Договір

про надання додаткових освітніх послуг

«___» ____________201_р.                                                                                         м.Рівне

Заклад дошкільної освіти( ясла-садок) компенсуючого типу(санаторний) №27 Рівненської міської ради , в особі директора ЗДО№ 27 Мандзюк Світлани Анатоліївни, що діє на підставі Статуту, (далі- Виконавець), з однієї сторони,

та батько (мати) дитини ___________________________________________________________

(далі Замовник), з іншої сторони, уклали цей договір про наступне:

  1. 1.Предмет договору

1. Виконавець на підставі Положення про надання додаткових освітніх платних послуг закладом дошкільної освіти № 27, бере на себе зобов’язання за рахунок коштів Замовника надати додаткові освітні послуги у формі гурткової роботи, які не визначені Базовим компонентом дошкільної освіти, а Замовник своєчасно оплатити такі послуги.

1.2.Перелік додаткових освітніх послуг, які надаються за даним договором:______________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

1.3.Додаткові освітні послуги надаються за згодою батьків дитини, на підставі заяви та даної угоди, у межах допустимого навантаження дитини, визначеного Міністерством освіти і науки України разом з Міністерством охорони здоров’я України.

2. Права та обов’язки Виконавця.

2.1. Виконавець зобов’язується:

2.1.1. Надавати додаткові освітні послуги у формі гурткової роботи згідно з розкладом.

2.1.2. Сприяти позитивній соціалізації особистості дитини за авторським програмами та новітніми технологіями відповідно до вікових та індивідуальних особливостей дитини.

2.1.3. Інформувати Замовника про правила та вимоги щодо організації надання освітніх послуг, їх якості та змісту, про права та обов’язки під час надання та отримання таких послуг.

2.1.4. У разі дострокового припинення договору (незалежно від підстав припинення) та ненадання Замовнику освітніх послуг-повернути відповідну частину коштів, що були внесені як попередня плата за надання ДОП.

2.2. Виконавець має право:

2.2.1. Достроково розірвати договір у разі невиконання Замовником своїх зобов’язань.

3.Права та обов’язки Замовника.

3.1.Замовник зобов’язується:

3.1.1. Своєчасно вносити плату за отримані дитиною освітні послуги в розмірі та терміни, передбачені цим договором;

3.1.2. Своєчасно інформувати вихователів, керівників гуртків про причину відсутності дитини у ЗДО.

3.2. Замовник має право:

3.2.1. Звертатись до директора, вихователів, керівників гуртків з питань розвитку, виховання і навчання своєї дитини;

3.2.2. Вносити пропозиції щодо поліпшення якості надання додаткових освітніх послуг.

3.2.3. Вимагати поваги до дитини;

3.2.4. Достроково розірвати даний договір в разі невиконання або неналежного виконання Виконавцем своїх зобов’язань.

4.Вартість послуг та порядок розрахунків.

4.1. Розмір плати за додаткові освітні послуги за місяць, відповідно до калькуляції, затвердженої управлінням освіти, становить:

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

4.2. Оплата за надання додаткових освітніх послуг здійснюється Замовником у безготівковій формі     щомісячно до 20-го числа поточного місяця, згідно виставленого рахунку.

4.3.ДОП надаються на безоплатній основі дітям-сиротам, дітям, позбавленим батьківського піклування та особам з їх числа, дітям-інвалідам.

4.4. Якщо дитина не відвідує ЗДО протягом місяця з поважних причин(хвороба, щорічна відпуста батьків тощо), оплата за надання додаткових освітніх послуг не вноситься.

4.5. Батьки дітей, які не відвідували гуртки з надання ДОП без поважних причин протягом місяця, вносять оплату за надання додаткових освітніх послуг в розмірі 100%.

4.6.В разі тимчасового призупинення діяльності закладу ( за наказом управління освіти, карантину тощо) плата за надання освітніх послуг вноситься відповідно до вимог чинного законодавства України, з обов’язковим відпрацюванням пропущених за час простою годин керівниками гуртків по наданню ДОП.

5.Відповідальність сторін.

5.1. За невиконання або неналежне виконання зобов’язань за цим договором сторони несуть відповідальність згідно з чинним законодавством України.

5.2. Суперечки між сторонами вирішуються шляхом переговорів, а у разі недосягнення згоди-у судовому порядку.

6. Термін дії договору, умови зміни та припинення дії договору.

6.1. Термін дії даного договору встановляється впродовж навчального року з 01 жовтня 201_ року по 31 травня 201_ року.

6.2. Договір може бути достроково розірваний за згодою сторін.

6.2. Цей договір укладено в двох примірниках, що мають однакову юридичну силу, по одному для кожної із сторін.

7. Місцезнаходження сторін

             Виконавець                                                             Замовник

ЗДО № 27                                                              __________________________________

м.Рівне, вул. Кн.Ольги,14в                                   _________________________________

Тел. 634804                                                             __________________________________

Директор ЗДО № 27

_____­­­­­­­­­­­­­­­­__________Мандзюк С.А.