;

- на справедливе та об’єктивне оцінювання своєї професійної діяльності;

- брати участь у роботі органів громадського самоврядування закладу дошкільної освіти;

- на підвищення кваліфікації, перепідготовку, участь у методичних об'єднаннях, нарадах тощо;

- проводити в установленому порядку науково-дослідну, пошукову та експериментальну роботу;

- на творчу відпустку строком до одного року не більше одного разу на 10 років із зарахуванням до стажу роботи;

- вносити пропозиції щодо поліпшення роботи закладу дошкільної освіти;

- на соціальне  та  матеріальне  забезпечення  відповідно  до законодавства;

- на участь у роботі колегіальних органів управління закладу дошкільної освіти;

- об'єднуватися  у  професійні  спілки  та  бути  членами інших об'єднань громадян, діяльність яких не заборонена законодавством;

- на захист професійної честі та власної гідності;

- на безпечні і нешкідливі умови праці;

- бути членами об’єднань громадян, що не заборонені чинним законодавством;

- на педагогічну ініціативу, розроблення та упровадження авторських освітніх програм, проектів, методик і технологій, насамперед методик компетентнісного навчання;

- інші права, що не суперечать законодавству України.

5.12. Педагогічні працівники зобов'язані:

  - додержуватися установчих документів та правил внутрішнього розпорядку закладу дошкільної освіти, виконувати свої посадові обов’язки;

  - дотримуватися педагогічної етики, норм загальнолюдської моралі, поважати гідність дитини та її батьків;

  - дотримуватись академічної доброчесності та забезпечувати її дотримання здобувачами освіти в освітньому процесі та науковій діяльності;

  - співпрацювати з сім’ями здобувачів освіти закладу дошкільної освіти з питань виховання та навчання дітей;  

  - забезпечувати емоційний комфорт, захист дитини від будь-яких форм  експлуатації та дій, які шкодять її здоров'ю, а також від фізичного та психологічного насильства;

  - постійно підвищувати свій професійний і загальнокультурний рівні та педагогічну майстерність;

  - виконувати освітню програму для досягнення здобувачами освіти передбачених нею результатів навчання;

  - сприяти розвитку здібностей здобувачів освіти, формуванню навичок здорового способу життя, дбати про їхнє фізичне і психічне здоров’я;

- поважати гідність, права, свободи і законні інтереси всіх учасників освітнього процесу;

  - настановленням і особистим прикладом утверджувати повагу до суспільної моралі та суспільних цінностей, зокрема правди, справедливості, патріотизму, гуманізму, толерантності, працелюбства;

  - виховувати у здобувачів освіти повагу до державної мови та державних символів України, національних, історичних, культурних цінностей України, дбайливе ставлення до історико-культурного надбання України та навколишнього природного середовища;

  - формувати у здобувачів освіти прагнення до взаєморозуміння, миру, злагоди між усіма народами, етнічними, національними, релігійними групами;

  - захищати здобувачів освіти під час освітнього процесу від будь-яких форм фізичного та психічного насильства, приниження честі та гідності, дискримінації за будь-якою ознакою, пропаганди та агітації, що завдають шкоди здоров’ю здобувача освіти, запобігати вживанню ними та іншими особами на території закладу дошкільної освіти алкогольних напоїв, наркотичних засобів,  іншим шкідливим звичкам; 

  -  брати  участь  у  роботі  педагогічної ради та інших методичних  заходах, пов'язаних   з   підвищенням професійного рівня, педагогічної майстерності, загальної та політичної культури;

  - виконувати накази та розпорядження керівництва;

  - берегти майно закладу освіти: обладнання, посібники, іграшки, підтримувати чистоту і дотримуватись правил санітарії, техніки безпеки, пожежної безпеки;

  - інші обов'язки, що не суперечать законодавству України.

  5.13.Педагогічні та інші працівники приймаються на роботу та звільняються з роботи  директором закладу дошкільної освіти.

  5.14.Працівники закладу дошкільної освіти несуть відповідальність за збереження життя, фізичне і психічне здоров'я дитини згідно з чинним законодавством.

  5.15.Працівники закладу дошкільної  освіти  проходять періодичні безоплатні медичні огляди .

5.16. Педагогічні працівники закладу дошкільної освіти відповідно Закону України «Про освіту» можуть проходити сертифікацію.

Сертифікація педагогічного працівника відбувається на добровільних засадах виключно за його ініціативою.

За результатами успішного проходження сертифікації педагогічному працівнику видається сертифікат, який є дійсним упродовж трьох років. Успішне проходження сертифікації зараховується як проходження атестації педагогічним працівником.

5.17. Педагогічний працівник, який пройшов сертифікацію, отримує щомісячну доплату в розмірі 20 відсотків посадового окладу (ставки заробітної плати) пропорційно до обсягу педагогічного навантаження протягом строку дії сертифіката, згідно Закону України «Про освіту».

5.18. Педагогічні працівники закладу дошкільної освіти підлягають обов’язковій атестації, яка проводиться, як правило, один раз на п'ять років відповідно до Типового положення про атестацію педагогічних працівників України, затвердженого Міністерством освіти і науки України

5.19. У міжатестаційний період відповідно педагогічні працівники підвищують власну кваліфікацію, яка може здійснюватися за різними видами (навчання за освітньою програмою, стажування, участь у сертифікаційних програмах, тренінгах, семінарах, семінарах-практикумах, семінарах-нарадах, семінарах-тренінгах, вебінарах, майстер-класах тощо) та у різних формах (інституційна, дуальна, на робочому місці (на виробництві) тощо).

5.20.За успіхи у роботі працівникам  встановлюється  матеріальне та моральне заохочення, відповідно до чинного законодавства.

