РІВНЕНСЬКА МІСЬКА РАДАВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

УПРАВЛІННЯ ОСВІТИ

Заклад дошкільної освіти № 27

НАКАЗ

                                                     

23.12.2022р.                             м. Рівне                               № ___- осн

«Про порядок нарахування

батьківської плати узакладі дошкільноїосвіти № 27 у 2022 році»

Відповідно до ст. 35 Закону України «Про дошкільну освіту»,

ЗаконуУкраїни«ПровнесеннязміндодеякихзаконівУкраїнищодозабезпечення безкоштовним харчуванням дітей внутрішньо переміщених осіб»від 16.01.2020 № 474-ІХ, Закону України «Про внесення змін до деяких законівУкраїни щодо забезпечення безкоштовним харчуванням дітей, один із батьківякихзагинув(пропавбезвісти),померпідчасзахистунезалежностітасуверенітету України» від 05.11.2020 № 978-ІХ, постанови Кабінету МіністрівУкраїнивід26.08.2002№ 1243«Проневідкладніпитаннядіяльностідошкільнихтаінтернатнихнавчальнихзакладів»(зізмінами),постановиКабінету Міністрів України «Про затвердження норм та Порядку організаціїхарчування у закладах освіти та дитячих закладах оздоровлення та відпочинку»від 24.03.2021 № 305 (зі змінами), рішення Рівненської міської ради

від25.09.2014№ 4510«Проорганізаціюбезкоштовногохарчуванняудошкільнихтазагальноосвітніхнавчальнихзакладахдітей,батькиякихєучасникамиантитерористичноїоперації(АТО)»,рішення Виконавчого комітету Рівненської міської ради № 126 від 20.09.2022 «Про  організацію безкоштовного харчування у закладах дошкільної та загальної середньої освіти дітей, батьки яких беруть (бради участь) у бойових діях внаслідок збройної агресії росії»,
 
розпорядженняміськогоголови від 20.12.2022 № 1164-р «Про встановлення грошової норми вартостіхарчуванняоднієїдитинивденьузакладахдошкільноїосвіти», керуючись наказом управління освіти №389-осн. від 21.12.2022р. «Про порядок нарахування батьківської плати в закладах дошкільної освіти»  та зметоюзабезпечення повноцінного харчування дітей в ЗДО № 27:

НАКАЗУЮ:

  1. Встановити з 01 січня2023 року грошову норму вартості харчуванняодного дня на 1 дитину в  групах для дітейвікомвід 1 до 4 років – 45.00 грн.; для дітейвіком від 4 до 6 (7) років – 55.00 грн.
  2. Встановити  на період дії воєнного  стану  грошову норму вартості одноразового харчування  на 1 дитину для дітей  віком від 1 до 4 років-15 грн.,для дітей віком від 4 до 6(7) років-18 грн.
  3. Встановитибатьківськуплатузахарчуваннявзакладідошкільноїосвіти у розмірі 70% від вартості харчування.
  4. Забезпечити триразовий режим харчуваннядітей у закладі дошкільноїосвіти.
  5. Забезпечитибезкоштовнехарчуванняузакладідошкільноїосвітидітям-сиротам,дітям,позбавленимбатьківськогопіклування,дітямзінвалідністю,дітямзособливимиосвітнімипотребами,якінавчаютьсяуспеціальнихгрупахтаінклюзивнихгрупах,дітям із сімей,які

отримують допомогу відповідно до Закону України «Про державну соціальнудопомогумалозабезпеченимсім'ям»;дітям,батькиякихєучасникамиАТО(ООС); дітям, з числа внутрішньо переміщених осіб чи дітям, які мають статусдітей, які постраждали внаслідок воєнних дій і збройних конфліктів, дітям ізчисла осіб, визначених у ст.10 Закону України «Про статус ветеранів війни,гарантії їх соціального захисту».

6.Звільнити батьків або інших законних представників дитини, від платиза харчування дітей:

-   у сім'ях, сукупний дохід яких на кожного члена за попередній квартал зурахуванняміндексузростанняціннеперевищуваврівнязабезпеченняпрожитковогомінімуму(гарантованогомінімуму),якийщорокуустановлюється законом про Державний бюджет України для визначення праваназвільненнявідплатизахарчуваннядитиниудержавнихікомунальнихзакладах дошкільної освіти;

Забезпечити пільгову оплату за харчування в розмірі 50 % для батьків,

усім'яхякихтроєібільшедітей.Нарівнізріднимидітьмивраховуватипадчерок та пасинків, які проживають у цій сім'ї, якщо вони не були враховані всім'ї іншого з батьків, а також дітей, на яких оформлена опіка у зв’язку зісмертюбатьків,позбавленнямїхбатьківськихправ,засудженнямдопозбавлення волі, включаючи час перебування під слідством або направленнямна примусове лікування.

7.Підвищити персональну відповідальність за своєчасне надходженнябатьківської плати (не пізніше 20 числа поточного місяця, за який вноситьсяплата).                                                                                          Постійно

8.Вживатидієвізаходищодополіпшеннястанувиконаннянормхарчування та забезпечення постійного контролю за організацією харчуваннядітей в закладах дошкільної освіти.                                                                     Постійно

   9.Вважати наказ від 20.08.2020 № 189-осн. «Про порядок нарахування  батьківської плати у закладах дошкільної освіти» таким, що втратив чинність.

10.Контроль за виконанням наказу залишаю за собою.

                       Директор ЗДО № 27 _________Світлана Мандзюк

З наказом ознайомлена:

__________А.Босюк