Освітні програми, що реалізуються в ЗДО №27 на 2020-2021н.р. Комплексні програми: • Комплексна освітня програма розвитку дитини дошкільного віку «Українське дошкілля», рекомендована МОН України (лист Міністерства освіти і науки України від 23.05.2017 р.№1/11-4988/О.І.Білан за редакцією О.В. Низковської) Парціальні програми: • Парціальна програма «Україна — моя Батьківщина» програма національно-патріотичного виховання дітей дошкільного віку. 2016 р. Автори: О.М.Каплуновська, І.І. Кичата. • «Граючись вчимося. Англійська мова», програма для дітей старшого дошкільного віку, (авт.Гунько С., Гусак Л., Лещенко) • «Англійська мова для дітей дошкільного віку», програма та методичні рекомендації (заг. ред. Низковська О. В., авт.: Кулікова І. А., ШкварінаТ. М.) • «Радість творчості», програма художньо-естетичного розвитку дітей раннього та дошкільного віку (Борщ Р. М., Самойлик Д. В.). • «Грайлик», програма з організації театралізованої діяльності в дошкільному навчальному закладі (авт.: Березіна О. М., Гніровська О. З., Линник Т. А.). • «Казкова фізкультура», програма з фізичного виховання дітей раннього та дошкільного віку (авт.: Єфименко М. М.) ОСВІТНЯ ПРОГРАМА ЗАКЛАДУ ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ (ЯСЕЛ-САДКА) КОМПЕНСУЮЧОГО ТИПУ №27 На 2020/2021 н.р Організація освітньої діяльності в ЗДО у 2020/2021 навчальному році здійснюється відповідно до статті 33 ЗУ «Про освіту», де передбачено що «освітні програми розробляються закладами освіти, науковими установами, іншими суб’єктами освітньої діяльності та затверджуються відповідно до цього Закону та спеціальних законів»; ст.23 ЗУ «Про дошкільну освіту», де регламентовано, що «освітня програма – це єдиний комплекс освітніх компонентів, спланованих і організованих закладом дошкільної освіти для досягнення вихованцями результатів навчання (набуття компетентностей), визначених Базовим компонентом дошкільної освіти»; а також Указом Президента України від 13.10.2015,, №580/2015 «Про стратегію національно-патріотичного виховання дітей та молоді на 2016-2020 роки», Концепції національно-патріотичного виховання дітей та молоді (затверджено наказом МОН України від 16.06.2015 №641), Положення про дошкільний навчальний заклад (затверджено постановою КМУ від 20.03.2003 №305), Санітарного регламенту для дошкільних навчальних закладів (затверджено МОЗ України від 24.03.2016 №234), гранично допустимого навантаження на дитину у ДНЗ різних типів та форм власності (затверджено наказом МОН України від 20.04.2015 №446) та інших нормативно-правових актів. Відповідно до вирішення ключових завдань у 2020/2021 навчальному році, освітню програму діяльності закладу дошкільної освіти буде зорієнтовано на цінності та інтереси дитини, урахування вікових можливостей, збереження дитячої субкультури, взаємозв’язок усіх сторін її життя. Мета освітньої програми – реалізація комплексу розвивальних, виховних, освітніх функцій та змістовних напрямів організації життєдіяльності в межах вікової компетентності дітей від 3 до 6(7) років із поступовим ускладненням змістовної наповнюваності на кожному віковому етапі. Структура програми – визначення освітніх ліній відповідно до Базового компонента дошкільної освіти, визначення загального обсягу навантаження на кожний вік дитини: молодший вік (четвертий рік життя), середній вік (п’ятий рік життя), старший дошкільний вік (шостий рік життя). Кожна освітня лінія програми завершується показниками компетентності. У освітньо-виховному процесі закладу реалізується зміст інваріантної та варіативної складової Базового компоненту дошкільної освіти за комплексними та парціальними програмами. Зміст інваріантної складової забезпечується через чинну Програму розвитку дитини дошкільного віку «Українське дошкілля» Білан О.І., Максименко О.Л., Возна Л.М. та ін.. Завдання освітніх ліній Базового компонента реалізуються через різні форми організації життєдіяльності дошкільників. Основними формами організованої освітньої діяльності дошкільників є заняття різних типів, організовані ігри різних видів, спостереження, прогулянки, дослідно-експериментальна діяльність. Зайнятість дітей за цими формами рівномірно розподіляється протягом їх перебування в закладі з урахуванням віку, працездатності в різний час, можливості поєднання з іншими видами діяльності відповідно до дидактичних завдань. Педагог самостійно обирає тип заняття, варіює його зміст, форми та методи роботи, коригує запланований освітній процес, відповідно до особливостей сприймання дітей, непередбачених умов, рівня пізнавальної активності дітей протягом організованих форм роботи. Розподіл занять на тиждень в організованих видах діяльності укладається за змістовними освітніми лініями відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України 20.04.2015 №446 «Про затвердження гранично допустимого навантаження на дитину у дошкільних навчальних закладах різних типів та форми власності». Кількість занять інваріантної складової повністю відповідає вимогам наказу. Види