5.21.Працівники, які систематично порушують Статут, Правила внутрішнього розпорядку закладу освіти, не виконують посадових обов'язків, умов трудового договору (контракту) або за результатами атестації, не відповідають займаній посаді, звільняються з роботи відповідно до чинного законодавства.

 

VI. УПРАВЛІННЯ ЗАКЛАДОМ ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ

 6.1.Управління     закладом дошкільної освіти  здійснюється засновником в особі   управління освіти виконавчого комітету Рівненської міської ради.

6.2.Безпосереднє керівництво роботою закладу дошкільної освіти здійснює його директор, який  призначається і звільняється з посади начальником управління освіти  виконавчого комітету Рівненської міської ради з дотриманням чинного законодавства.

На посаду керівника закладу дошкільної освіти призначається особа, яка є громадянином України, має вищу освіту не нижче ступеня бакалавра, стаж педагогічної роботи не менш як три роки, а також організаторські здібності, фізичний і психічний стан якої не перешкоджає виконанню професійних обов’язків, вільно володіє державною мовою.

 6.3.Директор закладу дошкільної освіти:

- організовує роботу закладу дошкільної освіти;

відповідає за реалізацію  завдань дошкільної  освіти,   що визначені
Законом України  "Про  дошкільну  освіту"  та  забезпечення  рівня
дошкільної освіти у межах державних вимог до її змісту і обсягу;

- забезпечує організацію освітнього процесу та здійснює контроль за виконанням освітніх програм;

- здійснює керівництво і контроль за діяльністю закладу дошкільної освіти;

- є представником закладу дошкільної освіти у відносинах з державними органами місцевого самоврядування, юридичними та фізичними особами і діє без довіреності в межах повноважень, передбачених законом та установчими документами закладу;

- забезпечує функціонування внутрішньої системи забезпечення якості освіти;

-  розпоряджається в установленому  порядку майном і коштами закладу дошкільної освіти;

- відповідає за дотримання фінансової дисципліни та збереження матеріально-технічної бази закладу дошкільної освіти;

призначає на посаду та звільняє з посади працівників закладу дошкільної освіти, визначає їх функціональні обов’язки;

- видає у межах своєї компетенції накази та розпорядження, контролює
їх виконання;

- затверджує штатний розпис відповідно до Типових штатних нормативів закладів дошкільної освіти;

- контролює   організацію   харчування   і   медичного   обслуговування дітей;

- затверджує Правила внутрішнього трудового розпорядку, посадові
інструкції працівників за погодженням з профспілковим комітетом;

- забезпечує дотримання санітарно-гігієнічних, протипожежних норм і правил   техніки  безпеки,   вимог  безпечної  життєдіяльності   дітей   і працівників;

- сприяє та створює умови для діяльності органів самоврядування закладу дошкільної освіти;

- сприяє здоровому способу життя працівників закладу дошкільної освіти;

- забезпечує умови для здійснення дієвого та відкритого громадського контролю за діяльністю закладу дошкільної освіти;

контролює   відповідність   застосованих   форм,   методів   і   засобів розвитку, виховання і навчання дітей до їх вікових, психофізіологічних
особливостей, здібностей  і потреб;

- підтримує ініціативу щодо вдосконалення освітнього процесу, заохочує
творчі пошуки, дослідно-експериментальну роботу педагогів;

- організовує різні форми співпраці з батьками або особами, які їх
замінюють;

- щороку  звітує  про  навчально-виховну,  методичну,  економічну  і
фінансово-господарську діяльність закладу дошкільної освіти на загальних зборах колективу та батьків, або осіб, які їх замінюють;

- здійснює інші повноваження, передбачені законом та установчими документами закладу.

6.4.Постійно діючий колегіальний орган у закладі дошкільної освіти - педагогічна рада.

До   складу   педагогічної  ради  входять:  директор, педагогічні  працівники,  медичні  працівники, інші спеціалісти.  Можуть   входити   голови  батьківських  комітетів.

Запрошеними з правом  дорадчого  голосу можуть бути представники громадських  організацій,  педагогічні працівники закладів середньої освіти, батьки або особи, які їх замінюють.

Головою педагогічної ради є директор закладу дошкільної освіти. Педагогічна рада обирає зі свого складу секретаря на навчальний рік.

Педагогічна рада закладу дошкільної освіти:

       -  схвалює освітню програму закладу, оцінює результативність її виконання та виконання Базового компонента дошкільної освіти, хід якісного виконання програм розвитку, виховання і навчання дітей у кожній віковій групі;

      - формує систему та затверджує процедури внутрішнього забезпечення якості освіти, зокрема систему та механізми забезпечення академічної доброчесності;

      - розглядає питання вдосконалення організації освітнього процесу у закладі;

      - визначає план роботи закладу та педагогічне навантаження педагогічних працівників;

      - затверджує заходи щодо зміцнення здоров’я дітей;

     - обговорює питання підвищення кваліфікації педагогічних працівників, розвитку їхньої творчої ініціативи;

     - затверджує щорічний план підвищення кваліфікації педагогічних працівників;

      - заслуховує звіти педагогічних працівників, які проходять атестацію;

     - розглядає питання впровадження в освітній процес найкращого педагогічного досвіду та інновацій, участі в дослідницькій, експериментальній, інноваційній діяльності, співпраці з іншими закладами освіти, науковими установами, фізичними та юридичними особами, які сприяють розвитку освіти;

     - визначає шляхи співпраці закладу дошкільної освіти з сім’єю;

    - ухвалює рішення щодо відзначення, морального та матеріального заохочення здобувачів дошкільної освіти, працівників закладу та інших учасників освітнього процесу;

    - розглядає питання щодо відповідальності працівників закладу та інших учасників освітнього процесу за невиконання ними своїх обов’язків;

    - має право ініціювати проведення позапланового інституційного аудиту закладу та проведення громадської акредитації закладу;

    - розглядає інші питання, віднесені законом та/або установчими документами закладу до її повноважень.

Рішення педагогічної ради закладу дошкільної освіти вводяться в дію рішеннями керівника закладу.

6.5. У закладі дошкільної освіти можуть діяти:

- органи самоврядування працівників закладу дошкільної освіти;

- органи батьківського самоврядування;

- інші органи громадського самоврядування учасників освітнього процесу.

6.6. Вищим колегіальним органом громадського самоврядування закладу дошкільної освіти є загальні збори (конференція) колективу закладу дошкільної освіти, які скликаються не рідше одного разу на рік.

Рішення   загальних   зборів  приймаються  простою  більшістю голосів від загальної кількості присутніх.

   Загальні збори (конференція) :

- заслуховують звіти керівника закладу дошкільної освіти з питань статутної діяльності та дають оцінку його професійно-педагогічної діяльності;

- розглядають питання освітньої, методичної, економічної і фінансово-господарської діяльності закладу дошкільної освіти;

-  обирають  раду    закладу освіти,  її  членів  і  голову, встановлюють терміни її повноважень;

- затверджують основні напрями вдосконалення роботи і розвитку закладу дошкільної освіти;

В закладі можуть діяти батьківські комітети.

6.7. Повноваження, відповідальність, засади формування та діяльності органів громадського самоврядування визначаються спеціальними законами та установчими документами закладу дошкільної освіти.

6.8. У закладі створюється наглядова (піклувальна) рада за рішенням засновника відповідно до спеціальних  законів. Порядок формування наглядової (піклувальної) ради, її відповідальність, перелік і строк повноважень, а також порядок її діяльності визначаються спеціальними законами та установчими документами закладу дошкільної освіти.

 

VІІ. ОРГАНІЗАЦІЯ ХАРЧУВАННЯ ДІТЕЙ У ЗАКЛАДІ   ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ

7.1.Заклад дошкільної освіти забезпечує збалансоване харчування дітей, необхідне для їх нормального росту і розвитку із дотриманням натурального набору продуктів, визначених спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади у галузі охорони здоров’я спільно з спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади у галузі освіти і науки за погодженням з спеціально уповноваженим органом виконавчої влади у галузі фінансів.

7.2. У закладі дошкільної освіти встановлено 4-и разове харчування.

7.3. Організація та відповідальність за харчування дітей у закладі дошкільної освіти покладаються на Рівненську міську раду, управління освіти виконавчого комітету Рівненської міської ради, а також на директора  закладу дошкільної освіти.

7.4.Контроль і державний нагляд за якістю харчування у закладі дошкільної освіти покладаються на Рівненську міську раду, відповідні органи управління охорони здоров’я та управління освіти виконавчого комітету Рівненської міської ради.

7.5. Контроль   за   організацією   та   якістю   харчування, закладкою продуктів харчування,  кулінарною обробкою, виходом страв, смаковими якостями їжі, санітарним станом харчоблоку, правильністю   зберігання,   дотриманням   термінів реалізації  продуктів  покладається  на  медичних  працівників, директора закладу дошкільної освіти та громадську раду контролю за харчуванням.

7.6 Батьки або особи, які їх замінюють, вносять плату за харчування дітей у закладі дошкільної освіти у розмірах, визначених  органами  місцевого самоврядування або  відповідними органами управління.

Пільгові умови оплати харчування дітей у закладі дошкільної освіти для багатодітних та малозабезпечених сімей та інших категорій, які потребують соціальної підтримки, надаються за рішенням органу місцевого самоврядування за рахунок коштів місцевого бюджету.

7.7. Порядок встановлення плати за харчування дитини у державному та комунальному закладі визначається Кабінетом Міністрів України.

 

VIІІ. МЕДИЧНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ ДІТЕЙ У  ЗАКЛАДІ ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ

8.1. Медичне обслуговування дітей закладу дошкільної освіти здійснюється на безоплатній основі медичними працівниками, які входять до штату закладу або відповідних закладів охорони здоров’я, у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України.

8.2. До основних обов'язків медичних працівників закладу дошкільної освіти  належать:

 - моніторинг стану здоров'я, фізичного та нервово - психічного розвитку дітей, надання їм невідкладної медичної допомоги;

 - організація і проведення медичних оглядів, у тому числі, поглиблених, профілактичних та лікувально-оздоровчих заходів, оцінка їх ефективності;

- здійснення контролю за організацією та якістю харчування,  дотриманням раціонального режиму навчально-виховної діяльності, навчального навантаження;

- медичний контроль за виконанням санітарно-гігієнічного та протиепідемічного режиму;

-  проведення санітарно-просвітницької роботи серед дітей, батьків або осіб, які їх замінюють, та працівників закладу.

 - дотримання  комплексного плану оздоровлення  дітей .

8.3. Додаткові медичні  послуги вводяться лише за згодою батьків дитини або осіб, які їх замінюють, за рахунок коштів батьків або осіб, які їх замінюють, фізичних та юридичних осіб на основі угоди між батьками або особами, які їх замінюють, та закладом освіти згідно чинного законодавства.

8.4.Заклад дошкільної освіти надає приміщення і забезпечує  належні умови    для    роботи медичного персоналу та проведення лікувально-профілактичних заходів.

8.5. Органи охорони здоров’я, заклади охорони здоров’я разом з органами управління освітою здійснюють контроль за дотриманням санітарного законодавства у закладах дошкільної освіти, щорічно забезпечують  безоплатний медичний огляд дітей, моніторинг і корекцію стану їх здоров’я, несуть відповідальність за додержання санітарно-гігієнічних норм, проведення лікувально-профілактичних заходів у закладах дошкільної освіти незалежно від підпорядкування, типу і форм власності.      