діяльності плануються за освітніми лініями: • Освітня лінія «Особистість дитини» реалізується через розділи програми «Українське дошкілля» – «Фізичний розвиток»; «Безпека життєдіяльності»; «Здоров’я та хвороби»; «Гігієна життєдіяльності»; «Рухова активність та саморегуляція » • Освітня лінія «Дитина в соціумі» реалізується через розділи програми «Українське дошкілля» – «Формування основ духовно-моральних якостей» • Освітня лінія «Дитина у природному довкіллі» реалізується через розділи програми «Українське дошкілля» – «Природа планети Земля»; «Життєдіяльність людини у природному довкіллі»; «Всесвіт» • Освітня лінія «Дитина у світі культури» реалізується через розділи програми «Українське дошкілля» – «Предметний світ»; «Предметно-практична діяльність »; «Світ мистецтва»; «Художньо-продуктивна діяльність » • Освітня лінія «Гра дитини» реалізується через розділ програми – «Гра як провідна діяльність », «Формування особистості у грі» • Освітня лінія «Дитина в сенсорно-пізнавальному просторі» реалізується через розділи програми «Українське дошкілля» – «Сенсорні еталони» з молодшого віку «Елементарні математичні уявлення » • Освітня лінія «Мовлення дитини» реалізується через розділи програми «Українське дошкілля» – «Звукова культура мовлення ; «Словникова робота»; «Граматична правильність мовлення» ; «Зв’яне мовлення»; «Мовленнєвий етикет»; «Підготовка руки до письма» Реалізація програми передбачає врахування принципу інтеграції освітніх ліній у відповідності з віковими можливостями і особливостями вихованців. Для ефективної реалізації інваріантної складової Базового компонента дошкільної освіти використовуються парціальні програми: «Казкова фізкультура» (програма з фізичного виховання дітей раннього та дошкільного віку (авт. Єфименко М. М.), «Веселкова музикотерапія: оздоровчо-освітня робота з дітьми старшого дошкільного віку» (авт.: Малашевська І. А., Демидова С. К.), «Скарбниця моралі» (програма з морального виховання дітей дошкільного віку (авт. Лохвицька Л.В.), «Україна – моя Батьківщина» Освітня програма ЗДО №27 передбачає досягнення вихованцями сукупності компетентностей дітей дошкільного віку, що засвідчує їх готовність до навчання впродовж життя. Завдання програми – сформованість мінімально достатнього та необхідного рівня освітніх компетенцій дитини перших 6(7) років життя, що забезпечує її повноцінний психофізичний та особистісний розвиток і психологічну готовність до навчання у школі. Визначені Базовим компонентом дошкільної освіти вимоги до обсягу необхідної інформації, життєво важливих умінь і навичок, системи ціннісних ставлень до світу та самої себе відображені у програмі є обов’язковими для виконання всіма учасниками освітнього процесу. Для програмно-методичного забезпечення освітнього процесу використовуються навчальні видання, рекомендовані Міністерством освіти і науки України для використання в дошкільних навчальних закладах у 2019/2020 навчальному році розміщені на сайті Міністерства освіти і науки України Зміст освітньої програми передбачає: • формування основ соціальної адаптації та життєвої компетентності дитини; • виховання елементів природо доцільного світогляду, розвиток позитивного емоційно-ціннісного ставлення до довкілля; • утвердження емоційно-ціннісного ставлення до практичної та духовної діяльності людини; • розвиток потреби в реалізації власних творчих здібностей. Основні показники реалізації освітньої програми Виконання освітньої програми дасть змогу: • удосконалити організацію освітнього процесу в закладі з метою забезпечення ефективної реалізації завдань державного стандарту; • забезпечити формування у дітей дошкільного віку мотивації до навчальної діяльності та саморозвитку; • створити умови для якісного соціально-емоційного розвитку дитини дошкільного віку як запоруки успішної самореалізації на наступному етапі життя в початковій ланці школи; • забезпечити компетентнісний підхід до освітнього процесу; • забезпечити збереження психічного здоров`я дітей раннього дитинства; • задовольнити освітньо-культурні потреби здобувачів освіти; • удосконалити систему підвищення професійної майстерності педагогів, надаючи пріоритет самоосвіті; • упровадження в освітню практику сучасних інформаційних і комунікаційних технологій; • упровадження ефективних технологій співпраці з батьками Логічна послідовність вивчення галузей та їх взаємозв’язок розкривається у програмі «Українське дошкілля». Навчальний рік і закладі починається 1 вересня і закінчується 31 травня наступного року, літній оздоровчий період – з 1 червня по 31 серпня. Загальна тривалість канікул, під час яких заняття з вихованцями не проводяться, складає 115 днів : Літні – з 1 червня по 31 серпня, осінні – 28 жовтня по 3 листопада, зимові з 25 грудня 2019 по 12 січня 2020р, весняні – з 23 березня по 29 березня 2020р. У період канікул з дітьми проводиться фізкультурно-оздоровча і художньо-продуктивна діяльність. Реалізацію змісту освітньої програми здійснює команда педагогів : вихователь-методист, вихователі, інструктор з фізкультури,музичні керівники, практичний психолог, керівник гуртка. На 1 вересня 2019 року заклад на 100% укомплектований педагогічними кадрами з відповідною фаховою освітою. Навчально-виховний процес здійснює 21педагогічних працівників з яких 19 педагоги мають повну вищу освіту. Серед вихователів закладу 7 чол. є спеціалістами вищої категорії, 1 чол. мають педагогічні звання «вихователь-методист» та 1 педагог – відмінник освіти, 1 чол. – старший вихователь. Навчально-матеріальна база відповідає сучасним вимогам та забезпечує ефективність освітньої діяльності закладу. В закладі є музична та фізкультурна зала , кабінет практичного психолога , кабінет англійської мови . Педагоги закладу мають можливість користуватися сучасними технічними засобами навчання: 2комп’ютером та 4-ма ноутбуками з підключенням до Інтернет-мережі,Wi-Fi, 2 музичними центрами, 8-ма підсилювачами звуку, мікрофоном, 2 багатофункціональними пристроями, 1 прінтером, фотоапаратом, 3 смартфонами. Детальну інформацію про матеріально-технічне забезпечення освітньої діяльності ЗДО №27 можна дізнатись на сайті закладу у розділі матеріально –технічне забезпечення закладу. У освітньому процесі використовуються такі форми організації освітньої діяльності дітей: інтегровані, комплексні, індивідуальні, індивідуально-групові, групові заняття, а також міні-заняття упродовж дня. Максимально допустима кількість занять у першій половині дня в молодшій та середній групах не перевищує двох, у старших – трьох організованих навчальних занять. Тривалість спеціально організованих занять становить : • У першій молодшій групі – не більше 10 хвилин; • У другій молодшій групі – не більше 15 хв. • У середній групі – 20 хв. • У старшій групі – 25 хв. Тривалість перерви між заняттями становить 10 хвилин. Тривалість інтегрованого заняття може дещо збільшуватись за рахунок постійної зміни різних видів дитячої діяльності ( на 5,10,15 хв. відповідно в молодшій ,середній,старшій групі) . Проте інтегроване заняття може замінити всі інші ,крім занять з фізичної культури та музичного виховання. Внутрішня система забезпечення якості освіти в ЗДО №27 розроблена відповідно до вимог Закону України «Про освіту» від 05 вересня 2017 року №2145 – VІІІ (ст..41. Система забезпечення якості освіти), Статуту закладу освіти. Система якості освіти забезпечується на трьох рівнях: – рівень оперативного управління діяльністю (управління якістю) націлений на виконання вимог до якості надання освітніх послуг, що містять освітній процес (навчально – методичне навчання, навчальна діяльність здобувачів освіти, виховна робота, освіта впродовж життя); – рівень управління системою якості (внутрішнє забезпечення якості); – рівень стратегічного управління (постійне покращення і контроль якості) орієнтований на підвищення ефективності та результативності управління. Він представлений процесом діяльності педагогічної ради. Характеристика внутрішньої системи забезпечення якості освіти в закладі освіти Внутрішня система забезпечення якості містить дві підсистеми: забезпечення та моніторингу якості освіти і освітньої діяльності. Підсистема забезпечення та моніторингу якості освітньої діяльності закладу освіти містить такі процедури: встановлення зворотного зв’язку з учасниками освітнього процесу (опитування здобувачів освіти, педагогів); сприяння підвищенню кваліфікації педагогічних кадрів; забезпечення доступності інформації щодо результатів діяльності закладу освіти усім зацікавленим сторонам на веб-сайті закладу. Реалізується через контрольні заняття,групові та індивідуальні заняття з дітьми . Дані заносяться в таблицю-схему,яка є на сайті закладу. Завданнями внутрішньої системи забезпечення якості освіти є: Постійний моніторинг змісту освіти. Здійснення постійного моніторингу змісту освіти полягає у періодичному аналізі освітніх планів, їх відповідності освітнім потребам здобувачів освіти; спостереження за реалізацією освітнього процесу; Моніторинг технології навчання. Здійснення моніторингу технологій навчання полягає у визначенні ступенів відповідності методів, засобів, форм навчання, сучасним науково – педагогічним підходам та сучасній освітній парадигмі вітчизняної освіти. Моніторинг ресурсного потенціалу закладу освіти. Моніторинг ресурсного потенціалу полягає в аналізі відповідності матеріально – технічного, навчально – методичного та інформаційного ресурсів цілям заявлених освітніх програм, встановлення ефективності функціонування інформаційної системи закладу освіти; Моніторинг управління ресурсами та процесами. Здійснення моніторингу управління ресурсами та процесами в закладі освіти полягає у визначенні ефективності управління в навчальному процесі в цілому та окремих його складників (планування, організація, контроль, облік). Контроль стану прозорості освітньої діяльності та оприлюднення інформації щодо її результатів; Розроблення рекомендацій щодо покращення даної діяльності, участь у стратегічному плануванні.