 

IX. МАЙНО ЗАКЛАДУ ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ

9.1. Майно закладу дошкільної освіти становлять основні фонди, а також інші цінності, вартість та структура яких відображається у балансі.

9.2.Майно закладу дошкільної освіти є комунальною власністю і належить йому на правах оперативного управління.

9.3.Матеріально-технічна база закладу дошкільної освіти  включає будівлі, споруди, земельну ділянку, комунікації, інвентар, обладнання, транспортні засоби, інші матеріальні цінності, вартість яких відображено у    балансі закладу дошкільної освіти.

9.4.Вимоги до матеріально-технічної бази закладу дошкільної освіти визначаються  відповідними   будівельними та санітарно-гігієнічними нормами і правилами, а також Типовим переліком обов'язкового обладнання закладу дошкільної освіти, навчально-наочних посібників, іграшок, навчально-методичної, художньої та іншої літератури.

9.5.Будівлі, споруди, устаткування та інше майно, що належить до основних засобів закладу дошкільної освіти, не може бути предметом застави, на нього не може бути накладене стягнення.

9.6.Збитки, завдані закладу дошкільної освіти, в результаті порушення майнових прав, громадянами, юридичними особами і державними органами, відшкодовуються закладові за рішенням суду.

9.7.Управління освіти здійснює контроль за ефективністю використання та збереження закріпленого за закладом дошкільної освіти комунального майна, правомочністю дій стосовно комунальної власності та веденням фінансово-господарської діяльності відповідно до чинного законодавства.

 

X. ФІНАНСОВО-ГОСПОДАРСЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ ЗАКЛАДУДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ

10.1. Фінансово-господарська діяльність закладу дошкільної освіти здійснюється відповідно до Законів України "Про освіту", "Про дошкільну освіту", законів про бюджет, власність, місцеве самоврядування та інших нормативно-правових актів.

10.2. Утримання та розвиток матеріально-технічної бази закладу дошкільної освіти фінансуються за рахунок коштів засновника.

10.3. Джерелами фінансування закладу дошкільної освіти можуть бути кошти: державного та місцевих бюджетів;

-  батьків або осіб, які їх замінюють;

- добровільні пожертвування і цільові внески фізичних і юридичних осіб;

- кошти від надання додаткових освітніх платних послуг.

- інші надходження, не заборонені законодавством України;

10.4. Заклад дошкільної освіти може надавати додаткові освітні платні послуги та інші послуги, перелік яких затверджує Кабінет Міністрів України.

Засновник закладу дошкільної освіти має право затверджувати переліки платних освітніх та інших послуг, що не увійшли до переліку, затвердженого Кабінетом Міністрів України.

10.5. Порядок діловодства і бухгалтерського обліку в закладі дошкільної освіти визначається керівником закладу відповідно до законодавства. За рішенням керівника закладу освіти бухгалтерський облік може здійснюватися самостійно або через централізовану бухгалтерію.

10.6. Заклад дошкільної освіти самостійно визначає потребу у матеріальних ресурсах і продуктах харчування, одержує їх на договірних основах, згідно з нормами, визначеними МОЗ України.

10.7. Штатні розписи закладу дошкільної освіти встановлюються управлінням освіти виконавчого комітету Рівненської міської ради на основі Типових штатних нормативів закладів дошкільної освіти, затверджених центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері освіти за погодженням з центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну фінансову політику.

        10.8. Заклад дошкільної освіти має право за рахунок власних надходжень та інших джерел, не заборонених законодавством, встановлювати педагогічним працівникам  надбавки, доплати, премії та інші види заохочень.

        10.9.Керівник закладу дошкільної освіти відповідно до законодавства, установчих  документів та колективного договору має право встановлювати педагогічним працівникам доплати, надбавки, премії за використання в освітньому процесі  сучасних технологій, реалізацію інноваційних проектів тощо.                                                                                                                                                     

XI. КОНТРОЛЬ ЗА ДІЯЛЬНІСТЮ ЗАКЛАДУ ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ

11.1. Державний нагляд (контроль) за діяльністю закладу здійснюється  центральним органом виконавчої влади із забезпечення якості освіти та її територіальними органами відповідно до Закону України «Про освіту».

Інституційний аудит включає планову перевірку дотримання ліцензійних умов.

Інституційний аудит може бути проведений за ініціативою засновника, керівника, колегіального органу управління або піклувальної ради закладу дошкільної освіти у випадках передбачених чинним законодавством.

11.2.Заклад освіти підпорядкований і підзвітний управлінню освіти виконавчого комітету Рівненської міської ради.

11.3.Безпосередньо в закладі дошкільної освіти громадський нагляд (контроль) може проводитися виключно з дозволу керівника закладу дошкільної освіти, крім випадків, встановлених законодавством.

11.4. Громадський нагляд (контроль) за освітньою діяльністю закладу дошкільної освіти здійснюється суб’єктами громадського нагляду (контролю) відповідно до Закону України «Про освіту».

 

ХІІ. РЕОРГАНІЗАЦІЯ, ЛІКВІДАЦІЯ ТА ПЕРЕПРОФІЛЮВАННЯ  ЗАКЛАДУ ДОШКІЛЬНОЇ   ОСВІТИ

12.1. Рішення   про реорганізацію, ліквідацію  чи перепрофілювання  закладу дошкільної освіти приймається засновником закладу відповідно до діючого законодавства України.

12.2.Ліквідація проводиться ліквідаційною комісією, призначеною наказом засновника, а   у   випадках   ліквідації   за   рішенням   господарського   суду - ліквідаційною комісією, призначеною цим  органом.

12.3. З моменту призначення ліквідаційної комісії до неї переходять повноваження з управління справами закладу дошкільної освіти. Ліквідаційна комісія складає баланс і подає його засновнику.

12.4.У разі ліквідації закладу дошкільної освіти вивільнені приміщення використовуються виключно для роботи з дітьми. Майно, яке є комунальною власністю (земельні ділянки, будівлі, споруди, обладнання, тощо), придбання чи відокремлення якого призначене для здобуття дітьми дошкільної освіти, використовується виключно для роботи з дітьми.

12.5. При ліквідації, реорганізації чи перепрофілюванні закладу дошкільної освіти звільненим працівникам гарантується додержання їх прав та інтересів згідно з трудовим законодавством України.

12.6.Заклад дошкільної освіти вважається ліквідованим, реорганізованим чи перепрофільованим з моменту внесення про це запису до Єдиного державного реєстру

Перелік комунальних закладів області  щодо отримання ліцензій на освітню діяльність без проходження процедури ліцензування

1 2 3 4 5 6
9. Комунальний заклад «Дошкільний навчальний заклад ясла-садок компен­суючого типу (санаторний для дітей з ранніми проявами туберкульозної інфек­ції) № 16» Рівненської міської ради 25315383 33028, Рівненська обл., м. Рівне, вул. Гоголя, 12 Дошкільна 190
10. Дошкільний навчальний заклад ясла- садок № 22 інтелектуального напрямку Рівненської міської ради 35899048 33014, Рівненська обл., м. Рівне, вул. Княгині Ольги, 12 А Дошкільна 75
11. Дошкільний навчальний заклад ясла- садок № 23 25315897 33013, Рівненська обл., м. Рівне, вул. Кавказька, 10 Дошкільна 140
12. Дошкільний навчальний заклад (ясла- садок) № 27 компенсуючого типу (для ослаблених та часто хворіючих дітей) 25315443 33014, Рівненська обл., м. Рівне, вул. Княгині Ольги, 14 В Дошкільна 195
13. Дошкільний навчальний заклад № 28 Рівненської міської ради 35658631 33018, Рівненська обл., м. Рівне, вул. Відінська, 46 Дошкільна 280
14. Дошкільний навчальний заклад ясла- садок № 29 25317092 33018, Рівненська обл., м. Рівне, вул. Відінська, 31 А        Дошкільна 280
15. Дошкільний навчальний заклад комбіно­ваного типу ясла-садок № 31 25317399 33028, Рівненська обл., м. Рівне, вул. Шкільна, 10 Дошкільна 280
16. Дошкільний навчальний заклад № 32 Рівненської міської ради 25315466 33022, Рівненська обл., м. Рівне, вул. Гагарі на, 61 А Дошкільна 280
17. Дошкільний навчальний заклад ясла- садок № 33 25316193 33024, Рівненська обл., м. Рівне, вул. Корольова, 4 А Дошкільна 280
18. Дошкільний навчальний заклад ясла- садок компенсуючого типу № 35 для дітей з вадами зору 24177134 33022, Рівненська обл., м. Рівне, вул. Гагаріна, 73 Дошкільна 240
19. Дошкільний навчальний заклад ясла- садок № 3 8 25315880 33027, Рівненська обл., м. Рівне, вул. Київська, 12 Б Дошкільна 280
20.

Дошкільний навчальний заклад (ясла- садок) компенсуючого типу (санаторний)

№ 39

33082195 33024, Рівненська обл., м. Рівне, вул. Макарова, 40 А Дошкільна 280
21. Дошкільний навчальний заклад ясла- садок компенсуючого типу (санаторний для дітей з неспецифічними захворюван­нями органів дихання) № 40 25317436 33024, Рівненська обл., м. Рівне, вул. Вербова, 6 Дошкільна 240

                                      

УКРАЇНА

РІВНЕНСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ
голови обласної державної адміністрації

«23 серпня»      —2818 року                                     №568

Про ліцензування освітніх закладів

області у сфері дошкільної, початкової, базової, повної загальної середньої освіти

Відповідно до Законів України «Про місцеві державні адміністрації».

«Про освіту», «Про ліцензування видів господарської діяльності», постанов Кабінету Міністрів України від 05 серпня 2015 року №609 «Про затвердження переліку органів ліцензування та визнання такими, що втратили чинність, деяких постанов Кабінету Міністрів України» (із змінами), від 30 грудня 2015 року №1187 «Про затвердження Ліцензійних умов провадження освітньої діяльності» (із змінами):

Затвердити перелік комунальних навчальних закладів області щодо

отримання ліцензій на освітню діяльність без проходження процедури ліцензування, що додається.

   2.Управлінню освіти і науки облдержадміністрації забезпечити в установленому порядку інформування закладів освіти області про отримання ліцензії.

3. Контроль на виконання розпорядження покласти на заступника голови обласної держадміністрації Богатирчук-Кривко С.К.
О.МУЛЯРЕНКО


Структура та органи управління закладу дошкільної освіти

ЗАСНОВНИК-Управління освіти  виконавчого комітету Рівненської міської ради

Керівник закладу дошкільної освіти

Колегіальний орган  управління закладу освіти-педагогічна рада

Вищим колегіальним органом громадського самоврядування  закладу дошкільної освіти є загальні збори (конференція),колектив ЗДО

Органи самоврядування  працівників 

Органи батьківського самоврядування (батьківський комітет)

Наглядова рада ЗДО

Кадровий склад педагогічного персоналу

1.Адміністративний персонал:

1.1. Директор

1.2.Завідувач господарства.

2.Педагогічні працівники:22

 

3.Обслуговуючий  та інший персонал:35

 

Освітні   програми, що реалізуються в закладі у

2021-2022 н.р.

 

 

 

Реалізація змісту освітнього процесу в ЗДО №27 здійснюється відповідно до чинних комплексних та парціальних програм, рекомендованих (схвалених) МОН України

 

Комплексні:

1.Базовий компонент дошкільної освіти

2. Програма розвитку дитини дошкільного віку «Українське дошкілля» ( автор О.І. Білан за редакцією О.В.Низовської – Тернопіль: Мандрівець, 2017р.; рекомендована лист МОН від 23.05.2017 р. №1/11-4988)

Парціальні програми:

1. Про себе треба знати, про себе треба дбати. Парціальна програма з основ здоров!я та безпеки життєдіяльності дітей дошкільного віку. Лохвицька Л.В. Лист ІІТЗО від 04.12.2018 №22.1/12-Г-1049.

2.Україна – моя Батьківщина. Програма національно-патріотичного виховання дітей дошкільного віку (автори – Кичата І. І., Каплуновська О. М., Палець Ю.М.; за наукового редагування Рейпольської О. Д.); лист ІМЗО від 25.03.2016 №2.1/12-Г-85.

3. Дошкільникам освіта для сталого розвитку. Парціальна програма для закладів дошкільної освіти Паметун О.І.,Гавриш Н.В. Лист ІМЗО від 12.02.2019р. №22.1/12-Г-46 4.Казкова фізкультура. Парціальна програма з фізичного виховання дітей раннього та дошкільного віку. Єфименко М.М. Лист ІІТЗО від 09.07.2019 №22.1/12-Г-627

5.Граючись вчимося. Англійська мова. Автор Гунько С., Гусак Л.; лист ІМЗО від 01.11.2017 р. №21 1/12 – Г-727

6. Дитяча хореографія. . Програма хореографічної діяльності від 3-х до 7-ми років. Навчально-методичний посібник(автор- Шевчук А.С.); лист ІМЗО від 18.05.2020 №2 2.1.1/12-Г-282.

7. Програма з народознавства для дітей старшого дошкільного віку «Рівнензнавство». Схвалено науково- методичною радою КУ «Рівненський міський методичний кабінет» Протокол №2 від 30.09.2019р.

8. STREAM- освіта, або Стежинки у Всесвіт. Альтернативна програма формування культури інженерного мислення в дітей передшкільного віку(наук керівник Крутій К.Л.); лист ІМЗО від 41.07.2020 №22.1/12-Г-274.

9. Музично-казкові намистинки : оздоровчо - освітня робота з дітьми четвертого року життя  (автори-  Трофімченко І.Є.,Малашевська І. А. та інші); лист ІМЗО від 31.01.2016 №2.1/12-Г-795.

10 .Безмежний світ гри в LEGO. Програма розвитку дітей від 2 до 6 років та методичні рекомендації.(автори- Рома О.Ю.,Борук О.П., Близнюк В.Ю., Гонгало В.Л., Косенко Ю.В.); лист ІМЗО від 28.12.2015 №2.1/12-Г-150.

 

Освітні компоненти програми розвитку дитини дошкільного віку «Українське дошкілля»

Структуру програми визначають освітні лінії. У змісті програми виокремлюють розділи за віковою періодизацією: ранній вік (третій рік життя), молодший дошкільний вік (четвертий рік життя), середній дошкільний вік (п’ятий рік життя), старший дошкільний вік (шостий рік життя), в яких подані стислі психологічні характеристики дітей, завдання розвитку, зміст і форми освітнього про­цесу з кожного змістового компонента. Кожна освітня лінія програми завершується показниками компетентності дитини.

Багато уваги у програмі відведено освітній лінії “Особистість дити­ни”. У ній виокремлено завдання щодо формування потреби у здоровому способі життя, виховання ставлення до здоров’я як до цінності, розви­ток рухової активності дитини.

Програма “Українське дошкілля” включає завдання з ознайомлення дошкільників із пожежною безпекою, правилами дорожнього руху, безпекою в побуті, поведінкою з незнайомими людьми, безпекою на природі.

Освітня лінія “Дитина в соціумі” представлена розділами: “Фор­мування основ духовно-моральних якостей”, “Народознавство”, а у се­редньому та старшому дошкільному віці також додано розділ “Основи правової культури”.

Програма “Українське дошкілля” орієнтує на розширення кола уяв­лень дітей про культуру, традиції українського народу. Підрозділ “На­родознавство” включає ознайомлення дітей із сімейними та родинними традиціями, українською оселею, рідним краєм, народним одягом, українською народною іграшкою, календарно-обрядовими святами, зви­чаями і традиціями, національною кухнею та народними ремеслами. Такий аспект роботи введений для пізнавального розвитку, збагачення знань дітей про історичні пам’ятки, формування стійкого інтересу до на­родознавчого матеріалу свого регіону, бажання пізнати його ближче.

Зміст освітньої лінії “Дитина у природному довкіллі” спрямований на збагачення уявлень про світ природи, формування екологічної куль­тури дошкільника. Неабияку увагу приділено розкриттю особливостей природи.

Освітня лінія “Дитина у світі культури” представлена двома розді­лами: “Предметний світ” та “Світ мистецтва”.

Підрозділ “Предметно-практична діяльність” включає трудову діяль­ність, а в середньому та старшому дошкільному віці ще основи економіч­ної культури.

Розділ “Світ мистецтва” включає такі види дитячої художньої діяльності: літературна, музична, театральна, образотворча. Викори­стовуючи такий великий спектр діяльності з дітьми, вихователь має змогу збагачувати духовний світ дитини, розвивати уяву, почуття. Програма передбачає збагачення образотворчої діяльності дітей (малю­вання, аплікація, ліплення) через використання виробів декоративно- ужиткового мистецтва України та різних інноваційних технік малюван­ня й аплікації.

Враховуючи те, що провідною діяльністю дітей дошкільного віку є гра, у програмі виокремлено освітню лінію “Гра дитини”. У ній розгляну­то такі види ігор, як: рольові, конструкторсько-будівельні, дидактичні, народні, рухливі, настільно-друковані, театралізовані та ігри на розви­ток креативності. Особливо багата тематика народних ігор. Також подано орієнтовну тематику кожного виду ігор.

Освітня лінія “Дитина в сенсорно-пізнавальному просторі” побудова­на за напрямами “Сенсорні еталони”; “Елементарні математичні уявлен­ня”. Діти старшого дошкільного віку розв’язують нескладні завдання з народної математики.

Запорукою якісної освіти є мовленнєвий розвиток дошкільника. Тому в освітній лінії “Мовлення дитини” уточнено й конкретизовано завдання з формування правильної звуковимови, збагачення та активізації лексич­ного запасу, оволодіння граматично-правильним мовленням, зв’язним мовленням. Уведено напрям роботи “Мовленнєвий етикет”. У програмі одним зі складників мовленнєвого розвитку є завдання з підготовки дітей до навчання елементів грамоти та підготовки руки до письма. Осо­бливий акцент зроблено на завдання мовленнєвого розвитку дітей стар­шого дошкільного віку, враховуючи обов’язковість дошкільної освіти з п’ятирічного віку.

Показники компетентності, якими закінчується кожна освітня лінія програми, вихователь може використати для визначення рівня розвитку дитини в кінці навчального року.

У додатках програми подано орієнтовний перелік музичного репертуару та художньої літератури. Враховуючи те, що форми та напрямки роботи з батьками стосуються усіх вікових груп, розділ “Співпраця із сім’єю” винесений в додатки.

Програму можна використовувати також для роботи  в дошкільних навчальних закладах із короткотривалим режимом пере­бування, загальноосвітніх, позашкільних навчальних закладах, цен­трах розвитку тощо.

Територія обслуговуваня закріплена за ЗДО 

Відповідно до Закону України "Про дошкільну освіту":

Розділ ІІ. Навчальні заклади  системи дошкільної освіти , їх повноваження 

статті 1.1.Заклад дошкільної освіти  та його повноваження

п.2.Заклад дошкільної освіти:

-задовольняє потреби громадян відповідної території в здобутті дошкільної освіти

Заклад дошкільної освіти(ясла-садок) компенсуючого типу(санаторний) № 27 Рівненської міської ради задовольняє потреби громадян території м.Рівне у здобутті дошкільної освіти.

Ліцензований обсяг  та фактична кількість осіб,які навчаються у закладі дошкільної освіти

Ліцензований обсяг-195 дітей, фактична кількість-183 дитини:

-групи дошкільного віку-163 дитини;

-група переддошкільного віку-20 дітей

Мова та вакансії - вакансії станом на 01.09.2021 відсутні;

                                            -мова  освітнього процесу -українська

Матеріально-технічне забезпечення

Матеріально-технічне забезпечення закладу здійснюється відповідно до Закону України "Про дошкільну освіту", Примірного переліку ігрового та навчально-дидактичного обладнання для закладів дошкільної освіти, затвердженого наказом МОН України від 19.12.2017 року №1633, Державних санітарних норм та правил «Влаштування, обладнання, утримання дошкільних навчальних закладів та організації життєдіяльності дітей», затвердженого наказом МОЗ України від 1.08. 2013р №678.

Заклад дошкільної освіти (ясла-садок) № 27 компенсуючого типу розташований у двоповерховій будівлі із загальною площею 1175,5 м.кв., проектна потужність закладу складає 195 дітей. Територія закладу  складає 0,9058 га, наявний державний акт на право постійного користування. Заклад має огорожу по всьому периметру. На території закладу розташовано 8 окремих прогулянкових ігрових майданчиків на  яких встановлені павільйони, пісочниці, ігрове, спортивне обладнання. Щороку майданчики поповнюються новим ігровим обладнанням. На території закладу розміщений міні-стадіон для фізкультурних занять  з необхідним спортивним обладнанням.

На території закладу відокремлено господарську зону, облаштовано дитячі городні ділянки, естетично оформлені квітники є куточок лісу та саду.  

Будівля закладу знаходиться у належному стані, у закладі функціонує 8 груп (1 група раннього віку, 7 груп передшкільного віку), музична, фізкультурна зали, сенсорна кімната, методичний, психологічний кабінет, кабінет гурткової роботи та музкерівників , медичний, фізіотерапевтичний кабінети, ізолятор, пральня, харчоблок, кабінети завідувача, завгоспа, діловода, кастелянки , комірника, які забезпечені необхідним обладнанням. Всі приміщення закладу ізольовані і відповідають вимогам Санітарного регламенту. Щороку проводиться поточний і капітальний ремонт усіх приміщень, ігрових майданчиків, ревізія і ремонт системи теплопостачання,  вентиляційних та каналізаційних систем, систем водопостачання, заміна і ремонт технологічного обладнання. В закладі зроблено капітальний ремонт загальних коридорів, сходинкових маршів, музичної та фізкультурної зали, сенсорної кімнати, пральні, приміщень для миття посуду із заміною кухонних меблів, туалетних кімнат з заміною труб холодного, гарячого водопостачання та сантехнічного обладнання в усіх вікових групах, замінено в приміщенні всі внутрішні двері , вікна та двері на пластикові(40%). Зроблено капітальний ремонт центрального входу в ЗДО. Для обслуговуючого персоналу облаштовано сучасну гігієнічну кімнату із душем. В підвальному приміщенні повністю замінено системи водопостачання та водовідведення.

У будівлі ЗДО встановлено лічильники обліку теплової та електричної енергії, холодної води, працює котельня для підігріву води, де знімаються показники використання газу.

У закладі достатня кількість вогнегасників, 2 пожежних крани з рукавами. На території закладу знаходиться пожежний гідрант, пожежний щит, протипожежний інвентар.

В закладі освіти наявний медичний кабінет, ізолятор, який забезпечений необхідним обладнанням на 82% та медикаментами на 100% , що дозволяє виконувати медичне обслуговування дітей на належному рівні. Для надання невідкладної допомоги укомплектована аптечка невідкладної допомоги згідно наказом МОЗ та МОН України «Про вдосконалення організації медичного обслуговування дітей в ДНЗ».

Харчоблок забезпечений необхідним технологічним обладнанням, посудом та відповідає санітарно-гігієнічним вимогам. Придбано електроплиту -2013р, електрожаровню-2014р, холодильники, сучасні мийки- 2018р, кухонні меблі-2015р.

Приміщення пральні обладнане двома сучасними пральними  машинками-автоматами та однією технічною пральною машиною,  центрифугою, прасками, працює сушка для білизни. Чиста білизна зберігається в шафах в кабінеті костеляни. Достатня кількість м’якого інвентарю: постільної білизни, рушників, серветок, покривал, спецодягу;  в ігрові куточки  та роздягальні  для зручності дітей придбані нові килими. Придбано на 3 групи нові одіяла.

ЗДО на 100% забезпечений необхідними навчальними виданнями, комплексними та парціальними освітніми програмами, навчально-методичними посібниками, робочими зошитами, альбомами, художньою літературою, педагогічною пресою.

Єстетично оформлені сучасними роботами сходинкові марші.

Виготовлені нові інформаційні стенди для батьків та дітей у роздягальнях та коридорах:

- Подорожуємо рідним містом.

- Знай свої права дитино.

- Дії у надзвичайних ситуаціях.

- Увага! Пожежа!

- Профспілковий вісник.

В закладі облаштоване та естетично оформлене місце для тематичних та сезонних виставок дитячих робіт виконаних спільно з батьками, які вражають оригінальністю задуму та соєю креативністю. Психологічний та фізіотерапевтичний кабінет в 2018р поповнився новими меблями.

Для реалізації завдань формування життєвої компетентності дітей приміщення кожної вікової групи обладнані центрами  ігрової,  рухової, образотворчої,  музичної,  театралізованої діяльності,  природничі, етнографічні центри,  центр розвивальних  ігор, національно-патріотичні куточки, куточки книги,  куточки відпочинку,  куточки чергових,  естетично оформлені батьківські куточки,  папки-пересувки з   рекомендаціями відповідно  до вікових особливостей  дітей, поради психолога, які постійно збагачуються та оновлюються.

Моніторинг розвивального предметно- ігрового середовища вказує на те, що заклад забезпечений навчально - наочними посібниками із різних розділів програми та іграшками на 92%. Аналіз ігрового середовища груп свідчить про те, що воно збагачується за рахунок не лише кількісного накопичення, а й через покращення якісних параметрів: естетики, гігієни, мобільності, динамічності, виготовлення сучасних дитячих меблів для ігрових центрів.

Педагоги  закладу мають можливість користуватися сучасними технічними засобами навчання: ноутбуками з підключенням до інтернет мережі, магнітофонами,  ксероксами, смартфонами, фотоаппаратом.

Музична зала оснащена сучасною музичною апаратурою, записами, необхідним обладнанням для організації занять, свят та розваг на 85% . Моніторинг оснащення фізкультурної зали складає 78% і збільшується за рахунок виготовлення нестандартних посібників і придбання спортивних атрибутів.            

В кожній віковій групі створені куточки рухової активності які сприяють фізичному розвитку дітей. Середій показник забезпечення центрів рухової активності становить -94%.

В закладі обладнана сенсорна кімната сухим басейном, нетрадиційним фізкультурним обладнаням, картинами для проведення сеансів кольоротерапії. – яка сприяє нормалізації психічного та емоційного стану дошкільника, зняттю тривожності, а також активізації мозкової діяльності як у дітей так і в дорослих. В такій кімнаті діти почувають себе в цілковитій безпеці, комфорті, загадковості. Слід зазначити, що оформлення інтер’єру, кольорова гама ,обладнання підбиралися з урахуванням їх психотерапевтичного впливу на здоров’я дітей.                                    

                 В закладі створено здоров’язбережувальне середовище:

працює фізіотерапевтичний кабінет де кожна група два рази в рік проходить курс профілактичного оздоровлення, що включає в себе:                                                                    

 • - профілактичний масаж в супроводі релаксуючої музики.
 • -сиглентно- киснева терапія
 • - полівітаміни (ревіт) і фіточаї
 • - аромотерапія
 • - кольоро і звукотерапія за допомогою апарата «Релаксатор»      
 • - сольова лампа
 • - полоскання ротової порожнини відварами трав, йодо - сольовим   розчином
 • - вживання дріжджових напоїв.

За призначенням лікаря проводяться:

 • інгаляції
 • Біотрон
 • Лікувальний масаж
 • Уфо
 • Парафінолікувальні аплікації                                

Матеріально-технічне забезпечення освітньої діяльності закладу на достатньому рівні. Фінансово-господарська діяльність ЗДО здійснюється відповідно до законодавчих та інших нормативно-правових актів на основі  кошторису, який складається і затверджується відповідно до законодавства. Джерелами фінансування закладу дошкільної освіти є кошти: міського бюджету, у розмірі передбаченому нормативами фінансування, батьків або осіб, які їх заміняють, добровільні пожертвування і цільові внески фізичних і юридичних осіб або інші кошти, не заборонені законодавством.  Бюджетні кошти та спонсорські надходження використовуються за призначенням.

Отже, адміністрація і колектив та батьки закладу дбають не тільки про виховання та навчання дітей, а й   активно залучають бюджетні, спонсорські і батьківські кошти для зміцнення матеріальної бази закладу освіти.